Văn bản  > Quy chế
QUY ƯỚC NẾP SỐNG VĂN HÓA TRƯỜNG HỌC, VĂN MINH ĐÔ THỊ NĂM HỌC 2016 - 2017
Xem tiếp
QUY CHẾ Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh Năm học: 2017- 2018
Xem tiếp
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG BAN THANH TRA NHÂN DÂN TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH NĂM HỌC 2017-2018
Xem tiếp
QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ,GIÁO VIÊN, CÔNG NHÂN VIÊN VÀ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TIỂU HỌCHUỲNH MINH THẠNH
Xem tiếp
QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH

QUY CHẾ

QUN LÝ, SDNG TÀI SN NHÀ NƯC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNHNĂM HỌC 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số   /QĐ-TH-HMT, ngày10 thán09 năm 2017của Hiệu trưởng trường TH Huỳnh Minh Thạnh)

Xem tiếp
QUY CHẾ Về việc Phối hợp thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự tại trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh, năm học 2017-2018.
Xem tiếp
QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH NĂM HỌC 2017-2018

QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH NĂM HỌC 2017-2018

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-TH-HMT, ngày10 thán10 năm 2017của Hiệu trưởng trường TH Huỳnh Minh Thạnh)

Xem tiếp
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH NĂM HỌC 2017-2018

QUY CHẾ

LÀM VIỆC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH

NĂM HỌC 2017-2018

(Ban hành kèm theo Quyết định số      /QĐ-TH HMT ngày     tháng      năm 2017)

 
Xem tiếp
QUY CHẾ Phối hợp UBND thị trấn- Nhà trường - Gia đình trong giáo dục học sinh
Xem tiếp
BẢNG chấm điểm TIÊU CHÍ THI ĐUA
Xem tiếp

Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.