Hoạt động > Hội đồng trường
CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
Xem tiếp
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2012-2013
Xem tiếp
Về việc đề xuất biện pháp cải tiến công tác quản lí, tổ chức các HĐ giáo dục trong nhà trường.
Xem tiếp
QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 2012
Xem tiếp
QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Phòng GD-ĐT Xuyên Mộc                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH                           Độc lập- Tự do - Hạnh Phúc

                       

Xem tiếp
TỜ TRÌNH V/v thay đổi bổ sung nhân sự Hội đồng trường
Xem tiếp

Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.