Bản tin > Thông báo
THÔNG BÁO UỶ QUYỀN


UBND HUYỆN XUYÊN MỘC

TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 06/TB-HMT

Phước Bửu, ngày 15tháng 04năm 2016

 

 

THÔNG BÁO

Về việc ủy quyền điều hành và xử lý công việc của Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh trong thời gian Hiệu trưởng đi công tác.

 

-          Căn cứ Quy chế làm việc của Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh;

- Căn cứ Công văn số 89-PGDĐT-GDTH  ngày 15/04/2016 của PGD&ĐT huyện Xuyên Mộc về việc Tập huấn các hiệu trưởng trường tiểu học về mô hình trường học mới tại thành phố Hồ Chí Minh,trong thời gian từ ngày19tháng 04năm 2016 đến ngày 21tháng 04 năm 2016 (3ngày).

Trong thời gian đi công tác nói trên, ông Nguyễn Hồng Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh ủy quyền cho bà Lê Thị Tuy, Phó Hiệu trưởngtrường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh,điều hành và xử lý các công việc chung của trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh thuộc quyền hạn của Hiệu trưởng trong thời gian Hiệu trưởng đi công tác và có trách nhiệm báo cáo các công việc đã thực hiện thuộc lĩnh vực được giao khi Hiệu trưởng kết thúc chuyến công tác.

Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh xin trân trọng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc,Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Bửu, đồng thời thông báo đến các cơ quan đơn vị liên quan biết để thuận tiện khi liên hệ công tác./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                       HIỆU TRƯỞNG       

- Phòng Giáo dục và Đào tạo XM;

- Đảng ủy, UBND TT Phước Bửu;

- Websitte trường TH HMT;

- Lưu VT.

 

 

 

 


Các tin khác
Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.