Văn bản  > Văn bản PGD Xuyên Mộc
Công văn Số: 322 /PGDĐT-GDTHV/v hướng dẫn tổ chức Kiểm tra chất lượng Cuối học kỳ I năm học 2013 -2014

UBND HUYỆN XUYÊN MỘC              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                       Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

                                                                            

    Số: 322  /PGDĐT-GDTH                      Xuyên Mộc, ngày 04 tháng 12  năm  2013

    V/v hướng dẫn tổ chức Kiểm tra chất lượng

            Cuối học kỳ I năm học 2013 -2014

                                                                          

 

Kính gửi:   Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc

 

Thực hiện công văn số 1565/SGDĐT-GDTH ngày 25 tháng 11 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn kiểm tra định kỳ cấp Tiểu học năm học 2013-2014, để việc tổ chức Kiểm tra chất lượng cuối học kỳ I theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt kết qủa tốt, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trường tiểu học trong toàn huyện về việc tổ chức kỳ kiểm tra nói trên như sau :

Việc tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I sẽ do Hiệu trưởng các trường tiểu học chịu trách nhiệm. Trong việc tổ chức kiểm tra định kỳ, các trường cần lưu ý một số vấn đề sau :

1.     Việc tổ chức ôn tập cho học sinh:cần tổ chức cho học sinh được ôn tập đầy đủ, có trọng tâm, có hệ thống, đảm bảo về yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình Tiểu học, thực hiện theo công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và công văn số 867/SGDĐT-GDTH ngày 22/9/2011của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học sao cho phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, cấp tiểu học, để các em có thể đạt được kết quả cao nhất trong kỳ kiểm tra cuối học kỳ I.

2.     Môn kiểm tra: thực hiện theo quy định về đánh giá và xếp loại học sinh Tiểu học được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2009/TT-BGD&ĐT ngày 27/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.     Việc ra đề kiểm tra:

a.     Đối với môn Tiếng Việt và Toán từ khối lớp 1 đến khối lớp 5: Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm ra đề môn Toán và Tiếng Việt (riêng đề kiểm tra về kỹ năng đọc thành tiếng ở môn Tập đọc giao cho Hiệu trưởng các trường chủ động ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch chung của trường).

Riêng đối với các lớp 1: trong quá trình tổ chức kiểm tra cần chú ý thực hiện theo nội dung công văn 1277/SGDĐT-GDTH ngày 24/9/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v Đánh giá và xếp loại học sinh lớp 1 năm học 2013-2014. Cụ thể: Bài kiểm tra định kỳ học kỳ I, giáo viên thực hiện việc ghi điểm vào sổ điểm của lớp, không ghi điểm vào bài làm của học sinh mà chỉ ghi lời nhận xét. Việc ghi điểm này nhằm mục đích thống kê và theo dõi quá trình học tập của học sinh. 

b.     Đối với các môn học còn lại (Khoa học, Lịch sử và Địa lý): Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm về việc ra đề, bảo mật, tổ chức in sao đề. Nhằm để tránh những sai sót đáng tiếc xảy ra trong việc ra đề và in ấn đề kiểm tra, các trường cần thành lập Tổ ra đề kiểm tra do Hiệu trưởng làm Tổ trưởng, chịu trách nhiệm chính trong các khâu tổ chức ra đề, kiểm tra đề và in ấn, niêm phong bảo mật, đảm bảo nghiêm túc các quy định chung về việc  ra đề kiểm tra. Phần nội dung kiến thức kiểm tra: thực hiện theo yêu cầu cần đạt ở giai đoạn cuối học kỳ I của Tài liệu Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

c.     Đối với các môn Tiếng Anh, Tin học: giao cho các Tổ bộ môn Tiếng Anh và Tin học thảo luận và biên soạn đề kiểm tra chung cho toàn huyện. Riêng Tiếng Anh 4 tiết/tuần, việc ra đề kiểm tra thực hiện theo công văn số 646/SGDĐT-GDTH ngày 16/5/2013 v/v hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, 4, 5 năm học 2012-2013. 

4.     Thời gian tổ chức kiểm tra:

a.     Đối với các môn học do các trường ra đề: tổ chức kiểm tra cuối học kỳ I theo đúng Hướng dẫn thực hiện chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Ban hành kèm theo công văn số 9832/BGD&ĐT-GDTH ngày 01/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

b.     Đối với môn Tiếng Việt và Toán từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 (do Phòng GD-ĐT ra đề): tổ chức kiểm tra theo Lịch chung dưới đây:

-          Thời gian nhận đề kiểm tra chung: 8 giờ 00 ngày 23/12/2013 tại Phòng GD&ĐT.

-          Việc tổ chức in sao đề kiểm tra: Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Tổ in sao đề kiểm tra. Căn cứ vào số lượng học sinh các khối lớp của trường, Tổ in sao đề tiến hành in sao đề đến từng học sinh và niêm phong bảo mật đề kiểm tra cho đến khi tiến hành kiểm tra theo lịch chung.

-          Lịch kiểm tra chung như sau:

+ Đối với các khối lớp 1, 2 và 3: ngày 26/12/2013

§        Lớp 1:

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Đọc hiểu

30 phút

       7 giờ 10

   7 giờ 25

  7 giờ 30

Bài kiểm tra viết

30 phút

  8 giờ 20

 

 

8 giờ 25

 

Toán

40 phút

9 giờ 10

9 giờ 25

9 giờ 30

 

§        Lớp 2 và 3:

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Đọc hiểu

30 phút

       7 giờ 10

   7 giờ 25

  7 giờ 30

Chính tả-TLV

60 phút

  8 giờ 20

 

  8 giờ 30

(GV bắt đầu đọc chính tả)

Chiều

Toán

40 phút

14 giờ 00

14 giờ 15

14 giờ 20

 

+ Đối với các khối lớp 4 và 5: ngày 27/12/2013

 

Buổi

Môn

kiểm tra

Thời gian

làm bài

Giờ mở niêm phong đề KT

Giờ phát đề cho HS

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Đọc hiểu

30 phút

       7 giờ 10

   7 giờ 25

  7 giờ 30

Chính tả-TLV

60 phút

  8 giờ 20

 

  8 giờ 30

(GV bắt đầu đọc chính tả)

Chiều

Toán

40 phút

14 giờ 00

14 giờ 15

14 giờ 20

5.     Việc tổ chức kiểm tra :

-          Hiệu trưởngcác trường chịu trách nhiệm về công tác chuẩn bị và việc tổ chức kỳ kiểm tra, sao cho kỳ kiểm tra diễn ra bình thường, thuận lợi, khách quan và nghiêm túc. Cần lưu ý về việc đảm bảo đầy đủ và nghiêm túc quy trình quy định về tổ chức kiểm tra, chú ý việc ra các quyết định thành lập Tổ ra đề, in sao đề, thành lập hội đồng coi, chấm bài kiểm tra định kỳ, công tác bảo mật đề và lập đầy đủ các biên bản về quá trình tổ chức kiểm tra định kỳ theo quy định.

-          Việc kiểm tra được tiến hành theo đơn vị lớp học bình thường.

-          Việc phân công giám thị được thực hiện theo nguyên tắc phân công chéo giữa các khối lớp với nhau. Riêng lớp 1, đổi chéo giáo viên trong khối lớp 1.

-          Sau khi kiểm tra xong môn nào thì Chủ tịch hội đồng chấm của trường mới được tiến hành in sao hướng dẫn chấm môn đó.

-          Ở khâu chấm bài kiểm tra, giáo viên ở khối lớp nào chấm bài ở khối lớp đó nhưng được phân công chấm chéo lớp, tuyệt đối không được chấm bài của học sinh lớp mình. 

-          Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ có kế hoạch phân công cán bộ giám sát các trường trong quá trình tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuối học kỳ I.

6.     Việc nộp báo cáo về Phòng Giáo dục :

-          Thực hiện biểu thống kê về kết quả kiểm tra theo mẫu (được gửi đính kèm công văn này) do Phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.

-          Thời hạn nộp Báo cáo chuyên môn và gửi bảng Thống kê kết quả kiểm tra cuối học kỳ I về Phòng Giáo dục và Đào tạo: trước ngày 05/01/2014.

 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Nếu có điều gì trở ngại hoặc không rõ thì liên hệ với Phòng Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo./.

                                                    

Nơi nhận:                                              KT.TRƯỞNG PHÒNG

-    Như trên (t/h);                                                   P.TRƯỞNG PHÒNG

-    Lãnh đạo Phòng GDĐT (b/c);                                       

-   Lưu VP, GDTH .                                                                  

 

                                                                                                     

                                                                                                  

 

                                                                                                   Phạm Duy Hiếu


Các tin khác
Tin tức
 
 
Trường Huỳnh Minh Thạnh
Địa chỉ : Khu phố Xóm Rẫy thuộc thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.