40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết)

Đề số 40 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đang update thêm thắt câu hỏi!

Luyện Bài tập dượt trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 - Xem ngay

Bạn đang xem: 40 đề thi thpt quốc gia môn tiếng anh (có lời giải chi tiết)

Đề số 41 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 41 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 42 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 42 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 43 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 43 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 44 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 44 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 45 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 45 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 46 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 46 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 47 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 47 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 48 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 48 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 49 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 49 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 50 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 50 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 51 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 51 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 52 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 52 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 53 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 53 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 54 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 54 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 55 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 55 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 56 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 56 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 57 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 57 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 58 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 58 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 59 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 59 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 60 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 60 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 61 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 61 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 62 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 62 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 63 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 63 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 64 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 64 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 65 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 65 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 66 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 66 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 67 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 67 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 68 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 68 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 39 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 39 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 38 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 38 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 37 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 37 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 36 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 36 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 35 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 35 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 34 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 34 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 33 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 33 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết Xem chi tiết Đề số 31 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 31 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 30 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 30 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 29 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 29 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 28 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 28 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 27 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 27 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 26 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 26 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 25 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 25 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 24 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 24 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 23 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 23 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 22 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 22 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 21 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 1 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số trăng tròn - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số trăng tròn - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 19 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 19 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 18 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 18 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 17 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 17 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 16 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 16 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 15 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 15 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 14 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 14 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 13 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 13 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 12 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 12 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 11 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 11 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 10 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 10 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số chín - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số chín - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 8 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 8 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 7 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 6 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 6 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 5 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 4 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 4 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 3 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Đề số 2 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Đáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 2 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh

Xem chi tiết
Đề số 1 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng AnhĐáp án và lời nói giải cụ thể Đề số 1 - Đề thi đua demo trung học phổ thông Quốc Gia môn Tiếng Anh Xem chi tiết

Writing - Unit 1 trang 17 Tiếng Anh 12

Writing about family rules Task 1. Work in groups. What rules bởi you have in your family? Discuss these topics and add others.

Xem lời nói giải
Language focus - Unit 1 trang 18 Tiếng Anh 12Pronunciation: The pronunciation of the ending ‘s’ • Grammar: Tense revision: past simple, past progressive and present perfect Xem lời nói giải

Reading - Unit 2 trang trăng tròn Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss the question: Which of the following factors is the most important for a happy life? Why?

Xem lời nói giải
Listening - Unit 1 Trang 16 Tiếng Anh 12Task 1. Listen vĩ đại the conversation between Paul and Andrea and decide whether the statements are true (T) or false (F). Xem lời nói giải

>> Luyện thi đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, không hề thiếu những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.

Xem thêm: bài 9 tiết 3 địa lí 11