a closer look 2 unit 6 lớp 9Unit 6: Viet Nam then and now

Bạn đang xem: a closer look 2 unit 6 lớp 9

Unit 6 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Fill in each blank with the past perfect size of the verb in brackets. (Điền từng địa điểm rỗng tuếch một động kể từ ở dạng quá khứ hoàn thiện.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Đáp án:

1. had been2. had played3. had (you) used4. had (only) seen5. had had6. had experienced

Quảng cáo

Giải thích:

Cấu trúc thì qua chuyện khứ trả thành: S + had + VpII.

Hướng dẫn dịch:

1. Trước trong thời gian 1990, những tàu năng lượng điện là phương tiện đi lại giao thông vận tải thịnh hành ở TP Hà Nội.

2. Tôi thắng trò đùa chính vì tôi đang được đùa thật nhiều với anh tôi.

3. quý khách đang được dùng điện thoại cảm ứng địa hình của chúng ta bao lâu trước lúc nó hư?

4. Trước Khi phát minh sáng tạo đi ra TV, người tớ chỉ coi phim ở rạp chiếu bóng.

5. Trước trong thời gian 1990, nước ta với khối hệ thống ngân hàng cũ kĩ.

6. nước ta đang được trải qua chuyện những thập kỷ đấu giành giành tự tại trước lúc non sông trọn vẹn giành song lập.

2. Ask and answer the following questions using the cues. (Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau với dùng khêu ý.)

1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

2. How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

3. How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

4. Where had your family spent holidays before 2005?

5. Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

Quảng cáo

Đáp án:

1. They had lived in extended families.

2. They had travelled by bicycle.

3. They had had a harder life.

4. We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

5. Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

Hướng dẫn dịch:

1. Người nước ta sinh sống trong mỗi group mái ấm gia đình nào là trước năm 1990?

⇒ Họ đang được sinh sống trong mỗi đại mái ấm gia đình.

2. Người dân nước ta đã từng đi lại thế nào trước lúc con xe máy thứ nhất được nhập khẩu?

⇒ Họ đã từng đi vì chưng xe đạp điện.

3. Người nước ta đang được sinh sống thế nào trước quyết sách xuất hiện năm 1986?

⇒ Họ đang được với 1 cuộc sống thường ngày trở ngại rộng lớn.

4. hộ gia đình các bạn đã từng đi nghỉ ngơi ở đâu trước năm 2005?

⇒ Trước cơ, Cửa Hàng chúng tôi chỉ mất những ngày nghỉ ngơi ở nước ta.

Quảng cáo

5. Ai đang được thống trị nước ta tức thì từ xưa thời Trần?

⇒ Lý Chiêu Hoàng đang được trị vì thế non sông trước thời Trần.

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. (Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.)

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. vĩ đại get along with people from other cultures.

b. vĩ đại know about how our people used vĩ đại live in the past.

c. vĩ đại be late for the meeting.

d. vĩ đại stay in the old house alone the whole night.

e. vĩ đại be able vĩ đại solve the maths problem.

f. vĩ đại lend bủ her book.

Đáp án:

1.F2.A3.B4.E5.D6.C

Hướng dẫn dịch:

1. Sự lanh lợi của cô ấy ấy hoàn toàn có thể giải được vấn đề.

2. Anh ấy gan dạ Khi ở 1 mình vô mái ấm cổ xuyên suốt đêm.

3. Cô ấy thiệt chất lượng bụng Khi mang đến tôi mượn sách của cô ấy ấy.

4. Cô ấy ko có tính chuyên nghiệp vì thế đang được trễ buổi họp.

5. Hữu ích mang đến tất cả chúng ta lúc biết dân thôn của tất cả chúng ta đang được sinh sống thế nào là vô quá khứ.

6. Khó mang đến tất cả chúng ta Khi thích nghi với những người tới từ nền văn hóa truyền thống không giống.

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More phàn nàn one adjective can be used. (Điền vào cụ thể từng địa điểm rỗng tuếch 1 tính kể từ vô bảng. đa phần rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

1. I was __________ vĩ đại meet my best friend yesterday.

2. He is __________ vĩ đại have so sánh little time for his family.

3. They were __________ vĩ đại finish their last performance.

4. She's __________ vĩ đại get the job. The interview went really well.

5. The mother was __________ vĩ đại hear that her smart son failed the exam.

Xem thêm: tiếng anh lớp 8 unit 1 a closer look 2

6. All the students were __________ vĩ đại have passed the exams.

Đáp án:

1. glad/pleased2. sorry3. relieved/sorry/pleased
4. sure/certain5. surprised/astonished6. relieved/pleased

Giải thích:

glad (adj) hài lòng

sure =  certain (adj) vững chắc chắn

sorry (adj) tiếc, van lỗi

confident (adj) ngạc nhiên

astonished = surprised (adj) ngạc nhiên

pleased (adj) sung sướng lòng

relieved (adj) thoải mái

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi sung sướng Khi bắt gặp bạn tri kỷ của tôi vô ngày qua.

2. Anh ấy vô cùng tiếc vì thế với không nhiều thời hạn giành cho mái ấm gia đình bản thân.

3. Họ đang được lý tưởng Khi hoàn thiện phần trình thao diễn vừa phải rồi.

4. Cô ấy chắc chắn là là có được việc. Cuộc phỏng vấn rất tuyệt.

5. Bà u đang được sửng sốt lúc nghe đứa nam nhi lanh lợi của bà ấy trượt kỳ thi đua.

6. Tất cả học viên thường rất lý tưởng vì thế đang được băng qua kì thi đua.

5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause. (Viết câu bằng phương pháp phối kết hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be + tính kể từ + that + mệnh đề.)

1. We were relieved that we had done well in the exam.

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

3. Everyone was glad that the government had decided vĩ đại invest more in education.

4. Everyone is aware that it will be much safer vĩ đại have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

Hướng dẫn dịch:

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái vì thế Cửa Hàng chúng tôi đã từng chất lượng vô kỳ thi đua.

2. Tôi vô cùng tiếc vì thế thân phụ u của Cửa Hàng chúng tôi với hạ tầng vật hóa học ngôi trường học tập vô cùng xoàng xĩnh.

3. Mọi người đều sung sướng mừng vì thế chính phủ nước nhà đang được ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế vô dạy dỗ.

4. Mọi người đều trí tuệ được rằng tiếp tục an toàn và đáng tin cậy rộng lớn thật nhiều nếu như với lối quốc bộ bên trên cao và khối hệ thống hầm chui cho những người quốc bộ.

5. Tất cả Cửa Hàng chúng tôi đều sung sướng mừng vì thế cuộc sống thường ngày ở vùng quê và đã được nâng cao đáng chú ý.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner. (Hoàn trở thành những câu sau dùng ý tưởng phát minh của chúng ta. Sau cơ đối chiếu với các bạn cặp của tôi.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain vĩ đại _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished vĩ đại _______________.

Gợi ý:

1. vĩ đại tư vấn the victims after the disaster/ vĩ đại donate for the poor.

2. be able vĩ đại build the country into a powerful one/ pass the exam.

3. Viet Nam has good potential for tourism/ she will get the job.

4. there would be less land for agriculture in Viet Nam/ he would not be able vĩ đại find out a solution for his problem.

5. non-academic subjects are also significant/ students bởi not lượt thích being given too much homework.

6. learn that some of his students could not get scholarships/ know that one of the top students had cheated in the exam.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ cỗ vũ những nàn nhân sau thảm họa / quyên hùn vì thế người túng.

2. Họ chắc chắn với công kiến tạo non sông trở thành hùng cường / thi đua đỗ đạt.

3. Cô ấy thoải mái tự tin rằng nước ta với tiềm năng phượt chất lượng / cô ấy tiếp tục có được việc thực hiện.

4. Anh ấy hoảng hốt rằng sẽ sở hữu không nhiều khu đất mang đến nông nghiệp ở nước ta / anh ấy sẽ không còn thể mò mẫm đi ra biện pháp mang đến yếu tố của tôi.

5. Giáo viên trí tuệ được rằng những môn học tập ko tương quan cho tới học tập thuật cũng khá cần thiết / học viên ko mến được kí thác rất nhiều bài bác luyện về căn nhà.

6. Giáo viên hiệu trưởng đang được vô cùng sửng sốt lúc biết rằng một trong những học viên của tôi ko thể có được học tập bổng / hiểu được một trong mỗi học viên hàng đầu đang được mod vô kỳ thi đua.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat bởi you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ với đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp

Xem thêm: cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ