anh 9 unit 2 a closer look 2Với lời nói giải bài bác tập dượt Unit 2 lớp 9: A closer look 2 nhập Unit 2: City life Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ gom học viên lớp 9 đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 2.

Unit 2 lớp 9: A closer look 2

Unit 2 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 a closer look 2

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 2 City life - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Match the beginning to tướng the correct endings. (Nối đoạn mở màn với phần phần sót lại.)

1. It’s not as

2. That skyscaper is one

3. The exam was

4. Life in the past was

5. Mexico City is a lot

6. Kids are growing up

7. Nothing is worse

8. These fun cards will encourage kids

a. faster phàn nàn ever.

b. to tướng spell better.

c. phàn nàn being stuck in a traffic jam.

d. of the tallest buildings in the world.

e. more difficult phàn nàn I expected.

f. simple as it looks!

g. bigger phàn nàn Rome.

h. less comfortable phàn nàn it is now.

Quảng cáo

Đáp án:

1.f2.d3.e4.h
5.g6.a7.c8.b

Hướng dẫn dịch:

1. Nó ko giản dị như vẻ bề ngoài!

2. Tòa căn nhà chọc trời tê liệt là 1 trong trong mỗi tòa căn nhà tối đa toàn cầu.

3. Kỳ đua khó khăn rộng lớn tôi chờ mong.

4. Cuộc sinh sống thời trước không nhiều tự do thoải mái rộng lớn giờ đây.

5. Thành phố Mexico to hơn Rome thật nhiều.

6. Những đứa con trẻ lớn mạnh thời gian nhanh rộng lớn lúc nào không còn.)

7. Không gì tệ rộng lớn là bị kẹt xe pháo.

8. Những tấm thẻ hài hước này tiếp tục khuyến nghị trẻ nhỏ tiến công vần chất lượng rộng lớn.

2. Complete the text with the most suitable khuông of the. Add the where necessary. (Hoàn trở thành đoạn văn với dạng phù hợp của những tình kể từ nhập ngoặc. Thêm the nếu như cần thiết.)

Quảng cáo

London is one of (1. large) cities in the world. Its population is a lot (2. small) phàn nàn Tokyo or Shanghai, but it is by far (3. popular) tourist destination. London is probably most famous for its museums, galleries, palaces, and other sights, but it also includes a (4. wide)range of peoples, cultures, and religions phàn nàn many other places. People used to tướng say that it was (5. dirty) thành phố too, but it is now much (6. clean) phàn nàn it was. To the surprise of many people, it now has some of (7. good) restaurants in Europe too. For some people, this makes London (8. exciting) thành phố in Europe.

Đáp án:

1. the largest2. smaller3. the most popular4. wider
5. the dirtiest6. cleaner7. the best8. the most exciting

Giải thích:

Cấu trúc đối chiếu rộng lớn nhất:

- Tính kể từ ngắn: S + be + the + adj_est.

- Tính kể từ dài: S + be + the most + adj.

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

London là 1 trong trong mỗi TP.HCM lớn số 1 bên trên toàn cầu. Cư dân TP.HCM thấp hơn nhiều đối với Tokyo hoặc Thượng Hải tuy nhiên nó là vị trí hấp dẫn khách hàng du ngoạn có tiếng hơn hết. London hầu hết có tiếng vày những viện kho lưu trữ bảo tàng, chống triển lãm, hoàng cung và những cảnh quan không giống tuy nhiên nó cũng bao hàm nhiều chủng tộc, mô hình văn hóa truyền thống và tôn giáo rất là nhiều điểm không giống. Người tao từng bảo rằng này cũng là TP.HCM dơ nhất tuy nhiên thời nay nó vẫn sạch sẽ hơn trước đây nhiều. đa phần người có lẽ rằng tiếp tục bất thần, giờ đây nó đã và đang sở hữu những nhà hàng quán ăn rất tốt ở châu Âu. Đôi với một trong những người, điều này thực hiện mang lại London trở nên TP.HCM thú vị nhất ở châu Âu.

3. Look at the conversation in GETTING STARTED again. Find and underline the phrasal verbs. (Nhìn nhập đoạn đối thoại nhập phần Getting Started. Tìm và gạch men chân những cụm động kể từ.)

to get overto thank for
to show someone aroundto grow up
to go byto be good for
to take someone toto be phối up

4. Underline the corect particle to tướng complete each phrasal verb. (Gạch chân giới kể từ phù hợp cho từng cụm động kể từ.)

1. The thành phố has recently phối up/off/out a library in the West Suburb.

2. I don't think Fred gets over/through/on with Daniel. They always argue.

3. You should take your hat in/over/off in the cinema.

4. Their children have all grown up/out/out of and left home page for the thành phố to tướng work.

5. We were shown up/off/around the town by a volunteer student.

6. The town council decided to tướng pull up/over/down the building, as it was unsafe.

Đáp án:

1. phối up2. gets on with3. take your hats off
4. grown up5. shown around6. pull down

Giải thích:

- phối up: trở thành lập

- get on with: sở hữu từng mối quan hệ với ai

- take your hats off: toá mũ

- grow up: trưởng thành

Xem thêm: nhà nàng ở cạnh nhà tôi

- show around: đi dạo quanh

- pull down: huỷ hủy

Hướng dẫn dịch:

1. Thành phố vừa vặn mới mẻ xây dựng một tủ sách ở Ngoại dù phía Tây.

2. Tôi ko suy nghĩ Fred sung sướng quay về với Daniel. Họ luôn luôn trực tiếp tranh giành cãi.

3. Quý khách hàng nên vứt nón nhập rạp chiếu phim.

4. Những đứa con trẻ của mình vẫn lớn mạnh và tách quê nhà cho tới TP.HCM thao tác làm việc.

5. Chúng tôi được mang đi một vòng xung quanh thị xã vày một SV tự nguyện.

6. Hội đồng thị xã đưa ra quyết định huỷ vứt những tòa căn nhà, vì thế nó ko an toàn và đáng tin cậy.

5. Underline the phrasal verbs in the sentences and match them to tướng their meaning from the box (Gạch chân những cụm động kể từ nhập câu và nối bọn chúng với nghĩa nhập bảng.)

1. turn it off → press the switch

2. turn it down → refuse

3. go over → examine

4. go on with → continue doing

5. take off → remove

6. put it down in → make a note

Hướng dẫn dịch:

1. tắt đèn

2. kể từ chối

3. kiểm tra

4. kế tiếp làm

5. toá, gỡ

6. ghi chú

6. Read the text and find eight phrasal verbs. Match each of them with a definition the box. (Đọc đoạn văn và lần 8 cụm động kể từ. Nối từng cụm động kể từ với nghĩa phù hợp nhập bảng.)

For her first evening's work at the bar, Sarah dressed up. She wore a đen sì skirt and white blouse, as she had been told to tướng look smart. However, when she turned up, she found out that the manager had been less phàn nàn honest with her about the job. She had to tướng serve the customers and also work in the kitchen. Still, she decided to tướng go on working at the bar for the time being. After all, she was getting on well in the job. Three months later, she saw an advertisement in the paper for a sales assistant at a department store. She thought it over carefully, and decided to tướng apply for it. 'But I won't tell anyone until I've got the new job!' she thought. The prospect of doing something different cheered her up considerably.

Đáp án:

dress up = put on smart clothes.

turn up = arrive.

find out = discover.

go on = continue.

get on = make progress.

think over = consider.

apply for = ask for (a job).

cheer up = make someone feel happier.

Hướng dẫn dịch:

Vào bữa tối thao tác làm việc trước tiên ở quán rượu, Sarah ăn diện đẹp tươi. Cô mang trong mình một cái váy loại ngắn black color và áo choàng Trắng, nom cô vô cùng duyên dáng vẻ. Tuy nhiên, Lúc cô cho tới, cô thấy người quản lý và vận hành ko bao nhiêu chân thực với cô về việc làm. Cô vừa vặn nên đáp ứng khách hàng vừa vặn nên thao tác làm việc nhập căn nhà phòng bếp. Ấy thế tuy nhiên, cô vẫn đưa ra quyết định kế tiếp thao tác làm việc nhập một thời hạn. Sau toàn bộ, cô vẫn tiến thủ cỗ nhiều nhập việc làm. Ba mon sau, cô phát hiện ra một mẩu tin yêu lăng xê bên trên báo đăng tuyển chọn nhân viên cấp dưới bán sản phẩm cho 1 cửa hàng bách hóa. Cô suy xét cẩn trọng và đưa ra quyết định nộp đơn ứng tuyển chọn. "Nhưng tôi sẽ không còn phát biểu với với ai cho tới Lúc nhận việc làm mới" - cô suy nghĩ. Tin tưởng nhập việc tiến hành những điều khác lạ đã thử mang lại cô cảm nhận thấy niềm hạnh phúc rộng lớn.

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

 • Từ vựng Unit 2: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Replace the word(s) ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Put one of the adjectives ... 2. Which of the following ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the beginnings ... 2. Complete the text ...

 • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Which of the following ... 2. Read the passage ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Does your thành phố ... 2. Listen and write ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the word ... 2. Put one word ...

 • Project (phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the items ... 2. Delete the words ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang lại teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: ninh tiên sinh đã lâu không gặp

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-city-life.jsp