anh 9 unit 5 a closer look 2Unit 5: Wonders of Viet Nam

Bạn đang xem: anh 9 unit 5 a closer look 2

Unit 5 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1a. Read part of the converstation. Pay attention đồ sộ the underlined part (Đọc một trong những phần đối thoại. Chú ý phần gạch men bên dưới.)

Veronica: Great, thanks. What's the best way đồ sộ get around?

Mi: It's probably best đồ sộ use rickshaws. It's said that they're quicker and cheaper than vãn taxis.

b. When tự we use the impersonal passive? Can you think of any rules? (Khi nào là tất cả chúng ta dùng thể tiêu cực ko ngôi? Em hoàn toàn có thể nghĩ về về một quy tắc nào là không?)

Chúng tao dùng thể tiêu cực ko ngôi nhằm biểu diễn miêu tả chủ ý của những người không giống. Nó hoàn toàn có thể dùng với động kể từ trần thuật, bao hàm say, think, believe, know, hope, expect, report, understand, claim...

2. Complete the sentences using the correct passive khuông of the verbs in brackets. The first one has been completed for you. (Hoàn trở thành những câu dùng chính thể tiêu cực của động kể từ nhập ngoặc đơn. Câu trước tiên đã và đang được hoàn thành xong mang đến em,)

1. (know) that Ha Long Bay was recognised as a World Heritage Site by UNESCO in 1994.

2. (believe) the best time đồ sộ visit the complex of Hue Monuments is in April.

3. (report) thousands of visitors come đồ sộ enjoy breathtaking views of Ha Long Bay every year.

Quảng cáo

4. (claim) Phong Nha - Ke Bang can be compared đồ sộ a huge geological museum.

5. (understand) Binh Dai Fortress was designed đồ sộ control movement on the Perfumed River.

6. (expect) the government will have measures đồ sộ protect and preserve our man-made wonders.

Đáp án:

1. It is known.2. It is believed.3. It is reported.4. It is claimed.5. It is understood.6. It is expected.

Giải thích:

Cấu trúc: It + be + động kể từ phân kể từ II + that + mệnh đề.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó được hiểu được vịnh Hạ Long đã và đang được thừa nhận là di tích văn hóa truyền thống trái đất vì như thế UNESCO nhập năm 1994.

2. Nó được tin tưởng rằng thời hạn cực tốt nhằm thăm hỏi quần thể lăng tẩm Huế là nhập tháng bốn.

3. Nó được report rằng mặt hàng ngàn con người cho tới nhằm hương thụ cảnh quan không thở được ở vịnh Hạ Long hàng năm.

Quảng cáo

4. Nó được đòi hỏi rằng Phong Nha - Kẻ Bàng hoàn toàn có thể được đối chiếu với cùng 1 kho lưu trữ bảo tàng địa hóa học mập mạp.

5. Nó được hiểu rằng Trấn Bình Đài được design nhằm trấn áp vận động bên trên sông Hương.

6. Nó được chờ mong rằng cơ quan ban ngành sẽ sở hữu được cách thức nhằm bảo đảm an toàn và lưu lưu giữ kỳ quan tiền tự tạo của tất cả chúng ta.

3. Here are some things we hear about Po Nagar Cham Towers. Write sentences about it using the impersonal passive (Đây là 1 trong vài ba điểu tất cả chúng ta nghe về tháp Chàm Po Nagar. Viết vài ba câu về điểm này còn có dùng thể tiêu cực ko ngôi.)

Giải thích:

Cấu trúc: It + be + động kể từ phân kể từ II + that + mệnh đề.

1. It is claimed that Po Nagar Cham Tower were built in the 8th century by the Cham people in central Viet Nam.

2. It is said that the Cham people built Po Nagar Cham temple complex đồ sộ honour Yang Ino Po Nagar, mother of the kingdom

3. It is believed that the Po Nagar Cham Towers were built on the site of an earlier wooden temple, which was burned by the Javanese in A.D.774

4. It is understood that the Po Nagar Kalan is the main tower, which is one of the tallest Cham structures.

Quảng cáo

5. It is known that a sculpture of the goddess Mahishasuramardini may be found above the entrance đồ sộ the main temple.

6. It is thought that in the 17th century, the Viet people took over the temple tower, calling it Thien Y Thanh Mau Tower.

Hướng dẫn dịch:

1. Nó được xác nhận rằng tháp Chàm Po Nagar được kiến tạo nhập thế kỉ loại 8 vì như thế người Chăm ở miền Trung VN.

2. Nó được bảo rằng người Chăm xây quần thể tháp Chàm Po Nagar nhằm vinh danh Yang Ino Po Nagar, kiểu hậu.

3. Nó được tin tưởng rằng tháp Chàm Po Nagar dược kiến tạo bên trên địa điểm của một ngôi đền rồng mộc trước ê, ngôi đền rồng bị thiêu rụi vì như thế người Gia - va vấp nhập năm 774 sau công vẹn toàn.

4. Nó được hiểu rằng Po Nagar Kalan là tháp chủ yếu, một trong mỗi phong cách thiết kế Chàm tối đa.

5. Nó được hiểu được bức tượng phật của phái nữ thần Mahishasuramardini hoàn toàn có thể dược nhìn thấy bên trên lối nhập của ngôi đền rồng chủ yếu.

6. Nó được cho là nhập thế kỷ 17, người Việt tiếp quản ngại ngôi đền rồng gọi là đền rồng Thiên Y Thánh Mẫu.

4a. Read part of the conversation. Pay attention đồ sộ the underlined part. (Đọc một trong những phần đoạn đối thoại. Chú ý phần gạch men bên dưới.)

Hướng dẫn dịch:

Veronica: Ba bản thân ý kiến đề xuất mọi người nên cút sử dụng máy cất cánh.

Mi: Nó giắt lắm! Mình ý kiến đề xuất nên cút vì như thế xe cộ lửa.

Sau động kể từ suggest, tất cả chúng ta với thế dùng V - ing hoặc một mệnh đề với should.

b. When tự we use suggest + V-ing/clause with should? Can you think of any rules? (Khi nào là tất cả chúng ta dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should? Em hoàn toàn có thể nghĩ về đi ra quy tắc gì không?)

Chúng tao dùng suggest + V - ing/mệnh đề với should nhằm trình bày với ai ê chủ ý của tất cả chúng ta về những gì bọn họ nên thực hiện, điểm bọn họ nên cút...

Ex: I suggest that we should go out đồ sộ eat.

Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên ra phía bên ngoài ãn.

I suggested going in my siêu xe.

Tôi ý kiến đề xuất nên cút vì như thế xe cộ của tôi.

5. Write answers đồ sộ the following questions using suggest + V-ing/clause with should and the prompts in brackets. Then practise them with your partner. The first one has been completed for you. (Viết những câu vấn đáp mang đến những thắc mắc bên dưới dùng suggest + V - ing/ mệnh nhằm với should và khêu gợi ý nhập ngoặc đơn. Sau ê rèn luyện với những người ở kề bên. Câu trước tiên vẫn hoàn thành xong mang đến em.)

2. B: I suggest that the government should limit the number of visitors everyday.

3. B: I suggest controlling deforestation.

Xem thêm: tính chất đường trung bình của tam giác

4. B: I suggest putting these valuable things in high - security places.

5. B: I suggest raising money.

6. B: I suggest reducing smoke of exhaust fumes.

Hướng dẫn dịch:

2. A: Chúng tao nên làm những gì nhằm bảo đảm an toàn và bảo đảm những kỳ quan tiền nhận tạo?

    B: Tôi ý kiến đề xuất chính phủ nước nhà nên giới hạn con số khác nước ngoài thường ngày.

3. A: Chúng tao nên làm những gì nhằm bảo đảm rừng?

    B: Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên trấn áp nàn phá huỷ rừng / tôi ý kiến đề xuất trấn áp việc phá huỷ rừng.

4. A: Chúng tao nên làm những gì nhằm bảo đảm an toàn những loại có mức giá trị nhập miếu và đền?

    B: Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên được đặt những loại có mức giá trị này ở những điểm bình an cao / Tôi ý kiến đề xuất đem những loại có mức giá trị này nhập những điểm bình an cao.

5. A: Chúng tao nên làm những gì nhằm Phục hồi lại những kỳ quan tiền nhân tạo?

    B: Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên gia tăng một số tiền / Tôi ý kiến đề xuất gia tăng một số tiền.

6. A: Chúng tao nên làm những gì nhằm ngăn ngừa sự rét lên toàn cầu?

    B: Tôi ý kiến đề xuất tất cả chúng ta nên hạn chế sương và sương thải. / Tôi ý kiến đề xuất hạn chế sương và sương thải.

6a Work in pairs. Tell your partners what they should tự in the following situations using suggest + Ving/clause with should. (Làm việc bám theo cặp. Nói với những người ở kề bên những gì bọn họ nên thực hiện trong mỗi trường hợp bên dưới dùng suggest + V - mg/mệnh đề với should.)

- Your bicycle has been stolen.

→ I suggest calling the police.

- You have lost your way in the thành phố centre.

→ I suggest you should buy a map.

- You have left your workbook at trang chính.

→ I suggest you should tell the teacher.

- Your máy tính isn't working.

→ I suggest you should thank someone đồ sộ fix it.

- You have forgotten đồ sộ bring your wallet when going shopping.

→ I suggest you come back đồ sộ take the wallet.

Hướng dẫn dịch:

- Xe giẫm của người sử dụng đã biết thành tiến công cắp.

→ Tôi ý kiến đề xuất gọi công an.

- Quý khách hàng bị lạc đàng nhập trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

→ Tôi ý kiến đề xuất chúng ta nên chọn mua một bạn dạng vật dụng.

- Quý khách hàng vẫn nhằm quên bong thao tác của tôi ở trong nhà.

→ Tôi ý kiến đề xuất chúng ta nên trình bày với nhà giáo.

- Máy tính cầm tay của người sử dụng ko hoạt động và sinh hoạt.

→ Tôi ý kiến đề xuất chúng ta nên cảm ơn ai ê nhằm sửa chữa thay thế nó.

- Quý khách hàng vẫn quên đem bám theo ví Khi cút sắm sửa.

→ Tôi ý kiến đề xuất chúng ta trở về lấy ví.

b. Now report your partner's ideas đồ sộ another partner. (Bây giờ thông tin chủ ý của em cho tới chúng ta không giống.)

Bài giảng: Unit 5 Wonders of Viet Nam - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 5 khác:

 • Từ vựng Unit 5: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2a. Wirte the responses ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 52-53 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Write the words ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 53-54 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read part of the conversation ... 2. Complete the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 55 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen đồ sộ the radio ... 2. Listen đồ sộ the next part ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 56 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read an article ... 2. Read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 57 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen đồ sộ what ... 2. Listen again and complete ...

 • Looking Back (phần 1-7 trang 58-59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match adiectives ... 2. Underline the correct ...

 • Project (phần 1-3 trang 59 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read thí promotional ... 2. Find a photo ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới mẻ với đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-5-wonders-of-viet-nam.jsp

Xem thêm: bài 67 em ôn lại những gì đã học