bài 119 em ôn lại những gì đã học


Giải Bài 119 : Em ôn lại những gì tiếp tục học tập phần hoạt động và sinh hoạt thực hành thực tế trang 142, 143, 144 sách VNEN toán lớp 5 với lời nói giải dễ dàng hiểu

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 119 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa "Ai thời gian nhanh, ai đúng" :

Điền thời gian nhanh nhập bảng Xác Suất của đôi mươi :

Phương pháp giải:

Muốn lần Xác Suất của một số trong những tao lấy số ê phân tách mang đến 100 rồi nhân với số Xác Suất tiếp tục mang đến.

Lời giải chi tiết:

Ví dụ mẫu:

Câu 2

Khoanh nhập chữ đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

0,8% = ?

A. \(\dfrac{8}{{10}}\)           B. \(\dfrac{8}{{100}}\)          C. \(\dfrac{8}{{1000}}\)         D. \(\dfrac{8}{{10000}}\)

Phương pháp giải:

Vận dụng định nghĩa Xác Suất tiếp tục học tập : \(a\%  = \dfrac{a}{{100}}\)

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(0,8\%  = \dfrac{{0,8}}{{100}} = 0,008\)

Đáp án chính là: C.

Câu 3

Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Biết 95% của một số trong những là 475, vậy \(\dfrac{1}{5}\)  của số ê là:

A. 19                 B. 95                  C. 100                D. 500

Phương pháp giải:

- Tìm độ quý hiếm của số ê : Lấy 475 phân tách mang đến 95 rồi nhân với 100.

- Tìm \(\dfrac{1}{5}\) của số ê bằng phương pháp lấy số ê phân tách mang đến 5.

Lời giải chi tiết:

Số cần thiết lần là: (475 : 95) × 100 = 500

Vậy \(\dfrac{1}{5}\) của 500 là: 500 : 5 = 100

Đáp án chính là: C. 100 

Câu 4

Khoanh nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Người tao xếp những hình lập phương nhỏ trở thành những khối, trong những khối tiếp sau đây, khối nào là hoàn toàn có thể tích rộng lớn nhất?

Phương pháp giải:

- Đếm số hình lập phương nhỏ ở từng khối tiếp tục mang đến.

- Chọn đáp án chính nhất.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy:

  • Hình A đem 24 hình lập phương nhỏ.
  • Hình B đem 22 hình lập phương nhỏ.
  • Hình C đem 24 hình lập phương nhỏ.
  • Hình D đem 28 hình lập phương nhỏ.

Vậy khối hoàn toàn có thể tích lớn số 1 là D.

Câu 5

Một tấm bìa được tô màu sắc như hình vẽ.

Tính:

a) Diện tích của phần tiếp tục tô màu sắc.

b) Chu vi của phần ko được tô màu sắc.

Phương pháp giải:

- Diện tích của phần tiếp tục tô bởi vì diện tích S hình tròn trụ đem nửa đường kính bởi vì 10cm.

- Chu vi của phần ko được tô màu sắc bởi vì chu vi hình tròn trụ đem nửa đường kính bởi vì 10cm.

Lời giải chi tiết:

a) Nếu ghép lại những phần tô màu sắc lại cùng nhau tao sẽ tiến hành một hình tròn trụ đem nửa đường kính 10 cm

Vậy, diện tích S của phần tiếp tục tô màu sắc là:

             10 × 10 × 3,14 = 314 (cm2)

b) Nếu ghép lại những phần tiếp tục tô màu sắc lại cùng nhau tao sẽ tiến hành một hình tròn trụ đem nửa đường kính 10 centimet và chu vi hình tròn trụ ê chủ yếu bởi vì chu vi của phần ko tô màu sắc nhập hình tiếp tục mang đến.

Chu vi của phần ko được tô màu sắc là:

             10 ×× 3,14 = 62,8 (cm)

                                 Đáp số: a) 314cm2

                                             b) 62,8cm.

Câu 6

Mẹ mua sắm gà và cá không còn 165000 đồng. Số chi phí mua sắm cá bởi vì 120% số chi phí mua sắm gà. Hỏi u mua sắm cá không còn từng nào tiền?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số Xác Suất u tiếp tục dùng làm mua sắm cá và mua sắm gà. 

- Tìm số chi phí u mua sắm cá.

Lời giải chi tiết:

Cách 1:

Tổng số %  chi phí u mua sắm gà và cá là:

           100 + 120 = 220%

Mẹ mua sắm cá không còn số chi phí là:

        (165000 : 220) × 120 = 90 000 (đồng)

                                 Đáp số: 90 000 đồng.

Cách khác

\(120\% = \dfrac{{120}}{{100}} = \dfrac{6}{5}\)

Tổng số phần đều bằng nhau là:

               6 + 5 = 11 (phần)

Số chi phí u tiếp tục mua sắm cá là:

             (165000 : 11) × 6 = 90 000 (đồng)

                                Đáp số: 90 000 đồng.

Câu 7

Một xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ, tiếp ê xe hơi lên đường được 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ. Như vậy, thời hạn xe hơi lên đường cả nhì phần đường là:

A. 1,5 giờ                  B. 2 giờ                    C. 3 giờ                     D. 4 giờ

Xem thêm: không ngọt bằng em

Phương pháp giải:

- Vận dụng kỹ năng : \(t = \dfrac{S}{v}\)

- Tìm thời hạn xe hơi lên đường quãng lối thứ nhất.

- Tìm thời hạn xe hơi lên đường quãng lối loại nhì.

- Tính tổng số thời hạn xe hơi đã đi được.

Lời giải chi tiết:

Người ê lên đường 60km với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ thì mất mặt số giờ là :

                     60 : 60 = 1 (giờ)

Người ê lên đường 60km với véc tơ vận tốc tức thời 30km/giờ thì mất mặt số giờ là :

                     60 : 30 = 2 (giờ)

Vậy xe hơi lên đường cả nhì quãng lối không còn số giờ là :

                    1 + 2 = 3 (giờ)

Đáp án chính là: C. 3 giờ

Câu 8

Bể cá cảnh hình dáng vỏ hộp chữ nhật đem những kích thước: chiều lâu năm 60cm, chiều rộng lớn 40cm và độ cao 40cm. Cần ụp nhập bể từng nào lít nước nhằm nửa bể đem nước?

A. 48\(l\)                      B. 70\(l\)                        C. 96\(l\)                      D. 140\(l\)

Phương pháp giải:

- Vận dụng loài kiến thức  : Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì tích của chiều lâu năm, chiều rộng lớn và độ cao.

- Tìm nửa thể tích của bể : Lấy số vừa vặn tìm ra phân tách mang đến 2.

Lời giải chi tiết:

Thể tích của bể cá là:

              60 × 40 × 40 = 96000 (cm3)

              96000cm= 96 (dm3) = 96 (lít)

Vậy nhằm bể cá đem nửa bể nước thì nên cần đổ:

              96 : 2 = 48 (lít)

Đáp án chính là: A. 48 lít

Câu 9

Cùng một khi Vừ lên đường ngựa với véc tơ vận tốc tức thời 11km/giờ, Lềnh quốc bộ với véc tơ vận tốc tức thời 5km/giờ và lên đường nằm trong chiều với Vừ. tường rằng khi chính thức lên đường Lềnh cơ hội Vừ một quãng lối 8km. Hỏi sau từng nào phút Vừ đuổi theo kịp Lềnh ?

Phương pháp giải:

- Tìm quãng lối Vừ tinh giảm được khoảng cách với Lềnh trong những giờ.

- Tìm thời hạn Vừ đuổi theo kịp Lềnh tao lấy khoảng cách thuở đầu thân thuộc nhì chúng ta phân tách cho quãng lối Vừ tinh giảm được khoảng cách với Lềnh trong những giờ.

Lời giải chi tiết:

Sau từng giờ Vừ tinh giảm khoảng cách với Lềnh số ki-lô-mét là:

               \(11 - 5 = 6\; (km)\)

Vậy thời hạn nhằm Vừ đuổi theo kịp Lềnh là:

               \(8:6 = \dfrac{4}{3}\) (giờ)

               \(\dfrac{4}{3}\) giờ \( = 80\) phút.

Đáp án chính là: B. 80 phút

Câu 10

Tuổi phụ nữ bởi vì \(\dfrac{1}{4}\) tuổi tác u, tuổi tác đàn ông bằng \(\dfrac{1}{5}\) tuổi u. Tuổi phụ nữ cùng theo với tuổi tác đàn ông bởi vì 18 tuổi tác. Hỏi u từng nào tuổi tác ?

Phương pháp giải:

- Tính tổng số phần tuổi tác đàn ông và phụ nữ.

- Tính số tuổi tác của u.

Lời giải chi tiết:

Tổng số phần tuổi tác của đàn ông và phụ nữ đối với tuổi tác u là:

               \(\dfrac{1}{4} + \dfrac{1}{5} = \dfrac{9}{{20}}\) (tuổi mẹ)

Vậy tuổi tác của u là:

                 \(18:\dfrac{9}{{20}} = 40\) (tuổi)

                                    Đáp số: \(40\) tuổi tác.

Câu 11

Trong nằm trong 1 năm, tỷ lệ số lượng dân sinh của một phường nội thành của thành phố TP. hà Nội là 2190 người/km2, tỷ lệ số lượng dân sinh một xã ngoài thành phố TP. hà Nội là 180 người/km2.

a) tường diện tích S của phường là một,9km2 và diện tích S của xã là 4,5km2. Hỏi số dân của xã bởi vì từng nào Xác Suất số dân của phường ?

b) Nếu mong muốn tăng tỷ lệ số lượng dân sinh của xã lên 210 người/ km2 thì số dân của xã nên gia tăng từng nào người?

Phương pháp giải:

- Tính số dân của phường nội thành của thành phố TP. hà Nội : Lấy tỷ lệ người ở nhân với diện tích S của phường.

- Tính số dân của xã ngoài thành phố TP. hà Nội.

- Tính tỉ số Xác Suất của số dân của xã với số dân của phường.

- Tính tỷ lệ số lượng dân sinh của xã gia tăng.

- Tính số người cần thiết gia tăng : Lấy tỷ lệ số lượng dân sinh gia tăng nhân với diện tích S của xã.

Lời giải chi tiết:

a) Số dân của phường nội thành của thành phố TP. hà Nội là:

             2190 × 1,9 = 4161 (người)

Số dân của xã ngoài thành phố TP. hà Nội là:

            180 × 4,5 = 810 (người)

Vậy số dân của xã ngay số Xác Suất của phường là:

            (810 : 4161) × 100% = 19,46 %

b) Nếu mong muốn tăng tỷ lệ số lượng dân sinh của xã ê lên 210 người/km2 thì số dân nên gia tăng số người là:

           (210 - 180) × 4,5 = 135 (người)

                                Đáp số: a) 19,46% ;

                                            b) 135 người.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cha giàu cha nghèo tập 1

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty con cái lớp 5 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.