bẫy văn phòng

Jump to tát ratings and reviews

Bạn đang xem: bẫy văn phòng

640 pages, Paperback

Published November 1, 2013


Loading interface...

Loading interface...


About the author


Ratings & Reviews


Friends & Following

Community Reviews

Displaying 1 of 1 review

6 reviews

April 4, 2021

Quyển sách tiếp tục cởi rời khỏi cho chính bản thân một toàn cầu mới nhất về vùng văn phòng. "Thương ngôi trường là chiến trường" - đấy là câu chính nhất nhằm tóm tắt về cuốn sách này. Tuy sở hữu xen lộn nhân tố tình thân tuy nhiên phần rộng lớn thời hạn vẫn chính là cuộc đấu mưu cơ đấu trí trong số những quyền năng cùng nhau. Văn phong của người sáng tác cũng tương đối là thoải mái với cá thể bản thân.

This entire review has been hidden because of spoilers.

Xem thêm: hào môn kinh mộng đừng để lỡ nhau

Displaying 1 of 1 review


Join the discussion

Can't find what you're looking for?

Get help and learn more about the design.