cá mặn nghĩ thông suốt rồi

 • Reads 1,472,369
 • Votes 137,689
 • Parts 125

Complete, First published Apr 22, 2022

Bạn đang xem: cá mặn nghĩ thông suốt rồi

9 new parts

Table of contents

 • Fri, Apr 22, 2022

 • Chương 1: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 1

  Fri, Apr 22, 2022

 • Chương 2: Muốn thực hiện cá đậm ngày thứ hai

  Mon, Apr 25, 2022

 • Chương 3: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 3

  Fri, Apr 29, 2022

 • Chương 4: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 4

  Mon, May 2, 2022

 • Chương 5: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 5

  Sat, May 7, 2022

 • Chương 6: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 6

  Tue, May 17, 2022

 • Chương 7: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 7

  Sun, May 22, 2022

 • Chương 8: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 8

  Wed, Jun 1, 2022

 • Chương 9: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 9

  Wed, Jun 8, 2022

 • Chương 10: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 10

  Tue, Jun 14, 2022

 • Chương 11: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 11

  Sun, Jun 19, 2022

 • Chương 12: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 12

  Fri, Jul 1, 2022

 • Chương 13: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 13

  Mon, Jul 4, 2022

 • Chương 14: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 14

  Wed, Jul 6, 2022

 • Chương 15: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 15

  Sun, Jul 17, 2022

 • Chương 16: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 16

  Sun, Jul 24, 2022

 • Chương 17: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 17

  Wed, Jul 27, 2022

 • Chương 18: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 18

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 19: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 19

  Mon, Aug 15, 2022

 • Chương 20: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại trăng tròn

  Mon, Aug 22, 2022

 • Chương 21: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 21

  Fri, Aug 26, 2022

 • Chương 22: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 22

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 23: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 23

  Fri, Sep 16, 2022

 • Chương 24: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 24

  Fri, Sep 23, 2022

 • Chương 25: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 25

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 26: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 26

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 27: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 27

  Mon, Oct 17, 2022

 • Chương 28: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 28

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 29: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 29

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 30: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 30

  Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 31: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 31

  Mon, Nov 14, 2022

 • Chương 32: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 32

  Thu, Nov 24, 2022

 • Chương 33: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 33

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 34: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 34

  Mon, Dec 5, 2022

 • Chương 35: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 35

  Mon, Dec 12, 2022

 • Chương 36: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 36

  Mon, Dec 19, 2022

 • Chương 37: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 37

  Mon, Dec 26, 2022

 • Chương 38: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 38

  Mon, Jan 2, 2023

 • Chương 39: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 39

  Sun, Jan 8, 2023

 • Chương 40: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 40

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 41: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 41

  Sun, Jan 29, 2023

 • Chương 42: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 42

  Wed, Feb 1, 2023

 • Chương 43: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 43

  Mon, Feb 6, 2023

 • Chương 44: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 44

  Sat, Feb 11, 2023

 • Chương 45: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 45

  Sat, Feb 18, 2023

 • Chương 46: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 46

  Fri, Feb 24, 2023

 • Chương 47: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 47

  Mon, Mar 6, 2023

 • Chương 48: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 48

  Fri, Mar 17, 2023

 • Chương 49: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 49

  Mon, Mar trăng tròn, 2023

 • Chương 50: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 50

  Wed, Mar 29, 2023

 • Chương 51: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 51

  Mon, Apr 3, 2023

 • Chương 52: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 52

  Mon, Apr 10, 2023

 • Chương 53: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 53

  Wed, Apr 12, 2023

 • Chương 54: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 54

  Wed, Apr 19, 2023

 • Chương 55: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 55

  Mon, Apr 24, 2023

 • Chương 56: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 56

  Wed, Apr 26, 2023

 • Chương 57: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 57

  Fri, Apr 28, 2023

 • Chương 58: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 58

  Sun, Apr 30, 2023

 • Chương 59: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 59

  Sun, May 7, 2023

 • Chương 60: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 60

  Mon, May 8, 2023

 • Chương 61: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 61

  Wed, May 10, 2023

 • Chương 62: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 62

  Fri, May 12, 2023

 • Chương 63: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 63

  Xem thêm: liều mạng công lược vai ác

  Sat, May 13, 2023

 • Chương 64: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 64

  Wed, May 17, 2023

 • Chương 65: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 65

  Fri, May 19, 2023

 • Chương 66: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 66

  Mon, May 22, 2023

 • Chương 67: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 67

  Fri, May 26, 2023

 • Chương 68: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 68

  Mon, May 29, 2023

 • Chương 69: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 69

  Tue, May 30, 2023

 • Chương 70: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 70

  Wed, May 31, 2023

 • Chương 71: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 71

  Fri, Jun 2, 2023

 • Chương 72: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 72

  Wed, Jun 14, 2023

 • Chương 73: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 73

  Fri, Jun 16, 2023

 • Chương 74: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 74

  Mon, Jun 19, 2023

 • Chương 75: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 75

  Wed, Jun 21, 2023

 • Chương 76: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 76

  Fri, Jun 23, 2023

 • Chương 77: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 77

  Wed, Jun 28, 2023

 • Chương 78: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 78

  Mon, Jul 3, 2023

 • Chương 79: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 79

  Fri, Jul 7, 2023

 • Chương 80: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 80

  Wed, Jul 12, 2023

 • Chương 81: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 81

  Sat, Jul 15, 2023

 • Chương 82: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 82

  Sun, Jul 16, 2023

 • Chương 83: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 83

  Wed, Jul 19, 2023

 • Chương 84: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 84

  Sun, Jul 23, 2023

 • Chương 85: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 85

  Wed, Jul 26, 2023

 • Chương 86: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 86

  Wed, Aug 2, 2023

 • Chương 87: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 87

  Fri, Aug 4, 2023

 • Chương 88: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 88

  Mon, Aug 7, 2023

 • Chương 89: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 89

  Fri, Aug 11, 2023

 • Chương 90: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 90

  Mon, Aug 14, 2023

 • Chương 91: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 91

  Fri, Aug 18, 2023

 • Chương 92: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 92

  Sun, Aug trăng tròn, 2023

 • Chương 93: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 93

  Wed, Aug 23, 2023

 • Chương 94: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 94

  Wed, Aug 30, 2023

 • Chương 95: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 95

  Fri, Sep 1, 2023

 • Chương 96: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 96

  Tue, Sep 5, 2023

 • Chương 97: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 97

  Mon, Sep 11, 2023

 • Chương 98: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 98

  Fri, Sep 15, 2023

 • Chương 99: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 99

  Wed, Sep trăng tròn, 2023

 • Chương 100: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 100

  Sun, Sep 24, 2023

 • Chương 101: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 101

  Wed, Sep 27, 2023

 • Chương 102: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 102

  Fri, Sep 29, 2023

 • Chương 103: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 103

  Mon, Oct 2, 2023

 • Chương 104: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 104

  Fri, Oct 6, 2023

 • Chương 105: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 105

  Sun, Oct 8, 2023

 • Chương 106: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 106

  Mon, Oct 9, 2023

 • Chương 107: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 107

  Wed, Oct 18, 2023

 • Chương 108: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 108

  Fri, Oct trăng tròn, 2023

 • Mon, Oct 23, 2023

 • Mon, Oct 23, 2023

 • Chương 109: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 109

  Mon, Oct 23, 2023

 • Chương 110: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 110

  Sun, Oct 29, 2023

 • Chương 111: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 111

  Wed, Nov 1, 2023

 • Chương 112: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 112

  Fri, Nov 3, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 113: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 113

  Mon, Nov 6, 2023

 • Fri, Nov 3, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 114: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 114

  Tue, Nov 7, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 115: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 115

  Wed, Nov 8, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 116: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 116

  Thu, Nov 9, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 117: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 117

  Fri, Nov 10, 2023

 • icon circle-filled

  Chương 118: Muốn thực hiện cá đậm ngày loại 118 (Kết)

  Fri, Nov 10, 2023

 • icon circle-filled

  Phiên nước ngoài ngôi trường ĐH 1

  Fri, Nov 10, 2023

 • icon circle-filled

  Phiên nước ngoài ngôi trường ĐH 2

  Fri, Nov 10, 2023

 • icon circle-filled

  Xem thêm: núi của nàng biển của nàng truyện tranh

  Đôi điều của editor về tác phẩm

  Sat, Nov 11, 2023

Cá Mặn nghĩ về thông trong cả rồi.
  
  Tác giả: Trì Vãn 迟晚.
  
  Nguồn: khotangdammyfanfic.blogspot.com
  
  Editor: Ngáo (W@ttp@d: @nguyenguyen9473).
  
  Bản edit phi thương nghiệp chưa tồn tại sự đồng ý của người sáng tác, vui vẻ lòng ko reup, ko gửi ver. Editor ko rành giờ Trung, phiên bản edit kể từ QT chỉ đích thị khoảng chừng 60 - 70% đối với phiên bản gốc.
  
  Truyện sẽ không còn thỏa mãn nhu cầu được vớ từ đầu đến chân phát âm, ai thấy không khớp hoàn toàn có thể ko đọc/ngưng phát âm và tĩnh mịch tách lên đường, chớ vô phát âm rồi buông điều cay nghiệt.

#6đam