cân bằng phản ứng oxi hóa khửBài viết lách Phương pháp, cơ hội cân bằng phản ứng oxi hóa khử với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác luyện Phương pháp, cơ hội cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

Phương pháp, cơ hội cân bằng phản ứng oxi hóa khử (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Quảng cáo

Bạn đang xem: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Theo trình tự động 3 bước với nguyên vẹn tắc:

Tổng electron nhượng bộ = tổng electron nhận

Bước 1. Xác ấn định sự thay cho thay đổi số lão hóa.

Bước 2. Lập thăng vày electron.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm được vô phản xạ và tính những thông số sót lại.

Lưu ý:

- Ngoài cách thức thăng vày electron, còn rất có thể cân đối phản xạ lão hóa – khử theo gót cách thức tăng – tách số lão hóa với nguyên vẹn tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số lão hóa tách.

- Phản ứng lão hóa – khử còn rất có thể được cân đối theo gót cách thức thăng vày ion – electron: khi này vẫn đáp ứng cách thức thăng vày electron tuy nhiên những yếu tố cần được viết lách ở dạng ion chính, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- Nếu vô phản xạ lão hóa – khử có khá nhiều yếu tố với số lão hóa nằm trong tăng (hoặc nằm trong giảm) mà:

+ Chúng nằm trong một hóa học thì cần đáp ứng tỉ trọng số nguyên vẹn tử của những yếu tố vô phân tử.

+ Chúng với những hóa học không giống nhau thì cần đáp ứng tỉ trọng số mol của những hóa học cơ theo gót đề cho tới.

* Với ăn ý hóa học hữu cơ:

- Nếu ăn ý hóa học cơ học trước và sau phản xạ với 1 group nguyên vẹn tử thay cho thay đổi và một số trong những group ko thay đổi thì nên xác lập số lão hóa của C vào cụ thể từng group rồi cân đối.

- Nếu ăn ý hóa học cơ học thay cho thay đổi toàn phân tử, nên cân đối theo gót số lão hóa khoảng của C.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cân vày phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác ấn định sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng vày electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm được vô phản xạ và tính những thông số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2. Cân vày phản xạ vô hỗn hợp bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản xạ phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân vày phản xạ vô hỗn hợp với H2O tham ô gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản xạ phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ thông số của hóa học khử và hóa học lão hóa sau thời điểm cân đối là:

A. 4:3        B. 3:2        C. 3:4        D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra nhì vế: thêm thắt 2KOH vô vế cần, thêm thắt H2O vô vế trái ngược.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Quảng cáo

Câu 2. Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số cân đối của FeSO4 và K2Cr2O7 theo lần lượt là:

Xem thêm: truyện ngôn tình full sủng

A. 6 ; 2        B. 5; 2        C. 6; 1        D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhì vế: thêm thắt K2SO4 vô về phải; thêm thắt 7H2SO4 vô vế trái ngược → thêm thắt 7H2O vô vế cần.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhì vế: thêm thắt 2HNO3 vô vế trái ngược trở thành 4HNO3, thêm thắt 2H2O vô vế cần.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân vày phản xạ sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra nhì vế: thêm thắt 28 vô HNO3 ở vế trái ngược, thêm thắt 14H2O ở vế cần.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân vày phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng thông số cân đối vô phản xạ sau:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

A. 15        B. 14        C. 18        D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng thông số cân đối là 15

Câu 6. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. Xác ấn định thông số cân đối của KMnO4 vô phản xạ sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2        B. 5        C. 7        D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Câu 8. Cân vày phản xạ lão hóa – khử sau vày cách thức thăng vày e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 với đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài bác luyện Hóa học tập lớp 10 với vô đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Xác ấn định loại phản xạ hóa học

 • Dạng 2: Xác ấn định hóa học khử, hóa học lão hóa vô phản xạ hóa học

 • Dạng 3: Cách xác lập số lão hóa của những nguyên vẹn tố

 • Dạng 5: Các dạng bài bác luyện về lão hóa - khử

 • Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron

 • Dạng 7: Kim loại tính năng với axit

Đã với tiếng giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: vụng trộm không thể giấu truyện

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


phan-ung-hoa-hoc-phan-ung-oxi-hoa-khu.jspGiải bài bác luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học