đáp án vở bài tập toán lớp 4

2. Người tao nên sử dụng 264 chuyến xe cộ chở không còn 924 tấn sản phẩm. Hỏi tầm từng chuyến xe cộ chở được từng nào tạ hàng?

1. Đặt tính rồi tính:

Bạn đang xem: đáp án vở bài tập toán lớp 4

3621 : 213

8000 : 308

2198 : 314

1682 : 209

2. Người tao nên sử dụng 264 chuyến xe cộ chở không còn 924 tấn sản phẩm. Hỏi tầm từng chuyến xe cộ chở được từng nào tạ hàng?

3. Tính bởi vì nhị cách:

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

                                          = ………………

2555 : 365 + 1825 : 365 = ………………

                                       = ………………

                                       = ………………

b) ( 5544 + 3780) : 252 = ………………

                                     = ………………

    ( 5544 + 3780) : 252 = ………………

                                     = ………………

                                     = ………………

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Xem thêm: bài 67 em ôn lại những gì đã học

Bài giải

Số tạ sản phẩm nhưng mà từng chuyến xe cộ chở được là:

924 tấn = 9240 tạ

9240 : 264 = 35 (tạ)

Đáp số: 35 tạ

3.

a) 2555 : 365 + 1825 : 365 = 7 + 5

                                           = 12

   2555 : 365 + 1825 : 365 = (2555 + 1825 ): 365

                                          = 4380 : 365

                                          = 12

b) ( 5544 + 3780) : 252 = 9324 : 252

                                      = 37

    ( 5544 + 3780) : 252 = 5544 : 252 + 3780 : 252

                                         = 22 + 15

                                         = 37

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem câu nói. giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự

Báo lỗi - Góp ý