de thi giữa kì 2 lớp 4 môn toán

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 đem đáp án

Bạn đang xem: de thi giữa kì 2 lớp 4 môn toán

Bộ đề thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quái trận đề thi đua chuẩn chỉnh theo đuổi Thông tư 22. Các đề thi đua tiếp sau đây cho những em học viên tìm hiểu thêm, gia tăng khả năng giải Toán, ôn tập dượt những dạng bài xích tập dượt trọng tâm, sẵn sàng cho tới bài xích thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 đạt thành quả cao. Mời những em nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

1. Đề thi đua Toán lớp 4 thân mật học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề thi đua Toán lớp 4 thân mật học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô color với hình ở trên:

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tao được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong những phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành cơ là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải việc sau: Lớp 4A đem 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân mật kì II. Trong số đó, đem \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; đem \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm che của nhị hành lang cửa số. Em hãy viết lách luật lệ tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhị cửa ngõ sổ:

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu trúng ghi một điểm, câu có khá nhiều ý phân chia theo đuổi những ý)

Câu 1.

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = trăng tròn (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhị cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề thi đua Toán lớp 4 thân mật học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được phát âm là:

A. Hai mưới lăm phần tứ mươi tía.

B. Hai mươi lắm bên trên tứ mươi tía.

C. Hai mươi lăm phân chia tứ mươi tía.

D. Bốn mươi tía phần nhị mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số tương thích điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số tương thích điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành đem điểm sáng là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy nhiên song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập cân nhau.

C. Hai lối chéo cánh tách nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều trúng.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, độ cao là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành cơ là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 5: Phân số này tại đây ko vị với phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD đem :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Điền đáp án trúng vô địa điểm chấm:

a) Các cặp canh tuy nhiên song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh cân nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật đem nữa chu vi là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu trúng được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ bạn dạng - Đề 1)

2. Đề thi đua Toán lớp 4 thân mật học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình này đem \frac{2}{3}số dù vuông vẫn tô đậm? (0,5 điểm)

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số này bên dưới đó là phân số nhị phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền lốt > < = tương thích vô địa điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô địa điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tứ cạnh cân nhau.

B. Có nhị cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và cân nhau.

C. Có tứ góc vuông và đem nhị cặp cạnh đối lập cân nhau.

D. Có tứ góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

Xem thêm: Phong cách hơn với giày Jordan 1 High Retro Rep 1:1 chuẩn

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập đem \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề thi đua thân mật kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền lốt > < = tương thích vô địa điểm chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô địa điểm chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập đem \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập cơ là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số này bé thêm hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số này tiếp sau đây vị phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số tương thích viết lách vô địa điểm chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo đuổi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một siêu thị đem 250kg gạo. Buổi sáng sủa vẫn buôn bán 25kg gạo, giờ chiều buôn bán 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhị buổi siêu thị vẫn bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một siêu thị đem 250kg gạo. Buổi sáng sủa vẫn buôn bán 25kg gạo, giờ chiều buôn bán 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhị buổi siêu thị vẫn bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo sót lại của siêu thị sau buổi sáng sớm buôn bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo giờ chiều buôn bán là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhị buổi siêu thị vẫn bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập dượt thân mật kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập dượt thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn thi đua thân mật học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề thi đua thân mật kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề thi đua thân mật học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ Anh lớp 4 thân mật kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý bố mẹ còn rất có thể tìm hiểu thêm thêm thắt toàn cỗ đề thi đua thân mật học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đuổi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: some rock stars started off as rebels with strong and broad principles