đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án - 19 Đề

Bộ 19 đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án bao gồm nhiều dạng khác nhau bài xích luyện trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh không giống nhau thông thường xuất hiện tại đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 đầu tiên của cục GD&ĐT như: Chọn kể từ không giống loại, Chọn đáp án đích, Đọc đoạn văn vấn đáp thắc mắc, Sắp xếp những kể từ vẫn mang đến trở nên câu hoàn hảo, Viết lại câu sao mang đến nghĩa bất biến,... VnDoc.com kỳ vọng rằng phía trên được xem là mối cung cấp tư liệu giờ đồng hồ Anh hữu ích giành cho những em học viên ôn thi đua giờ đồng hồ Anh 3 cuối kì 1 hiệu suất cao và đạt thành quả như yêu cầu.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 3 học kì 1

* Xem thêm thắt cỗ đề thi đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 mới mẻ nhất:

- Sở đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1

- Đề cương ôn luyện giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1

Tài liệu 19 đề ôn thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3 sở hữu đáp án trực thuộc cỗ đề thi đua học tập kì 1 lớp 3 môn Tiếng Anh năm học tập 2023 - 2024 bởi VnDoc.com thuế tầm và đăng lên. Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 3 bao gồm nhiều dạng khác nhau bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh không giống nhau chung học viên lớp 3 ôn luyện kỹ năng vẫn học tập hiệu suất cao.

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success số 1

Choose the odd one out

1. A. school bag

B. gym

C. rubber

D. notebook

2. A. color

B. black

C. pink

D. yellow

3. A. playground

B. music room

C. library

D. mouth

4. A. ear

B. eye

C. touch

D. face

5. A. hobby

B. dancing

C. singing

D. swimming

Look at the pictures and complete the words

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

1. s _ a n d _ _

2. _ o m _ _ t _ r r _ _ m

3. r _ l _ r

Choose the correc answer A, B, C or D

1. Our school’s …………. room is old.

A. ground

B. school

C. music

D. the

2. I play and chat ……….. my friends after school.

A. with

B. to

C. at

D. on

3. What ……………. he bởi in the morning?

A. do

B. does

C. are

D. is

4. That ………… a window. It’s a door.

A. is

B. are

C. isn’t

D. aren’t

5. My ………….. color is pink.

A. hobby

B. like

C. love

D. favourite

Read and decide if each statement is true (T) or false (F)

My name is Jen. I’m seven years old and this is my school bag. There are many things in the school bag. This is my ruler. It’s new and long. These are my books and my notebooks. They are nice and new. Look! This is my pencil. It’s old and short. And those are my pens. They are short, too.

1. Jen is 8 years old.

2. There are many things in Jen’s school bag.

3. Jen’s ruler is old.

4. Jen’s books are nice.

5. Jen’s notebooks are new.

Reorder the words lớn make correct sentences

1. are/ my/ not/ These/ notebooks/ ./

_____________________________________

2. up/ I/ early/ get/ ./

_____________________________________

3. is/ your/ colour/ pencil/ What/ case/ ?/

_____________________________________

4. she/ Does/ play/ to/ hide-and-seek/ like/ ?/

_____________________________________

5. very/ are/ My/ colorful./ pictures/

_____________________________________

Xem đáp án cụ thể tại: Đề thi đua Tiếng Anh lớp 3 học tập kì 1 Global Success

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án - Đề số 2

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. A. six

B. seven

C. sugar

D. so

2. A. pen

B. pig

C. photo

D. pupil

3. A. how

B. hello

C. hi

D. honest

Exercise 2: Unscramble the following words

1. SCOOHL

: _____________

1. NPE

: _____________

2. KOBO

: _____________

2. RLRUE

: _____________

3. GBA

: _____________

3. RAERES

: _____________

Exercise 3: Choose the best answer

1. “Hello, my _______ Lisa”

A. is

B. name

C. name’s

D. these

2. Who is _______? - ________ is my mother

A. she - Her

B. her - She

C. her - Her

D. she - She

3. Nice lớn meet you. - ________________.

A. Me too

B. Nice lớn meet you, too

C. Nice lớn met youu

D. A & B

4. Bye. Have _____ nice day!

A. the

B. a

C. an

D. two

5. Five + five = __________.

A. twelve

B. ten

C. five

D. zero

6. _____________? I am Okay.

A. How are you?

B. How are you today?

C. How bởi you?

D. A & B

7. This is _______ friend.

A. my

B. me

C. you

D. I

8. That _______ envelope

A. is an

B. not is an

C. a

D. an

Exercise 4: Give the correct sườn of the verbs in brackets

1. It (be) rainy today

___________________________________________________

2. My father and I (be) good tennis players

___________________________________________________

3. My little brother (be) happy now

___________________________________________________

Exercise 5: Read and answer the following questions

My name is Alex. I am nine years old. I go lớn Orange Primary School. I have many friends at school. Alice is my best friend. She is nine, too. We are in the same class. Alice is very nice with long brown hair. Alice helps bu a lot at school.

1. How old is Alex?

___________________________________________________

2. Which school does Alex study?

___________________________________________________

3. How many friends does Alex have?

___________________________________________________

4. Does Alice have Black hair?

___________________________________________________

5. Are Alex and Alice in the same class?

___________________________________________________

Exercise 6: Reorder these words lớn have correct sentences

1. family/ this/ our/ happy/ is/ ./

___________________________________________________

2. together/ we/ often/ play/ ./

___________________________________________________

3. that/ man/ there/ over/ who/ is/ ?/

___________________________________________________

4. your/ is/ she/ friend/ ?

___________________________________________________

5. are/ who/ they/ ?

___________________________________________________

Đáp án

Exercise 1: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the rest

1. C

2. C

3. D

Exercise 2: Unscramble the following words

1. SCOOHL

: SCHOOL

1. NPE

: BAG

2. KOBO

: BOOK

2. RLRUE

: RULER

3. GBA

: BAG

3. RAERES

: ERASER

Exercise 3: Choose the best answer

1. C

2. D

3. B

4. B

5. B

6. D

7. A

8. A

Exercise 4: Give the correct sườn of the verbs in brackets

1. It is rainy today

2. My father and I are good tennis players

3. My little brother is happy now

Exercise 5: Read and answer the following questions

1. Alex is nine years old

2. Alex studies at Orange Primary School

3. He has many friends

4. No, she doesn’t

5. Yes, they are

Exercise 6: Reorder these words lớn have correct sentences

1. This is our happy family

2. We often play together

3. Who is that man over there?

Xem thêm: tiểu thuyết bệnh yêu

4. Is she your friend?

5. Who are they?

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe số 3

Listen and number

Bài nghe

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

a.

b.

c.

d.

e.

Look at the pictures and reorder these letters

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

1. _ i _ d

2. n o _ e b _ _ k

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

Đề thi đua Smart Start grade 3 học tập kì 1 sở hữu tệp tin nghe

3. _ _ o s _ t

4. _ i t _ h e _

Xem đáp án

1. bird

2. notebook

3. closet

4. kitchen

Read and circle the correct words

1. Is this your pencil case?

No, it (is/ isn’t)

2. Are these your rubbers?

Yes, they (are/ aren’t)

3. Does your sister lượt thích English?

Yes, (I/ she) does.

4. When bởi your have Music?

I (have/ has) Music on Friday.

5. Is the picture on the wall?

No, it (is/ isn’t)

Xem đáp án

1. isn’t

2. are

3. she

4. have

5. isn’t

Read and decide if each statement is true (T) or false (F)

My name is Jen. I’m seven years old and this is my school bag. There are many things in the school bag. This is my ruler. It’s new and long. These are my books and my notebooks. They are nice and new. Look! This is my pencil. It’s old and short. And those are my pens. They are short, too.

1. Jen is 8 years old.

2. There are many things in Jen’s school bag.

3. Jen’s ruler is old.

4. Jen’s books are nice.

5. Jen’s notebooks are new.

Reorder the words lớn make sentences

1. favorite/ What’s/ color/ your/ ?/

___________________________________________

2. Xuan Tuy Street/ Hanoi/ live/ I/ on/ in/ ./

___________________________________________

3. English/ has/ on/ My/ brother/ Monday/ ./

___________________________________________

Xem đáp án

1. What’s your favourite color?

2. I live on Xuan Thuy street in Hanoi.

3. My brother has English on Monday.

Đề thi đua học tập kì 1 giờ đồng hồ Anh lớp 3 sở hữu đáp án - Đề số 4

I. Put the words in the orders.

1. Do/ spell/ name/ you/ your/ how

......................................................................................

2.Are/ you/ hello/ how?

.......................................................................................

3. See/ later/ good-bye/ you

....................................................................................

4. Tung/ is/ this

.......................................................................................

5. Trang/ she/ is

.......................................................................................

6.my/ this/ sister/ is

.......................................................................................

Đáp án:

1 - How bởi you spell your name?

2 - Hello, how are you?

3 - Good-bye. See you later.

4 - This is Tung.

5 - She is Trang.

6 - This is my sister.

II. Reorder the letters.

Example: uorf => four

1. senev =>……………….

2. awht => ………………

3. nefi => ………………

4.holel =>……………….

Đáp án: 1. seven 2. what 3. fine 4. hello

III. Odd one out.

1. A. helloB. howC. whatD. who
2. A. nineB. fineC. sixD. eight
3. A. NamB. LindaC. MaiD. friends
4. A. byeB. helloC. goodbyeD. good night

Đáp án: 1. A 2. B 3. D 4. B

IV. Choose the correct answer.

1. Are they your friends? – Yes, they ______

A. are

B. aren’t

C. am

D. is

2. How bởi you spell ________name? – C-U-O-N-G.

A. you

B. they

C. your

D. he

3. How old are you? – I’m ________ years old.

A. fine

B. nine

C. friend

D. nice

4. Tony and Linda are my ___________.

A . friend

B. name

C. these

D. friends

Đáp án: 1. A 2. C 3. B 4. D

V. Match the sentences in column A with the sentences in column B.

A

B

1. Hi. I’m Minh.

a. I’m fine, thank you.

2. How are you?

b. It’s Mr Loc.

3. What’ your name?

c. Hello. I’m Mai.

4. Who’s that?

d. My name is Linda.

5. Is that Phong?

e. No, it isn’t.

Answers: 1. _____ 2 . ____ 3 .____ 4. ____ 5. _____

Đáp án: 1. c 2. a 3. d 4. b 5. e

VI. Read and complete the dialogue.

Cuong : Hello, My (1)____________ Cuong.

How (2) ____________you?

Nam: I’m (3)_________, thank you.

Cuong: What’s (4)___________name?

Nam: My name’s Nam.

Cuong: Nice lớn meet you, Nam.

Đáp án: 1. name’s 2. are 3. fine 4. your

VII. Write the answers.

1. What is your name?

………………………………………………………………………………………

2. How old are you?

…………………………………………………………………………………………

Đáp án: Tự vấn đáp về phiên bản thân thích em.

Gợi ý: 1. My name is VNDOC 2. I am nine years old.

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh học tập kì 1 lớp 3 sở hữu đáp án - Đề số 5

Exercise 1: Odd one out (Loại kể từ không giống nhóm)

1. a. schoolb. classroomc. gymd. hell
2. a. hellob. hic. good morningd. come in
3. a. youb. shec. yourd. he
4. a. thisb. standc. sitd. go
5. a. libraryb. bigc. newd. large

Key: 1. d; 2. d; 3. c; 4. a; 5. a;

Exercise 2: Fill in the blank with a suitable letter (Điền 1 vần âm phù hợp nhập điểm trống):

1. S__hool

2. O__t

3. G__m

4. Do__n

5. Li__rar__

6. Cl__se

7. __ig

8. M__

9. Cl__s__room

10. O__en

11. S__all

12. C__n

13. __ayg__ound

14. Co__p__ter

15. La__ge

16. L__ok

Key: 1.school; 2.out; 3.gym; 4. down; 5.library; 6. close; 7. big; 8. my; 9. classroom; 10. open ;11. small; 12. can; 13. playground; 14. computer; 15. large; 16. look;

Exercise 3: Put the words in correct order (Sắp xếp những kể từ đảo lộn trở nên câu sở hữu nghĩa):

1. is/ that/ computer/ the/ room/.
.................................................................................................................................................

2. the/ library/ that/ is/.

...................................................................................................................................................

3. my/ that/ is/ school/.

......................................................................................................................................................

4. that/ music/ the/ room/ is/.

.......................................................................................................................................................

5. the/ is/ big/ gym/ ? – is/ it/ yes/.

.................................................................................................................................................

6. my/ is/ this/ friend/ new/.

................................................................................................................................................

7. friends/ they/ your/ are/? – no/ not/ are/ they/.

......................................................................................................................................................

8. the/ playground/ is/ large/? – is/ not/ it/ no/.

...................................................................................................................................................

9. her/ is/ school/ small/? – it/ is/ not/ no/. big/ is/ it/.

...................................................................................................................................................

10. is/ book/ your/ old? – it/ is/ not/ no. new/ is/ it/.

.................................................................................................................................................

Key: 1. That is the computer room.

2. That is the library.

3. That is my school.

4. That is the music room.

5. Is the thể hình big? - Yes, it is.

6. This is my new friend.

7. Are they your friends? - No, they are not.

8. Is the playground large? - No, it is not

9. Is her school small? - No, it is not. It is big.

10. Is your book old? - No, it is not. It is new.

Read and choose the correct answer

My name is Hien. I’m at school with some of my friends. It’s break time now. I’m writing a passage in the classroom. Nhung and Phuong are nhảy in the music room. Quang is drawing a picture in the art room. Linh and Tien are reading books in the library.

1. Hien and her friends are …………………

A. at home

B. at school

C. in the park

2. Hien is ………………….

A. writing

B. singing

C. watching TV

3. Nhung is …………………….

A. in her bedroom

B. in the playground

C. in the music room

4. Quang is …………………….

A. drawing

B. making a model car

C. hanging a picture

5. Linh and Tien are ………………..

A. buying books

B. listening lớn music

Xem thêm: hai vạn dặm dưới đáy biển

C. reading books

Xem tiếp 14 Đề thi đua giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kỳ 1 sở hữu đáp án khác

Đề thi đua môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án không giống sở hữu nhập tệp tin chuyển vận.

Trên đó là toàn cỗ 19 Đề giờ đồng hồ Anh lớp 3 học tập kì 1 sở hữu đáp án.