đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2

Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 đem đáp án

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 4 giữa học kì 2

Bộ đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng ma mãnh trận đề thi đua chuẩn chỉnh theo dõi Thông tư 22. Các đề thi đua tiếp sau đây cho những em học viên xem thêm, gia tăng kĩ năng giải Toán, ôn tập dượt những dạng bài bác tập dượt trọng tâm, sẵn sàng cho tới bài bác thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 đạt thành phẩm cao. Mời những em nằm trong xem thêm cụ thể đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

1. Đề thi đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề thi đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô color với hình ở trên:

Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tao được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong những phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành cơ là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S nhập dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải câu hỏi sau: Lớp 4A đem 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thuộc kì II. Trong số đó, đem \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; đem \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A đem từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm lấp của nhì hành lang cửa số. Em hãy ghi chép phép tắc tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu chính ghi 1 điều, câu có khá nhiều ý phân chia theo dõi những ý)

Câu 1.

Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = đôi mươi (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề thi đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được gọi là:

A. Hai mưới lăm phần tư mươi tía.

B. Hai mươi lắm bên trên tư mươi tía.

C. Hai mươi lăm phân chia tư mươi tía.

D. Bốn mươi tía phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số tương thích điền nhập chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số tương thích điền nhập chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành đem Điểm sáng là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy nhiên song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

C. Hai lối chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều chính.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, độ cao là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành cơ là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 5: Phân số này tại đây ko vị với phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD đem :

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Điền đáp án chính nhập khu vực chấm:

a) Các cặp canh tuy nhiên song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh đều bằng nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật đem nữa chu vi là Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu chính được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 đem đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

2. Đề thi đua Toán lớp 4 thân thuộc học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình này đem \frac{2}{3}số dù vuông đang được tô đậm? (0,5 điểm)

Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số này bên dưới đấy là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền vết > < = tương thích nhập khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích nhập khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tư cạnh đều bằng nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và đều bằng nhau.

C. Có tư góc vuông và đem nhì cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

D. Có tư góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

Xem thêm: tác giả tác phẩm vợ chồng a phủ

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập đem \frac{3}{5} học viên, nhập cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề thi đua thân thuộc kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh nhập vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vết > < = tương thích nhập khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích nhập khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập đem \frac{3}{5} học viên, nhập cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập cơ là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số này nhỏ thêm hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số này tiếp sau đây vị phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số tương thích ghi chép nhập khu vực chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo dõi trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một cửa hàng đem 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được cung cấp 25kg gạo, chiều tối cung cấp 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một cửa hàng đem 250kg gạo. Buổi sáng sủa đang được cung cấp 25kg gạo, chiều tối cung cấp 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo sót lại của cửa hàng sau buổi sáng sớm cung cấp là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo chiều tối cung cấp là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi cửa hàng đang được bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập dượt thân thuộc kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập dượt thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn thi đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn thi đua thân thuộc học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề thi đua thân thuộc kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ đồng hồ Anh lớp 4 thân thuộc kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm thêm thắt toàn cỗ đề thi đua thân thuộc học tập kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo dõi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: tin học 6 kết nối tri thức