hệ thống tài khoản thông tư 133


Bảng khối hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính bám theo Thông tư 133/2016/TT-BTC Excel tiên tiến nhất dành riêng cho công ty vừa phải và nhỏ. Tải hạng mục khối hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính bám theo Thông tư 133 free bên trên đây:

Kể từ thời điểm ngày 1/1/2017 Hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính bám theo QĐ 48 tiếp tục KHÔNG còn hiệu lực hiện hành và thay cho nhập ê những Doanh Nghiệp phải dùng Hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính bám theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chủ yếu để thay thế thế cho tới QĐ 48.

Bạn đang xem: hệ thống tài khoản thông tư 133

---------------------------------------------------------------------
 

Một số điểm để ý khi vận dụng Hệ thống thông tin tài khoản bám theo Thông tư 133:

- Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể lựa lựa chọn vận dụng Chế chừng kế toán tài chính công ty bám theo

Thông tư 200 (thay thế QĐ 15) hoặc Thông tư 133 (thay thế QĐ 48).
    -> Nhưng cần thông tin cho tới ban ngành thuế và cần tiến hành kể từ đầu năm mới tài chủ yếu, nhất quán nhập năm.

- Doanh Nghiệp hoàn toàn có thể được mở thêm những thông tin tài khoản cấp cho 2 và những thông tin tài khoản cấp cho 3 so với những thông tin tài khoản không tồn tại qui tấp tểnh bên trên hạng mục Hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính công ty quy tấp tểnh bên dưới -> Mà KHÔNG cần cần đề xuất Sở tài chủ yếu chấp thuận đồng ý.
- Nhưng nếu như muốn bổ sung cập nhật, sửa thay đổi thông tin tài khoản cấp cho 1, cấp cho 2 -> Thì cần được sự chấp thuận đồng ý vày văn bạn dạng của Sở Tài chủ yếu.

- Bổ sung thêm một số thông tin tài khoản đối với QĐ 48:
TK 128 - Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn;
TK 136 - Phải thu nội bộ;
TK 151 - Hàng mua sắm đang di chuyển đường
TK 228 - Đầu tư gom vốn liếng nhập đơn vị chức năng khác
TK 336 - Phải trả nội bộ
 
- Những thông tin tài khoản bị xóa khỏi bám theo Thông tư 133:
TK 142 – Trả trước cụt hạn;
TK 159 – Các khoản dự phòng
TK 171 – Giao dịch giao thương lại trái khoán của Chính phủ
TK 221 – Đầu tư tài chủ yếu nhiều năm hạn
TK 244 – Ký quỹ, ký cược nhiều năm hạn
TK 311 – Vay cụt hạn
TK 315 – Nợ lâu dài cho tới hạn trả
TK 351 – Qũy dự trữ trợ cấp cho nghỉ việc làm
TK 521 – Các khoản hạn chế trừ doanh thu
TK ngoài bảng: 001, 002. 003, 004, 007

 -----------------------------------------------------------------
 

Nếu những bạn thích vận chuyển toàn cỗ Thông tư 133 gồm: Hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính, khối hệ thống bong sách, bệnh kể từ kế toán tài chính về bên trên đây:

---------------------------------------------------------------------
 

Chú ý: Các bạn thích coi chi tiết: Bản chất, kết cấu nội dung, cơ hội hoạnh toán từng Tài khoản ... -> Thì bấm "chuột trái" nhập Tài khoản đó nhé.

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
(Ban hành tất nhiên Thông tư  133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính) 

SỐ HIỆU TK TÊN TÀI KHOẢN
Cấp 1 Cấp 2
1 2 3
    LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111   Tiền mặt
  1111
1112
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
112   Tiền gửi Ngân hàng
  1121
1122
Tiền Việt Nam
Ngoại tệ
121   Chứng khoán kinh doanh
128   Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn
  1281
1288
Tiền gửi sở hữu kỳ hạn
Các khoản vốn không giống sở hữu cho tới ngày đáo hạn
131   Phải thu của khách hàng hàng
133   Thuế GTGT được khấu trừ
  1331
1332
Thuế GTGT được khấu trừ của sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ
Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136   Phải thu nội bộ
  1361
1368
Vốn sale ở đơn vị chức năng trực thuộc
Phải thu nội cỗ khác
138   Phải thu khác
  1381
1386
1388
Tài sản thiếu hụt đợi xử lý
Cầm cố, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược
Phải thu khác
141   Tạm ứng
151   Hàng mua sắm đang di chuyển đường
152   Nguyên liệu, vật liệu
153   Công cụ, dụng cụ
154   Chi phí phát hành, sale dở dang
155   Thành phẩm
156   Hàng hóa
157   Hàng gửi chuồn bán
211   Tài sản cố định
  2111
2112
2113
TSCĐ hữu hình
TSCĐ mướn tài chính
TSCĐ vô hình
214   Hao ngót gia sản cố định
  2141
2142
2143
2147
Hao ngót TSCĐ hữu hình
Hao ngót TSCĐ mướn tài chính
Hao ngót TSCĐ vô hình
Hao ngót nhà đất đầu tư
217   Bất động sản đầu tư
228   Đầu tư gom vốn liếng nhập đơn vị chức năng khác
  2281
2288
Đầu tư nhập doanh nghiệp lớn liên kết kinh doanh, liên kết
Đầu tư khác
229   Dự chống tổn thất tài sản
  2291
2292
2293
2294
Dự chống hạn chế giá bán thị trường chứng khoán kinh doanh
Dự chống tổn thất góp vốn đầu tư nhập đơn vị chức năng khác
Dự chống cần thu khó khăn đòi
Dự chống hạn chế giá bán sản phẩm tồn kho
241   Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
  2411
2412
2413
Mua sắm TSCĐ
Xây dựng cơ bản
Sửa chữa trị rộng lớn TSCĐ
242   Chi phí trả trước
    LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331   Phải trả cho tất cả những người bán
333   Thuế và những khoản cần nộp Nhà nước
  3331
33311
33312
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
33381
33382
3339
Thuế độ quý hiếm tăng thêm cần nộp
Thuế GTGT đầu ra
Thuế GTGT sản phẩm nhập khẩu
Thuế dung nạp quánh biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế thu nhập cá nhân
Thuế tài nguyên
Thuế căn nhà khu đất, chi phí mướn đất
Thuế bảo đảm môi trường thiên nhiên và những loại thuế khác
Thuế bảo đảm môi trường
Các loại thuế khác
Phí, lệ phí và những khoản cần nộp khác
334   Phải trả người lao động
335   Chi phí cần trả
336   Phải trả nội bộ
  3361
3368
Phải trả nội cỗ về vốn liếng kinh doanh
Phải trả nội cỗ khác
338   Phải trả, cần nộp khác
  3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
Tài sản quá đợi giải quyết
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm nó tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Nhận ký quỹ, ký cược
Doanh thu ko thực hiện
Phải trả, cần nộp khác
341   Vay và nợ mướn tài chính
  3411
3412
Các khoản chuồn vay
Nợ mướn tài chính
352   Dự chống cần trả
  3521
3522
3524
Dự chống Bảo Hành thành phầm sản phẩm hóa
Dự chống Bảo Hành công trình xây dựng xây dựng
Dự chống cần trả khác
353   Quỹ khen ngợi thưởng phúc lợi
  3531
3532
3533
3534
Quỹ khen ngợi thưởng
Quỹ phúc lợi
Quỹ phúc lợi đã tạo nên TSCĐ
Quỹ thưởng ban quản lý và vận hành điều hành quản lý công ty
356   Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ
  3561
3562
Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và công nghệ
Quỹ cách tân và phát triển khoa học tập và technology đã tạo nên TSCĐ
    LOẠI TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU
411   Vốn góp vốn đầu tư của căn nhà sở hữu
  4111
4112
4118
Vốn gom của căn nhà sở hữu
Thặng dư vốn liếng cổ phần
Vốn khác
413   Chênh nghiêng tỷ giá bán ăn năn đoái
418   Các quỹ nằm trong vốn liếng căn nhà sở hữu
419   Cổ phiếu quỹ
421   Lợi nhuận sau thuế ko phân phối
  4211
4212
Lợi nhuận sau thuế ko phân phối năm trước
Lợi nhuận sau thuế ko phân phối năm nay
    LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU
511   Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ
  5111
5112
5113
5118
Doanh thu bán sản phẩm hóa
Doanh thu buôn bán trở thành phẩm
Doanh thu cung ứng dịch vụ
Doanh thu khác
515   Doanh thu hoạt động và sinh hoạt tài chính
    LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH
611   Mua hàng
631   Giá trở thành sản xuất
632   Giá vốn liếng sản phẩm bán
635   Chi phí tài chính
642   Chi phí quản lý và vận hành kinh doanh
  6421
6422
Chi phí buôn bán hàng
Chi phí quản lý và vận hành doanh nghiệp
    LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711   Thu nhập khác
    LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC
811   Chi phí khác
821   Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
    TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
911   Xác tấp tểnh thành quả kinh doanh

 ----------------------------------------------------------------------------
 

Cách dịch số dư những thông tin tài khoản bị xóa khỏi bám theo Thông tư 133:

- Số dư cụ thể về vàng, bạc, kim loại quý, tiến thưởng đang được phản ánh bên trên TK 1113 và 1123 được đem thanh lịch bám theo dõi bên trên những TK 152 - Hàng tồn kho, TK 155 - Thành phẩm, TK 156 - Hàng hóa (đối với vàng bạc, kim loại quý, tiến thưởng được phân loại là sản phẩm tồn kho) và TK 2288 - Đầu tư không giống (đối với vàng bạc, kim loại quý, tiến thưởng ko được phân loại là sản phẩm tồn kho).

- Số dư những khoản trái khoán, tín phiếu, kỳ phiếu sở hữu cho tới ngày đáo hạn, ko sở hữu vì thế mục tiêu sale (mua nhập nhằm đẩy ra với mục tiêu lần câu nói. qua chuyện chênh nghiêng giá bán mua sắm, bán) đang được phản ánh bên trên TK 121 - Đầu tư tài chủ yếu thời gian ngắn được đem thanh lịch TK 128 - Đầu tư sở hữu cho tới ngày đáo hạn (1288);

- Số dư TK 142 - Ngân sách trả trước thời gian ngắn được đem thanh lịch TK 242 - Ngân sách trả trước;

Xem thêm: sbt toán 7 kết nối tri thức

- Số dư cụ thể TK 1388 về ký quỹ, ký cược thời gian ngắn và TK 244 - Ký quỹ, ký cược lâu dài được đem thanh lịch TK 1386 - Cầm cố, thế chấp vay vốn, ký quỹ, ký cược;

- Số dư những khoản dự trữ đang được phản ánh bên trên TK 159, 229 được đem thanh lịch TK 229 - Dự chống tổn thất gia sản (chi tiết cho tới từng TK cấp cho 2 phù phù hợp với nội dung dự phòng);

- Số dư TK 311 - Vay thời gian ngắn, TK 315 - Nợ lâu dài cho tới hạn trả, TK 3411- Vay lâu dài và TK 3412 - Nợ lâu dài đem thanh lịch TK 341 - Vay và nợ mướn tài chính;

- Số dư TK 3414 - Nhận ký quỹ, ký cược lâu dài đem thanh lịch TK 3386 - Nhận ký quỹ, ký cược.

- Khoản trích trước ngân sách thay thế sửa chữa, lưu giữ cho tới TSCĐ hoạt động và sinh hoạt thông thường (đối với những TSCĐ bám theo đòi hỏi nghệ thuật cần thay thế sửa chữa tấp tểnh kỳ), ngân sách trả vẹn toàn môi trường thiên nhiên, trả trả mặt phẳng và những khoản sở hữu đặc thù tương tự động đang được phản ánh bên trên TK 335 - Ngân sách cần trả được đem thanh lịch TK 352 - Dự chống cần trả (chi tiết TK 3524).

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Tải khối hệ thống Tài khoản kế toán tài chính bám theo Thông tư 133 Excel về bên trên đây: 

tải khối hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính bám theo thông tư 133

Nếu chúng ta ko vận chuyển về được thì hoàn toàn có thể tuân theo cơ hội sau:
Bước 1: Để lại mail tại vị trí phản hồi mặt mày dưới
Bước 2: Gửi đòi hỏi nhập mail: 
[email protected] (Tiêu đề ghi rõ ràng Tài liệu ham muốn tải)
- Bên cạnh đó, khi sở hữu những Luật thuế mới mẻ những các bạn sẽ gửi nhập mail tuy nhiên chúng ta đăng ký

Xem thêm: Cách ghi lưu giữ khối hệ thống thông tin tài khoản tiếp toán

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin xỏ chúc chúng ta trở thành công!

Các bạn thích học tập thực hiện kế toán tài chính thực tế: Thực hành kê khai thuế, hoạnh toán lên bong sổ sách, lập BCTC, lập Tờ khai quyết toán thuế TNDN, TNCN ... -> Tham gia Lớp học kế toán tài chính thực hành.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

hệ thống thông tin tài khoản kế toán tài chính bám theo thông tư 133

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 7 trang 47