luật quản lý sử dụng tài sản công

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan lại ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, cơ sở ngang Bộ
 • Các cơ sở khác

Xem thêm: tác động của quy luật giá trị

Loại văn bản

Năm ban hành

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Luật 15/2017/QH14
 • Luật 15/2017/QH14
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
 • Ngày đem hiệu lực: 01/01/2018

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem thêm: độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc