thông tư 36/2014/tt btnmt

  • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
  • Ngày sở hữu hiệu lực: 13/08/2014
Quy lăm le cụ thể cách thức định vị đất; xây cất, điều chỉnh bảng giá chỉ đất; lăm le giá đất nền rõ ràng và tư vấn xác lập giá chỉ đất
Số ký hiệu 36/2014/TT-BTNMT Ngày ban hành 30/06/2014
Loại văn bản Thông tư Ngày sở hữu hiệu lực 13/08/2014
Nguồn thu thập Công báo số 773 + 774/2014 Ngày đăng công báo 19/08/2014
Ngành
  • Tài vẹn toàn và Môi trường
Lĩnh vực
  • Đất đai
Cơ quan tiền ban hành/ Chức danh / Người ký Sở Tài vẹn toàn và Môi trường Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển
Phạm vi
  • Toàn quốc

Thông tin cẩn áp dụng

Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần

Xem thêm: giá trị lớn nhất của hàm số