thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

Câu hỏi:

31/07/2019 28,642

Bạn đang xem: thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở

A. Màng trước xináp       

D. Màng sau xináp

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại nhập quy trình tuyền tin yêu qua loa xináp là?

A. Các hóa học trung gian trá chất hóa học gắn nhập thụ thể màng sau thực hiện xuất hiện nay xung thần kinh trung ương rồi Viral chuồn tiếp

B. Các hóa học trung gian trá chất hóa học trong số bóng Ca2+ gắn nhập màng trước vỡ tung ra và qua loa khe xináp cho tới màng sau

C. Xung thần kinh trung ương Viral tiếp kể từ màng sau cho tới màng trước

D. Xung thần kinh trung ương Viral cho tới chùy xináp thực hiện Ca2+ đi nhập vào chùy xináp

Câu 2:

Chất trung gian trá chất hóa học phổ cập nhất ở động vật hoang dã đem vú là?

A. Axêtincôlin và đôpamin

B. Axêtincôlin và serôtônin

C. Serôtônin và norađrênalin

D. Axêtincôlin và norađrênalin

Câu 3:

 Qua trình truyền tin yêu qua loa xináp ra mắt bám theo trật tự?

A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp

B. Chùy xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp

Xem thêm: mr brown bought this car five years ago

C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp

D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 4:

Xináp là diện xúc tiếp giữa?

A. Các tế bào ở cạnh nhau

B. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến

C. Tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ

D. Các tế bào thần kinh trung ương cùng nhau hoặc đằm thắm tế bào thần kinh trung ương với tế bào không giống loại (tế bào cơ, tế bào tuyến,…)

Câu 5:

Trong xináp, hóa học trung gian trá chất hóa học ở ở?

A. Màng trước xináp       

B. Chùy xináp

C. Màng sau xináp       

D. Khe xináp

Câu 6:

Điều ko trúng với axêtincôlin sau thời điểm xuất hiện nay xung thần kinh trung ương là?

A. Axêtincôlin được tái mét chế phân bổ tự tại nhập chùy xináp

B. Axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải trở nên axêtat và côlin

C. Axêtat và côlin quay về màng trước, chuồn nhập chùy xináp và được tái mét tổ hợp trở nên axêtincôlin

D. Axêtincôlin tái mét chế được chứa chấp trong số bóng xináp