tiếng anh 10 global success unit 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Pronunciation 1

Bạn đang xem: tiếng anh 10 global success unit 3

Video chỉ dẫn giải

Stress in two-syllable words

(Trọng âm những kể từ sở hữu 2 âm tiết)

1. Listen and repeat. Pay attention to tát the stressed syllable in each word.

(Nghe và tái diễn. Chú ý cho tới những âm tiết nhận trọng âm ở từng kể từ.)

Stress on the first syllable

Stress on the second syllable

singer

programme

common

careful

relax

perform

attract

decide

Phương pháp giải:

- Đa số những danh kể từ và tính kể từ 2 âm tiết sở hữu trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất.

- Đa số những động kể từ 2 âm tiết sở hữu trọng âm rớt vào âm tiết loại nhì.

Lời giải chi tiết:

Stress on the first syllable

(Trọng âm rớt vào âm tiết loại nhất)

Stress on the second syllable

(Trọng âm rớt vào âm tiết loại hai)

singer /ˈsɪŋə(r)/ (n): ca sĩ

programme /ˈprəʊɡræm/ (n): chương trình

common /ˈkɒmən/ (adj): phổ biến

careful /ˈkeəfl/ (adj): cẩn thận

relax /rɪˈlæks/ (v): thư giãn

perform /pəˈfɔːm/ (v): trình bày, thể hiện

attract /əˈtrækt/ (v): thu hút

decide /dɪˈsaɪd/ (v): quyết định

Pronunciation 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold.

(Nghe và ghi lại những âm tiết được nhấn trọng âm trong những kể từ được in ấn đậm.)

1. She is a famous artist.

(Cô ấy là 1 nghệ sỹ có tiếng.)

2. I enjoy his tuy vậy about friendship.

(Tôi mến những bài bác hát của anh ý ấy về tình các bạn.)

3. Their latest show received a lot of good comments.

(Chương trình thời gian gần đây nhất của mình đã nhận được được thật nhiều comment đảm bảo chất lượng.)

Lời giải chi tiết:

1. ‘famous /ˈfeɪməs/ (adj): nổi tiếng

    ‘artist /ˈɑːtɪst/ (n): nghệ sĩ

2. en‘joy /ɪnˈdʒɔɪ/ (v): thích

    ‘friendship /ˈfrendʃɪp/ (n): tình bạn

3. ‘latest /ˈleɪtɪst/ (adj): gần phía trên nhất

     re‘ceived /rɪˈsiːvd/ (v): nhận được

     ‘comments /ˈkɒments/ (n): bình luận

Vocabulary 1

Video chỉ dẫn giải

Music (Âm nhạc)

1. Match the words with their meanings.

(Nối những kể từ với nghĩa của bọn chúng.)

1. perform (v)

a. having a natural ability to tát tự something well

2. judge (n)

b. a music recording that has one song

3. audience (n)

c. to tát dance, sing or play music in order to tát interest or please people

4. talented (adj)

d. a person who decides on the results of a competition

5. single (n)

e. the people who watch, read or listen to tát the same thing

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - d

3 - e

4 - a

5 - b

1 – c: perform (v): to tát dance, sing or play music in order to tát interest or please people

(biểu trình diễn = nhảy, hát hoặc đùa nhạc nhằm tạo nên hào hứng hoặc thực hiện lý tưởng từng người)

2 – d: judge (n): a person who decides on the results of a competition

(giám khảo = một người đưa ra quyết định thành quả của một cuộc thi)

3 – e: audience (n): the people who watch, read or listen to tát the same thing

(khán fake = những người dân coi, gọi hoặc nghe và một thứ)

4 – a: talented (adj): having a natural ability to tát tự something well

(tài năng = sở hữu năng lực đương nhiên nhằm thực hiện đảm bảo chất lượng điều gì đó)

5 – b: single (n): a music recording that has one song

(đĩa đơn = phiên bản ghi music sở hữu một bài bác hát)

Vocabulary 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences using the words in 1.

(Hoàn trở nên những câu dùng những kể từ ở bài bác 1.)

1. He has a nice voice, and he is a(n) _________ musician.

2. The TV show attracted a(n) _________ of more than vãn 5 million.

3. Have you heard their new _________?

4. She was invited to tát be a(n) _________ in a popular TV talent show.

Xem thêm: chất dị ứng đáng yêu

5. Many famous artists decided to tát _________ at the charity concert.

Lời giải chi tiết:

1. talented

2. audience

3. single

4. judge

5. perform

1. He has a nice voice, and he is a talented musician.

(Anh ấy sở hữu một giọng hát hoặc, và anh ấy là 1 nhạc sĩ tài năng.)

2. The TV show attracted an audience of more than vãn 5 million.

(Chương trình truyền hình thú vị rộng lớn 5 triệu người theo dõi.)

3. Have you heard their new single?

(Bạn vẫn nghe đĩa đơn mới nhất của mình chưa?)

4. She was invited to tát be a judge in a popular TV talent show.

(Cô ấy và đã được chào thực hiện giám khảo nhập một lịch trình tài năng truyền hình có tiếng.)

5. Many famous artists decided to tát perform at the charity concert.

(Nhiều nghệ sỹ có tiếng vẫn đưa ra quyết định màn trình diễn bên trên buổi hòa nhạc kể từ thiện.)

Grammar 1

Video chỉ dẫn giải

Compound sentences (Câu ghép)

Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets.

(Tạo câu ghép bằng phương pháp dùng những liên kể từ đúng trong các ngoặc.)

1. I am a jazz người hâm mộ. My favourite style is from the late 1960s. (and / but)

(Tôi là 1 độc giả nhạc jazz. Phong cơ hội yêu thương mến của tôi là từ thời điểm cuối trong thời điểm 1960.)

2. Jackson wants to tát go to tát the music festival on Saturday. He has a maths exam on that day. (but / so)

(Jackson ham muốn cho tới tiệc tùng music nhập loại Bảy. Anh ấy sở hữu một bài bác đánh giá toán vào trong ngày hôm ê.)

3. You can book the tickets online. You can buy them at the stadium ticket office. (but / or)

(Bạn rất có thể bịa đặt vé trực tuyến. Quý khách hàng rất có thể mua sắm bọn chúng bên trên chống vé sảnh hoạt động.)

4. The concert didn’t happen. We stayed at trang chủ. (or / so)

(Buổi hòa nhạc dường như không ra mắt. Chúng tôi vẫn trong nhà.)

Phương pháp giải:

Câu ghép bao gồm 2 hoặc nhiều mệnh đề ko dựa vào được ghép lại tự một liên kể từ kết hợp:

- and:

- or: hoặc

- but: nhưng

- so: vì vậy

Lời giải chi tiết:

1. and

2. but

3. or

4. so

1. I am a jazz người hâm mộ, and my favourite style is from the late 1960s.

(Tôi là 1 độc giả nhạc jazz, và phong thái yêu thương mến của tôi là từ thời điểm cuối trong thời điểm 1960.)

2. Jackson wants to tát go to tát the music festival on Saturday, but he has a maths exam on that day.

(Jackson ham muốn cút dự tiệc tùng music nhập loại bảy, tuy nhiên anh ấy sở hữu một bài bác đánh giá toán vào trong ngày hôm ê.)

3. You can book the tickets online, or you can buy them at the stadium ticket office.

(Bạn rất có thể bịa đặt vé trực tuyến hoặc rất có thể mua sắm bên trên chống vé sảnh hoạt động.)

4. The concert didn’t happen, so we stayed at trang chủ.

(Buổi hòa nhạc dường như không ra mắt, vậy nên Cửa Hàng chúng tôi trong nhà.)

Grammar 2

Video chỉ dẫn giải

To-infinitives and bare infinitives (Nguyên khuôn mẫu sở hữu To và vẹn toàn mẫu)

Complete the following sentences using the to-infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets.

(Hoàn trở nên những câu sau bằng phương pháp dùng vẹn toàn khuôn mẫu sở hữu to tát hoặc vẹn toàn khuôn mẫu của những động kể từ nhập ngoặc.)

1. Her fans planned (send) _______ her a surprise present on her birthday.

2. Their performance was ví boring that it made us (fall) _______ asleep.

3. Due to tát the bad weather, the band decided (delay) _______ their live concert.

4. Her parents won’t let her (watch) _______ such TV shows.

Phương pháp giải:

* Một số động kể từ được theo dõi sau tự vẹn toàn khuôn mẫu sở hữu to, như: decide, expect, plan, want, promise, agree, hope, hesitate, ask,…

* Một số động kể từ được theo dõi sau tự vẹn toàn khuôn mẫu (không to), như: make, let, hear, notice,…

Lời giải chi tiết:

1. to tát send 2. fall 3. to tát delay 4. watch

1. Her fans planned to send her a surprise present on her birthday.

(Người hâm mộ của cô ý ấy vẫn lên plan nhằm thân tặng cô ấy một phần quà bất thần vào trong ngày sinh nhật của cô ý ấy.)

Giải thích: plan + to tát V (có plan thao tác gì)

2. Their performance was ví boring that it made us fall asleep.

(Màn trình trình diễn của mình nhàm ngán mà đến mức khiến cho Cửa Hàng chúng tôi buồn ngủ.)

Giải thích: make + O + V (bắt ai ê thao tác gì)

3. Due to tát the bad weather, the band decided to delay their live concert.

(Do không khí xấu xí, group nhạc vẫn đưa ra quyết định thôi buổi hòa nhạc thẳng của mình.)

Giải thích: decide + to tát V (quyết toan thao tác gì)

4. Her parents won’t let her watch such TV shows.

(Bố u cô ấy sẽ không còn cho tới cô ấy coi những lịch trình truyền hình như thế.)

Giải thích: let + O + V (để ai thao tác gì)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Xem thêm: cẩm tú vị ương truyện

14.

15.

16.