tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2


1. Match the sentences (1-5) vĩ đại the correct uses (a-c). 2. Complete the sentences. Use the present simple sườn of the verbs. 3. Fill in each blank with the correct sườn of the verb in brackets. 4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have vĩ đại change the words or add some. 5. (Game) Sentence race. Work in groups.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 1 a closer look 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar: The present simple

(Ngữ pháp: Thì lúc này đơn)

1. Match the sentences (1-5) vĩ đại the correct uses (a-c)

(Nối câu (1-5) với cơ hội dùng trúng (a-c).)

1. My sister usually cooks dinner.

a. a timetable / programme

2. The train leaves at 10 a.m.

3. The Red River flows through Ha Noi.

b. a regular action

4. My yoga class starts at 6 a.m. every Tuesday.

5. We sometimes watch TV on Sundays.

c. a general truth

Phương pháp giải:

- a timetable/ programme: thời gian trá biểu/ chương trình

- a regular action: một hành vi thông thường xuyên

- a general truth: một thực sự chung

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - a

3 - c

4 - a

5 - b

1. b

My sister usually cooks dinner.

(Chị tôi thông thường xuyên nấu nướng bữa tối.) => hành vi thông thường xuyên

2. a

The train leaves at 10 p.m.

(Đoàn tàu tách lên đường khi 10 giờ tối.) => thời hạn biểu

3. c

The Red River flows through Ha Noi.

(Sông Hồng chảy qua loa thủ đô hà nội.) => thực sự chung

4. a

My yoga class starts at 6 a.m every Tuesday.

(Lớp học tập yoga của tôi chính thức khi 6 giờ sáng sủa loại Ba mặt hàng tuần.) => thời hạn biểu

5. b

We sometimes watch TV on Sundays.

(Chúng tôi thỉnh phảng phất coi TV nhập Chủ nhật.) => hành vi thông thường xuyên

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences. Use the present simple sườn of the verbs.

(Hoàn trở thành câu. Sử dụng động kể từ ở thì lúc này đơn.)

1. My brother and I (make) ________ a new model every month.

2. What _______ Lan (do)______ in her không tính tiền time?

3. I (have) ________ a drawing lesson every Tuesday.

4. Mark (not like)_______ doing judo.

5. ______ your English lesson (start)______ at 6 p.m.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì lúc này đơn:

- Khẳng định: S + V(s/ es) +…

- Phủ định: S + do/ does + not + V(nguyên mẫu) +…

- Nghi vấn: Do/ Does + S + V(nguyên mẫu) +…?

- Câu căn vặn Wh-question: Wh-word + do/ does + S + V (nguyên mẫu) +…?

Lời giải chi tiết:

1. make 2. does - do 3. have 4. doesn't like 5. Does - start

1. My brother and I make a new model every month.

(Tôi và anh trai thực hiện một quy mô mới nhất từng tháng.)

Giải thích: Thì lúc này đơn câu xác định, mái ấm ngữ “ my brother and I” là số nhiều nên động kể từ không thay đổi.

2. What does Lan do in her không tính tiền time?

(Lan làm những gì nhập thời hạn rảnh?)

Giải thích:Thì lúc này đơn thắc mắc Wh-question, mái ấm ngữ “Lan” số không nhiều nên tăng trợ kể từ “does”, động kể từ không thay đổi.

3. I have a drawing lesson every Tuesday.

(Tôi với một trong những buổi học tập vẽ nhập Thứ Ba mặt hàng tuần.)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu xác định, mái ấm ngữ “I” nên động kể từ không thay đổi.

4. Mark doesn’t like doing judo.

(Mark ko mến tập dượt judo.)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu phủ ấn định, mái ấm ngữ “Mark” số không nhiều nên tăng “does not”, động kể từ không thay đổi.

5. Does your English lesson start at 6 p.m?

(Buổi học tập giờ Anh của khách hàng với chính thức khi 6 giờ tối không?)

Giải thích:Thì lúc này đơn câu nghi ngại vấn, mái ấm ngữ “your English class” số không nhiều nên tăng “Does” nhập đầu câu, động kể từ không thay đổi.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill in each blank with the correct sườn of the verb in brackets.

(Điền nhập điểm trống rỗng dạng trúng của động kể từ nhập ngoặc.)

My family members have different hobbies. My dad (1.enjoy) _______ gardening. He (2. spend)________ two hours in our garden every day. My mum and sister (3. not like)_______ gardening, but they love cooking. They (4. go) _______ vĩ đại a cooking class every Sunday. Their lesson (5. begin) _________ at 9 a.m. I (6. not enjoy)_______ cooking, and I cannot cook very well.

Lời giải chi tiết:

1. enjoys

2. spends

3. don’t like

4. go

5. begins

6. don’t enjoy

My family members have different hobbies. My dad (1) enjoys gardening. He (2) spends two hours in our garden every day. My mum and sister (3) don’t like gardening, but they love cooking. They (4) go vĩ đại a cooking class every Sunday. Their lesson (5) begins at 9 a.m. I (6) don’t enjoy cooking, and I cannot cook very well.

Giải thích:

(1) Thì lúc này đơn câu xác định, mái ấm ngữ “my dad” số không nhiều nên động kể từ “enjoy” tăng “-s” => enjoys

(2) Thì lúc này đơn câu xác định, mái ấm ngữ “he” số không nhiều nên động kể từ “spend” tăng “-s” ⇒ spends

Xem thêm: toán lớp 2, sách giáo khoa

(3) Thì lúc này đơn câu phủ ấn định, mái ấm ngữ “my mum and sister” số nhiều nên tăng “don’t”, động kể từ không thay đổi ⇒ don’t like

(4) Thì lúc này đơn câu xác định, mái ấm ngữ “they” số nhiều nên động kể từ không thay đổi ⇒ go

(5) Thì lúc này đơn câu xác định, mái ấm ngữ “their lesson” số không nhiều nên động kể từ “begin” tăng “-s” => begins

(6) Thì lúc này đơn câu phủ ấn định, mái ấm ngữ “I” số nhiều nên tăng “don’t”, động kể từ không thay đổi ⇒ don’t enjoy

Tạm dịch:

Các member nhập mái ấm gia đình tôi với những sở trường không giống nhau. Ba tôi mến thực hiện vườn. Ông ấy dành riêng nhị giờ nhập quần thể vườn của Cửa Hàng chúng tôi thường ngày. Mẹ và em gái tôi ko mến thực hiện vườn tuy nhiên chúng ta mến nấu bếp. Họ cho tới một tờ học tập nấu bếp nhập Chủ nhật mặt hàng tuần. Buổi học tập của mình chính thức khi 9h sáng sủa. Tôi ko mến nấu bếp và tôi cũng ko thể nấu nướng tiêu hóa.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write complete sentences, using the given words and phrases. You may have vĩ đại change the words or add some.

(Hoàn trở thành câu, dùng kể từ và cụm kể từ đang được mang lại. Quý khách hàng hoàn toàn có thể thay cho thay đổi hoặc tăng kể từ.)

1. sun / mix / in / west / every evening.

2. Trang and Minh / play / basketball / every day / after school?

3. flight / from / Ho Chi Minh City / not / arrive / at 10:30.

4. our science teacher / start / our lessons / 1 p.m / on Friday.

5. you / make / model / at / weekend?

Lời giải chi tiết:

1. The sun sets in the west every evening.

(Mặt trời lặn ở phía Tây từng ban đêm.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu xác định mái ấm ngữ “sun” số không nhiều nên động kể từ “set” tăng “-s” => sets

- Trước danh kể từ chỉ sự vật có một không hai tớ sử dụng mạo kể từ “the” => the sun: mặt trời

- Trước danh kể từ chỉ phương phía tớ sử dụng mạo kể từ “the” => the west: hướng tây

2. Do Trang and Minh play basketball every day after school?

(Trang và Minh với nghịch tặc bóng rổ sau giờ học tập không?)

Giải thích: Thì lúc này đơn câu nghi ngại vấn, mái ấm ngữ “Trang and Minh” số nhiều nên tăng “Do” nhập đầu câu, động kể từ không thay đổi. => play

3. The flight from Ho Chi Minh đô thị doesn’t arrive at 10:30.

(Chuyến cất cánh kể từ TP.HCM Xì Gòn ko đến thời điểm 10:30.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu phủ ấn định, mái ấm ngữ “Ho Chi Minh city” số không nhiều nên tăng “doesn’t”, động kể từ không thay đổi. => doesn’t arrive

- Trước danh kể từ đang được xác lập tớ sử dụng mạo kể từ “the” => the flight from Sài Gòn city: chuyến cất cánh kể từ TP.HCM Sài Gòn.

4. Our science teacher starts our lessons at 1 p.m on Friday.

(Giáo viên khoa học tập của Cửa Hàng chúng tôi chính thức bài học kinh nghiệm khi 1 giờ chiều loại Sáu.)

Giải thích:

- Thì lúc này đơn câu xác định, mái ấm ngữ “Our science teacher” số không nhiều nên động kể từ tăng “-s” => starts

- Trước mốc thời hạn ví dụ tớ sử dụng giới kể từ “at” => at 1 p.m: vào khi 1 giờ chiều

5. Do you make a model at the weekend? 

(Bạn với thực hiện quy mô nhập vào cuối tuần không?)

Giải thích: 

- Thì lúc này đơn câu nghi ngại vấn, mái ấm ngữ “you” số nhiều nên tăng “Do” nhập đầu câu, động kể từ không thay đổi => make

- “model” số không nhiều nên tớ sử dụng “a” => a model: một cái tế bào hình

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. (Game) Sentence race. Work in groups.

(Trò chơi: Cuộc đua câu. Làm việc bám theo group.)

1. Read the verb the teacher writes on the board.

(Đọc động kể từ nhà giáo viết lách bên trên bảng.)

2. Take turns vĩ đại make a sentence with the verb, using the present simple.

(Lần lượt bịa đặt một câu với động kể từ, dùng thì lúc này đơn.)

3. Get one point for each correct sentence. The student with the most points wins.

(Mỗi câu trúng được một điểm. Học sinh có không ít điểm nhất tiếp tục thành công.)

Lời giải chi tiết:

1. go

I go vĩ đại school at 7 a.m every day. 

(Tôi cho tới ngôi trường khi 7 giờ sáng sủa thường ngày.)

2. watch.

My brother watches TV at the weekend. 

(Em trai tôi coi TV nhập vào cuối tuần.)

3. listen

My father usually listens vĩ đại music. 

(Bố tôi thông thường xuyên nghe nhạc)

4. play

We play football every Sunday morning. 

(Chúng tôi nghịch tặc đá bóng nhập sáng sủa Chủ nhật mặt hàng tuần.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Communication

  1. Listen and read the dialogue below. Pay attention vĩ đại the questions and answers. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about what you lượt thích and don't lượt thích doing. 3. Answer the questions. Fill in column A with your answers. 4. Now interview your friends, using the question in 3. Write his/ her answers in column B. 5. Compare your answer with your friend's. Then present them vĩ đại the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the questions below. 2. Read the text about gardening. Match each word in column A with its definition in column B. 3. Read the text again. Complete each sentence with no more phàn nàn THREE words. 4. Work in pairs. Match each hobby with its benefit(s). One hobby may have more phàn nàn one benefit. 5. Work in groups. Ask one another the following questions. Then present your partners' answers vĩ đại the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Skills 2

  1. Look at the picture. What hobby is it? Do you think it is a good hobby? Why or why not? 2. Listen vĩ đại an interview about Trang’s hobby. Fill in each blank in the mind map with ONE word or number. 3. What is your hobby? Fill in the blanks below. 4. Now write a paragraph of about 70 words about your hobby. Use the notes in 3. Start your paragraph as shown below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Looking back

  1. Complete the sentences with appropriate hobbies. 2. Write true sentences about you and your family members. 3. Use the present simple sườn of each verb vĩ đại complete the passage. 4. Change the following sentences into questions and negative ones.

 • Tiếng Anh 7 Unit 1 Project

  1. Brainstorm some interesting and easy-to-do hobbies. 2. Choose a popular one among teens and discuss its benefits. 3. Create a poster about this hobby. Find suitable photos for it or draw your own pictures. 4. Present the hobby vĩ đại the class. Try vĩ đại persuade your classmates vĩ đại take it up.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: bài thơ mùa xuân nho nhỏ lớp 9