tiếng anh 7 unit 10 a closer look 2


1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous size of the verbs in brackets. 3. Circle the correct size of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 a closer look 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The present contiuous (Thì lúc này tiếp diễn)

1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing.

(Làm việc theo đòi cặp. Nói với chúng ta của công ty những người dân nhập hình họa đang khiến gì.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì lúc này tiếp tục dạng khẳng định: 

I am + V-ing

he/ she/ it/ S(số ít) + is V-ing

you/ we/ they/ S (số nhiều) + are V-ing

Lời giải chi tiết:

a. She is teaching.

(Cô ây đang được dạy.)

b. They are playing football.

(Họ đang được đùa soccer.)

c. She is riding a xe đạp.

(Cô ấy đang di chuyển xe đạp điện.)

d. She is cooking.

(Cô ấy đang được nấu bếp.)

e. She is singing.

(Cô ấy đang được hát.)

f. He is watering the flowers.

(Ông ấy đang được tưới hoa.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Complete the sentences, using the present continuous size of the verbs in brackets.

(Hoàn trở thành những câu, dùng dạng lúc này tiếp tục của những động kể từ nhập ngoặc.)

1. Mai (talk) _____ about types of energy sources now.

2. We (use) ______ solar energy to tát replace energy from coal today.

3. Keep quiet! The students of Class 7C (take) _____ a test.

4. Scientists (develop) _______new energy sources to tát protect the environment.

5. We (reduce) _______ the use of nuclear energy nowadays.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì lúc này tiếp tục dạng khẳng định: 

I am + V-ing

he/ she/ it/ S(số ít) + is V-ing

you/ we/ they/ S (số nhiều) + are V-ing

Lời giải chi tiết:

1. Mai is talking about types of energy sources now.

(Mai đang được nói đến những loại mối cung cấp tích điện.)

Giải thích: Thì lúc này tiếp tục dạng xác định công ty ngữ Mai số không nhiều => is V-ing

2. We are using solar energy to tát replace energy from coal today.

(Chúng tao đang được dùng tích điện mặt mày trời để thay thế thế tích điện kể từ than vãn đá ngày này.)

Giải thích: Thì lúc này tiếp tục dạng xác định công ty ngữ "we" => are V-ing

3. Keep quiet! The students of Class 7C are taking a test.

(Trật tự! Các học viên lớp 7C đang khiến bài xích đánh giá.)

Giải thích: Thì lúc này tiếp tục dạng xác định công ty ngữ "students" số nhiều => are V-ing

4. Scientists are developing new energy sources to tát protect the environment.

(Các mái ấm khoa học tập đang được cách tân và phát triển những mối cung cấp tích điện mới mẻ nhằm đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên.)

Giải thích: Thì lúc này tiếp tục dạng xác định công ty ngữ "scientists" số nhiều => are V-ing

5. We are reducing the use of nuclear energy nowadays.

(Ngày ni tất cả chúng ta đang được tách việc dùng tích điện phân tử nhân.)

Giải thích: Thì lúc này tiếp tục dạng xác định công ty ngữ "we" => are V-ing

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Circle the correct size of the verb in each sentence.

(Khoanh tròn trĩnh dạng đích thị của động kể từ trong những câu.)

1. Are you still work / working on your project now?

2. Nam and Lan do / are doing quite well at school this year.

3. Does she study / Is she studying at the school library at the moment?

4. Hoa studies / is studying for her exam, sánh she can't come to tát the tiệc nhỏ right now.

5. We have / are having English three times a week.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì lúc này tiếp diễn:

(+) S + is/ am/ are + Ving

(-) S + is/ am/ are + not + Ving

(?) Am/ Is/ Are + S + V-ing?

Cấu trúc thì lúc này đơn:

(+) S + V(nguyên thể)/ V-s/-es

(-) S + don't/ doesn't + V(nguyên thể)

(?) Do/ Does + S + V(nguyên thể)?

Xem thêm: soạn văn 7 bài quan hệ từ

Lời giải chi tiết:

1. Are you still working on your project now?

(Bạn vẫn đang khiến dự án công trình của tôi lúc này chứ?)

Giải thích: Thì lúc này tiếp tục dạng câu hỏi: Are you + V-ing?

2. Nam and Lan are doing quite well at school this year.

(Năm ni Nam và Lan học tập khá xuất sắc.)

Giải thích: this year (năm nay) -> dùng thì lúc này tiếp tục nhằm biểu diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra thời khắc thời gian gần đây, dạng xác định công ty ngữ "Nam and Lan" số nhiều => are V-ing

3. Is she studying at the school library at the moment?

(Lúc này cô ấy đang được học tập ở tủ sách ngôi trường à?)

Giải thích: at the moment (ngay bây giờ) -> dùng thì lúc này tiếp tục dang thắc mắc công ty ngữ "she" => Is she V-ing?

4. Hoa is studying for her exam, sánh she can't come to tát the tiệc nhỏ right now.

(Hoa đang được ôn đua nên ko thể cho tới dự tiệc thời điểm này được.)

Giải thích: right now (bây giờ) -> dùng thì lúc này tiếp tục dạng xác định với công ty ngữ "Hoa" số không nhiều => is V-ing.

5. We have English three times a week.

(Chúng tôi phổ biến Anh phụ thân thứ tự một tuần.)

Giải thích: three times a week (3 thứ tự một tuần) -> sử dụng thì lúc này đơn nhằm biểu diễn mô tả hành vi lặp chuồn tái diễn ở lúc này dạng xác định với công ty ngữ "we" => V (nguyên thể).

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions.

(Viết những câu về những gì quý khách đang khiến hoặc ko thực hiện, dùng những khêu ý.)

1. The students / bởi the project / now.

2. Mrs Lien / teach us about solar energy / at the moment

3. They / learn about energy / this month.

4. She / not swim / in the swimming pool / right now.

5. Nowadays, people in Iceland / not use energy from coal.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì lúc này tiếp tục dạng khẳng định: 

I am + V-ing

he/ she/ it/ S(số ít) + is V-ing

you/ we/ they/ S (số nhiều) + are V-ing

Lời giải chi tiết:

1. The students are doing the project now.

(Các SV đang khiến dự án công trình ngay lập tức lúc này.)

2. Mrs Lien is teaching us about solar energy at the moment

(Hiện bên trên cô Liên đang được dạy dỗ Cửa Hàng chúng tôi về tích điện mặt mày trời)

3. They are learning about energy this month.

(Họ đang được thám thính hiểu về tích điện nhập mon này.)

4. She isn’t swimming in the swimming pool right now.

(Cô ấy ko bơi lội nhập hồ bơi ngay lập tức lúc này.)

5. Nowadays, people in Iceland aren’t using energy from coal.

(Ngày ni, người dân ở Iceland ko dùng tích điện kể từ than vãn đá.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

(Làm việc theo đòi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. What book are you reading now?

(Bạn đang được hiểu cuốn sách này bây giờ?)

2. What sport are you playing these days?

(Dạo này chúng ta đang được đùa môn thể thao nào?)

3. What courses are you taking this term?

(Bạn đang được nhập cuộc những khóa đào tạo này nhập học tập kỳ này?)

4. What are you doing to tát save energy?

(Bạn đang khiến gì nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí năng lượng?)

Lời giải chi tiết:

1. I am reading a book named Power Trip: The Story of Energy by Michael Webber now.

(Hiện tôi đang được hiểu một cuốn sách mang tên Power Trip: The Story of Energy của Michael Webber.)

2. I am playing volleyball these days.

(Tôi đang được đùa bóng chuyền dạo bước trên đây.)

3. I am taking an English course this term.

(Tôi đang được nhập cuộc một khóa đào tạo giờ Anh nhập học tập kỳ này.)

4. I am using more solar energy to tát save energy.

(Tôi đang được dùng nhiều tích điện mặt mày trời rộng lớn nhằm tiết kiệm ngân sách và chi phí tích điện.)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tát the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations to tát ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) to tát complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how to tát save energy at trang chủ. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways to tát save energy at trang chủ. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chủ.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back
 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Project

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật