tiếng anh 7 unit 4 skills 1


1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 2. Read the tin nhắn and match the highlighted words with their meanings. 3. Read the tin nhắn again and answer the questions. 4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year. 5. Your school is going lớn have a musical performance lớn celebrate Teachers' Day.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 4 skills 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Look at the pictures. Discuss the questions below with a partner. 

(Nhìn nhập những tranh ảnh. Thảo luận những thắc mắc bên dưới với chúng ta.)

What does each photo show? Do you lượt thích it? 

(Mỗi tranh ảnh thể hiện tại điều gì? quý khách hàng sở hữu quí nó không?)

Lời giải chi tiết:

- The first picture shows a water puppet show.

(Hình hình họa trước tiên thể hiện tại một mùng múa rối nước.)

- The second picture is the Quan Ho singing.

(Bức giành giật loại nhị là hát Quan bọn họ.)

- I lượt thích them very much.  

(Tôi vô cùng quí bọn chúng.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the tin nhắn and match the highlighted words with their meanings.

(Đọc tin nhắn và nối những kể từ được ghi lại với nghĩa của bọn chúng.)

1. showed or presented

2. following tradition

3. nice, interesting

4. sự kiện or celebration 

To: [email protected] 

Subject: A water puppet show 

Dear Sue,

How are things with you? I arrived in Viet Nam three days ago, and everything is perfect.

Yesterday I went lớn see a puppet show at a theatre in the centre of Ha Noi. The show was fantastic! The artists performed the show in a pool. They stood behind a screen. They used strings under the water lớn control the puppets and make them move on the water! The show was about rice farming and a festival in a village. People say that these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam. Water puppetry is a special traditional art size. People love it, and most tourists coming lớn Viet Nam love lớn see it. I wish you were here with u. See you next week.

Love,

Mary

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tới: [email protected]

Chủ đề: Múa rối nước

Sue thân thiện mến,

Mọi việc với chúng ta làm sao? Tôi cho tới nước Việt Nam thân phụ ngày trước, và tất cả đều tuyệt vời nhất.

Hôm qua quýt tôi lên đường coi múa rối ở một căn nhà hát ở trung tâm Hà Nội Thủ Đô. Buổi màn biểu diễn thiệt tuyệt vời! Các nghệ sỹ màn biểu diễn công tác nhập một hồ bơi. Họ đứng sau đó 1 bức bình phong. Họ dùng chão bên dưới nước nhằm tinh chỉnh những con cái rối và thực hiện cho tới bọn chúng dịch rời bên trên mặt mày nước! Chương trình nói tới việc trồng lúa và tiệc tùng, lễ hội ở một ngôi thôn. Mọi người bảo rằng những công tác này là thông thường về cuộc sống đời thường mỗi ngày ở những vùng quê nước Việt Nam. Múa rối nước là một trong những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật truyền thống lâu đời đặc biệt quan trọng. Mọi tình nhân quí nó và đa số khách hàng du ngoạn cho tới nước Việt Nam đều quí coi nó. Ước gì chúng ta ở phía trên với tôi. Gặp lại chúng ta nhập tuần cho tới.

Yêu và quý,

Mary

Lời giải chi tiết:

1. showed or presented - performed

(thể hiện tại hoặc trình diễn - trình diễn)

2. following tradition - traditional

(theo truyền thống lâu đời - thuộc sở hữu truyền thống)

3. nice, interesting- fantastic

(tuyệt vời, thú vị - chất lượng tốt, hay)

4. sự kiện or celebration - festival

(sự khiếu nại hoặc sự tổ chức triển khai lễ kỉ niệm - lễ hội)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the tin nhắn again and answer the questions.

(Đọc lại tin nhắn và vấn đáp những thắc mắc.)

1. Who went lớn see a water puppet show yesterday?

(Ai vẫn mong muốn lên đường coi công tác múa rối nước ngày hôm qua?)

2. Where did the artists perform the show?

(Nghệ sĩ trình biểu diễn múa rối nước ở đâu?)

3. Who controlled the puppets?

(Ai là kẻ vẫn tinh chỉnh những con cái rối?)

4. What are water puppet shows normally about?

(Chương trình múa rối nước thông thường nói tới điều gì?)

5. Is water puppetry a traditional Vietnamese art form? 

(Múa rối nước liệu có phải là mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật truyền thống lâu đời của nước Việt Nam không?)

Lời giải chi tiết:

1. Mary went lớn see a water puppet show yesterday.

(Hôm qua quýt Mary đã đi được coi một chương trình biểu diễn múa rối nước.)

Thông tin: Yesterday I went lớn see a puppet show…. 

(Hôm qua quýt tôi lên đường coi múa rối.)

2. The artists performed the show in a pool.

(Nghệ sĩ màn biểu diễn múa rối nước nhập một chiếc ao.)

Xem thêm: đường đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo trật tự

Thông tin: The artists performed the show in a pool.

(Nghệ sĩ màn biểu diễn múa rối nước nhập một chiếc ao.)

3. The artists controlled the puppets.

(Các nghệ sỹ vẫn tinh chỉnh những con cái rối.)

Thông tin: The artists performed the show in a pool ….They used strings under the water lớn control the puppets.

(Các nghệ sỹ màn biểu diễn công tác nhập một hồ nước bơi… Họ dùng chão bên dưới nước nhằm tinh chỉnh những con cái rối.)

4. The water puppet shows normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

(Múa rối nước thông thường kể về cuộc sống đời thường đời thông thường ở vùng quê.)

Thông tin:these shows are normally about everyday life in the countryside of Viet Nam.

(những công tác này là thông thường về cuộc sống đời thường mỗi ngày ở những vùng quê nước Việt Nam.)

5. Yes, it is.

(Đúng vậy.)

Thông tin: Water puppetry is a special traditional art size.

(Múa rối nước là một trong những mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật truyền thống lâu đời đặc biệt quan trọng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Work in pairs. Ask and answer about Mark's school musical performance last year.

(Làm việc theo dõi group. Hỏi và vấn đáp về chương trình biểu diễn music ở ngôi trường của Mark năm ngoái.)

Mark's school performance (Buổi hải dương biểu diễn của ngôi trường Mark)

Time: Sat. night (Thời gian: Tối loại Bảy)

Duration: 3 hours (Thời lượng: 3 tiếng)

Place: schoolyard (Địa điểm: sảnh trường)

Items performed: plays, dances, songs, magic, ... (Tiết mục biểu diễn: kịch, nhảy, hát, thuật ảo,...)

Example:

A: When was the performance? (Tiết mục ra mắt khi nào?)

B: On Saturday night. (Vào tối loại Bảy.)

A: How long did it last? (Nó kéo dãn dài bao lâu?)

B: It lasted three hours. (Nó kéo dãn dài 3 giờ đồng hồ.)

Lời giải chi tiết:

A: Where did it take place? 

(Buổi biễn biểu diễn ra mắt ở đâu?)

B: It took place in the schoolyard. 

(Nó ra mắt ở sảnh ngôi trường.)

A: What items did the performance show? 

(Buổi màn biểu diễn vẫn thể hiện tại những tiết mục nào?)

B: It performed plays, dances, songs, magic,.. 

(Nó trình biểu diễn những vở kịch, điệu múa, bài bác hát, thuật ảo, ...)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Your school is going lớn have a musical performance lớn celebrate Teachers' Day. 

(Trường của người tiêu dùng chuẩn bị tổ chức triển khai một chương trình biểu diễn văn nghệ nhằm kính chào Ngày Nhà giáo.)

Work in groups. Make a plan for the performance and talk about the items you will contribute. 

(Làm việc theo dõi group. Lên plan cho tới chương trình biểu diễn và nói tới những khuôn khổ các bạn sẽ góp phần.)

Your school performance

Time: _______

Duration: _______

Place:  _______

Items contributed:  _______

Lời giải chi tiết:

Your school performance (Màn màn biểu diễn của ngôi trường em)

Time: 8 p.m (Thời gian: 8 giờ tối)

Duration: 3 hours (Khoảng thời gian: 3 tiếng)

Place: school stage (Địa điểm: sảnh khấu của trường)

Items contributed: songs, dramas, dances,… (Tiết mục đóng góp góp: hát, kịch, nhảy,…)


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Skills 2

  1. Discuss the question below with a partner. 2. Listen lớn a man talking about street painting and tick (✓) the words you hear. 3. Listen lớn the passage again and choose the correct answers. 4. Read the following letter and choose the correct answers. 5. Write a letter lớn invite someone lớn a street painting festival, using the following cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Looking back

  1. Write a word or phrase in each blank lớn go with the given verb. 2. Fill in each gap with a word or phrase from the box lớn complete the passage. 3. Complete the sentences, using the words in brackets. Add the necessary words. 4. Rewrite the sentences, using the given words.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Project

  1. Work in pairs. Look at the invitation below. Talk about the sự kiện (the time, place, show …). 2. Work in groups. Imagine that you are going lớn organise a music show. Decide on the following.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 Communication

  1. Listen and read the dialogue, paying attention lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your preferences for. 3. Quiz. What vì thế you know? Work in groups and choose the correct answer lớn each question. 4. Read the following paragraph. Underline the words related lớn the topic of arts and music. 5. Work in groups. Talk about how you learn music and arts. Compare Susie's school with your school. You can use lượt thích, as... as, or different from.

 • Tiếng Anh 7 Unit 4 A Closer Look 2

  1. Write lượt thích, as, or different in the gaps. 2. Finish the second sentence in each pair, using lượt thích, as... as, or different from. 3. Work in pairs. Compare the two museums: History and Science, using lượt thích, as ... as, or different from. 4. Rewrite the sentences, using the words given at the beginning. 5. Work in groups. Look at the two pictures below. Compare them, using lượt thích, as ... as, or different from.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng tốt, trả trả chi phí khóa học nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: tóm tắt bài những ngôi sao xa xôi