tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1


1. Match the phrases with the pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat the phrases. 2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know. 3. Work in pair. Ask and answer about the ingredients for Linh's hãng apple pie, using the quantities in the recipe. 4. Listen and repeat the words. Pay attention to tát the sounds /ɒ/ and /ɔ:/. 5. Listen and repeat, paying attention to tát the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 5 a closer look 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the phrases with the pictures. Then listen, kiểm tra, and repeat the phrases.

(Nối những câu với những hình ảnh. Sau cơ, nghe, đánh giá và nói lại những cụm kể từ.)

Phương pháp giải:

- a kilo (kg) of beef: 1 kilogam thịt bò

- a teaspoon (tsp) of salt: 1 thìa coffe muối

- a litre (l) of water: 1 lít nước

- a tablespoon (tbsp) of sugar: 1 muỗng nhỏ canh đường

- 200 grams (g) of flour: 200 gam bột

- 400 millilitres (ml) of milk: 400 ml sữa

Lời giải chi tiết:

1 - b

2 - f

3 - a

4 - c

5 - d

6 - e

1 - b: a teaspoon (tsp) of salt: 1 thìa coffe muối

2 - f: 400 millilitres (ml) of milk: 400 ml sữa

3 - a: a kilo (kg) of beef: 1 kilogam thịt bò

4 - c: a litre (l) of water: 1 lít nước

5 - d: a tablespoon (tbsp) of sugar: 1 muỗng nhỏ canh đường

6 - e: 200 grams (g) of flour: 200 gam bột

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the following words and phrases in the correct columns. Add any other dishes and ingredients you know.

(Viết những kể từ và cụm kể từ sau nhập những cột đích. Thêm ngẫu nhiên thức ăn và bộ phận này không giống tuy nhiên chúng ta biết.)

    spring rolls             omelette             butter                onions                     pancakes            pepper

Lời giải chi tiết:

Dishes (Món ăn)

Ingredients (Thành phần)

spring rolls (chả giò)

butter (bơ)

omelette (trứng ốp la)

onions (hành tây)

pancakes (bánh kếp)

pepper (hạt tiêu)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pair. Ask and answer about the ingredients for Linh's hãng apple pie, using the quantities in the recipe.

(Làm việc theo gót cặp. Hỏi và vấn đáp về nguyên vật liệu thực hiện khoản bánh táo của Linh, theo gót con số nhập công thức nấu bếp.)

Example:

A: How many apples vì thế we need? (Chúng tớ cần thiết bao nhiêu trái khoáy táo?)

B: We need 12. (Chúng tớ cần thiết 12 trái khoáy.)

Phương pháp giải:

Cấu trúc: How much/ How many

- How many sử dụng trước danh kể từ kiểm điểm được, số nhiều.

  How many + danh kể từ số nhiều + do/ does + căn nhà ngữ + động từ?

- How much sử dụng mang đến thắc mắc về danh kể từ ko kiểm điểm được.

  How much + danh kể từ ko kiểm điểm được + do/does + S + động từ?

Lời giải chi tiết:

1. A: How much salt vì thế we need? 

    (Chúng tớ cần thiết từng nào muối?)

    B: We need a teaspoon of salt. 

    (Chúng tớ cần thiết 1 thìa coffe muối bột.)

Giải thích: salt (muối) là danh kể từ ko kiểm điểm được -> How much

2. A: How much sugar vì thế we need? 

    (Chúng tớ cần thiết từng nào đường?)

    B: We need 300 grams of sugar. 

   (Chúng tớ cần thiết 300 gam lối.)

Giải thích: sugar (đường) là danh kể từ ko kiểm điểm được -> How much

3. A: How much milk vì thế we need? 

   (Chúng tớ cần thiết từng nào sữa?)

   B: We need 300 ml of milk. 

   (Chúng tớ cần thiết 300ml sữa.)

Giải thích: milk (sữa) là danh kể từ ko kiểm điểm được -> How much

4. A: How much water vì thế we need? 

   (Chúng tớ cần thiết từng nào nước?)

    B: We need 120ml of water. 

   (Chúng tớ cần thiết 120ml nước.)

Giải thích: water (nước) là danh kể từ ko kiểm điểm được -> How much

5. A: How much flour vì thế we need? 

   (Chúng tớ cần thiết từng nào bột?)

   B: We need 500 grams. 

   (Chúng tớ cần thiết 500 gam.)

Giải thích: flour (bột) là danh kể từ ko kiểm điểm được -> How much

Bài 4

Xem thêm: hệ tuần hoàn kép chỉ có ở

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

/ɒ/ and /ɔ:/

4. Listen and repeat the words. Pay attention to tát the sounds /ɒ/ and /ɔ:/.

(Nghe và tái diễn những kể từ. Chú ý cho tới những âm /ɒ/ và /ɔ:/.)

            fond                               short                              call                                 water                         

            pork                              sauce                              lot                                   not

Now, in pairs write the words in the correct columns.

(Bây giờ hãy ghi chép những kể từ nhập cột đích.)

Lời giải chi tiết:

/ɒ/

/ɔ:/

fond /fɒnd/ (adj): thích

lot /lɒt/ (adj): nhiều

not /nɒt/ (adv): không

short /ʃɔːt/ (adj): ngắn

call /kɔːl/ (n, v): gọi năng lượng điện, cuộc gọi

pork /pɔːk/ (n): thịt lợn

sauce /sɔːs/ (n): nước xốt

water /ˈwɔː.tər/ (n): nước

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat, paying attention to tát the underlined words. Tick (✓) the sentences with the /ɒ/ sound.

(Nghe và tái diễn, để ý những kể từ được gạch ốp chân. Đánh vết (✓) nhập những câu sở hữu âm /ɒ/.)

1. I hate hot dogs

2. It's a very big pot

3. Put the forks here. 

4. This soup is very hot. 

5. I lượt thích pork cooked with vegetables. 

Phương pháp giải:

hot /hɒt/

dogs /dɒɡz/

pot /pɒt/

forks /fɔːk/ 

pork /pɔːk/

Lời giải chi tiết:

1. I hate hot dogs

(Tôi ghét bỏ bánh mỳ cặp xúc xích.)

 

2. It's a very big pot

(Nó là loại bình/ lọ vô cùng to tát.)

 

3. Put the forks here. 

(Đặt những loại nĩa ở trên đây.)

4. This soup is very hot. 

(Món canh này vô cùng rét.)

 

5. I like pork cooked with vegetables. 

(Tôi quí thịt trườn nấu nướng với rau quả.)

Từ vựng

1.

2.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 A Closer Look 2

  1. Circle the correct words or phrases to tát complete the following sentences. 2. Look at the picture and complete each sentence. Write some, any or a lot of/ lots of in the blanks. 3. Fill in each blank with How many or How much. Answer the questions, using the pictures. 4. Work in pairs. Ask and answer, using the questions in 3. 5. Work in pairs. Take turns to tát ask and answer about the recipes.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention to tát the questions and answers. 2. Work in pairs. Take turns to tát ask and answer about the prices of the food and drink on the thực đơn. 3. Listen to tát the conversation and answer the following questions. 4. Work in groups. Interview two of your friends about their favourite food and drink. Write their answers in the table below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss the following questions. 2. Read Phong's blog. Match the underlined words in the text with their meanings. 3. Read Phong's blog again and circle the correct answer A, B, or C. 4. Make notes about a popular food or drink in your area. Think about its main ingredients, how often and when you have it. 5. Work in groups of 3 or 4. Take turns to tát talk about a popular food and drink in your area.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Skills 2

  1. Work in groups. Discuss the following questions 2. Listen to tát Minh talking about the eating habits in his area. Circle the food and drink you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False).4. Make notes about the eating habits in your area. 5. Write a paragraph of about 70 words about the eating habits in your area. Use the information in 4 to tát help you.

 • Tiếng Anh 7 Unit 5 Looking back

  1. Add the words and phrases you have learnt in the correct columns. 2. Read the recipe and write sentences as in the example. 3. Complete the sentences. Write some, any, much, or a lot of/ lots of. 4. Make questions with How many/ How much for the underlined words in the following sentences.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: khoa học tự nhiên lớp 7 chân trời sáng tạo