tiếng anh 7 unit 7 a closer look 1


1. Match the words in A with the phrases in B. 2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 3. Work in pairs. Take turns vĩ đại say which of the signs in 2 you see on the way vĩ đại school. 4. Listen and repeat. Pay attention vĩ đại the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 7 a closer look 1

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the words in A with the phrases in B.

(Nối những kể từ nhập cột A với những cụm kể từ nhập cột B.)

A

B

1. ride

2. drive

3. sail

4. go

5. travel

a. a car

b. a boat

c. a bike

d. by air

e. on foot 

Make your own sentences with these phrases. Then tell your partner.

(Đặt câu của riêng biệt chúng ta với những cụm kể từ cơ. Sau cơ phát biểu với chúng ta của chúng ta.)

Example: 1. c (ride a bike)

My father taught bầm how vĩ đại ride a xe đạp. 

(Bố bản thân dạy dỗ mình cách chuồn xe đạp điện.)

Lời giải chi tiết:

1-c

2-a

3-b

4-e

5-d

1 - c: ride a bike (đi xe pháo đạp)

My father taught bầm how vĩ đại ride a xe đạp. 

(Bố bản thân dạy dỗ mình cách chuồn xe đạp điện.)

2 - a: drive a car (lái xe pháo dù tô)

My father usually drives a xế hộp vĩ đại work.

(Bố tôi thông thường lái xe hơi đi làm việc.)

3- b: sail a boat (chèo thuyền)

I can sail a boat in Ha Long Bay.

(Tôi rất có thể chèo thuyền ở Vịnh Hạ Long.)

4 - e: go on foot (đi bộ)

I sometimes go on foot vĩ đại school.

(Tôi thỉnh phảng phất đi dạo cho tới ngôi trường.)

5 - d: travel by air (đi máy bay)

Nowadays, people can travel by air vĩ đại anywhere in the world.

(Ngày ni, người xem rất có thể chuồn máy cất cánh cho tới bất kể đâu bên trên trái đất.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Look at these road signs. Then write the correct phrases under the signs. 

(Hãy nhìn nhập những đại dương báo này. Sau cơ ghi chép những cụm kể từ thích hợp bên dưới những đại dương báo cơ.)

No right turn                    Traffic lights                          Cycle lane                   No cycling

School ahead              Hospital ahead

[Global success] Giải giờ Anh 7 Unit 7: Traffic - A closer look 1

Lời giải chi tiết:

1. Traffic lights (Đèn kí thác thông)

2. Hospital ahead (Bệnh viện ở phía trước)

3. No right turn (không được rẽ phải)

4. Cycle lane (Làn đàng cho những người chuồn xe pháo đạp)

5. School ahead (Trường học tập ở phía trước)

6. No cycling (Cấm xe pháo đạp)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Take turns vĩ đại say which of the signs in 2 you see on the way vĩ đại school.

(Làm việc theo gót cặp. Lần lượt nói đến những đại dương báo nào là nhập bài bác tập dượt 2 mà bạn nhận ra bên trên đàng cho tới ngôi trường.)

Example:

A: On the way vĩ đại school, there are crossroads, so sánh I see several traffic lights. 

(Trên đàng cho tới ngôi trường, mang trong mình 1 ngã tư đường, vậy nên tối nhận ra một vài ba đèn giao thông vận tải.)

B: On my way vĩ đại school, there is a hospital, so sánh I see a “hospital ahead sign”. 

(Trên đàng cho tới ngôi trường, mang trong mình 1 cơ sở y tế, vậy nên tôi nhận ra đại dương báo “bệnh viện ở phía trước”.)

Lời giải chi tiết:

A: On the way vĩ đại school, there are many bicycles on the roads, so sánh I see a “Cycle lane” sign.

(Trên lối đi học tập, có khá nhiều xe đạp điện bên trên đàng nên em thấy đại dương báo "Làn đàng dành riêng cho xe pháo đạp".)

B: On the way vĩ đại school, I see a “school ahead” sign.

(Trên đàng cho tới ngôi trường, tôi thấy đại dương báo "trường học tập ở phía trước".)

A: On the way vĩ đại school, there is no bicycle on the road, so sánh I see a “No cycling” sign.

(Trên lối đi học tập không tồn tại xe đạp điện nên tôi thấy đại dương báo "Cấm chuồn xe pháo đạp".)

B: On the way vĩ đại school, I see in a traffic light a “not turn right” sign.

(Trên đàng cho tới ngôi trường, tôi nhận ra bên trên cột đèn giao thông vận tải đem đại dương báo “Cấm rẽ phải”.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

/aɪ/ and /eɪ/

4. Listen and repeat. Pay attention vĩ đại the sounds /aɪ/ and /eɪ/. 

(Lắng nghe và nói lại. Chú ý cho tới âm /aɪ/ và /eɪ/.)

/aɪ/

/eɪ/

cycle

Xem thêm: tổng kết từ vựng (tiếp theo) lớp 9 trang 158

fly

fine

sign

motorbike

sail

train

plane

station

pavement

Lời giải chi tiết:

/aɪ/

/eɪ/

cycle  /ˈs.kəl/

fly /fl/

fine /fn/

sign /sn/

motorbike  /ˈməʊ.tə.bk/

sail /sl/ 

train /trn/

plane /pln/

station /ˈst.ʃən/

pavement /ˈpv.mənt/

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Underline the words with the sound /aɪ/ and circle the words with the sound /eɪ/. Then listen, kiểm tra and repeat. 

Gạch chân những kể từ đem âm /aɪ/ và khoanh tròn xoe những kể từ đem âm /eɪ/. Sau cơ, nghe, đánh giá và nói lại.

1. The bus station is far from my house.

2. Remember to ride your bike carefully.

3. We must obey traffic rules for our safety.

4. You have vĩ đại get there in time for the train.

5. Don't ride on the pavement. 

Lời giải chi tiết:

1. The bus station is far from my house.

(Bến xe pháo buýt rời ra nhà đất của tôi.) 

2. Remember vĩ đại ride your bike carefully.

(Nhớ chuồn xe đạp điện cẩn trọng.) 

3. We must obey traffic rules for our safety.

(Chúng tớ nên tuân hành luật giao thông vận tải vì như thế tin cậy của chủ yếu tất cả chúng ta.)

4. You have vĩ đại get there in time for the train.

(Bạn nên cho tới trên đây trúng giờ để tiếp tàu.) 

5. Don't ride on the pavement. 

(Đừng tài xế bên trên vỉa hè.) 

/aɪ/

/eɪ/

my /m/

ride /rd/

bike /bk/

time /tm/

obey /əʊˈb/

station/ˈst.ʃən/

pavement/ˈpv.mənt/

safety /ˈsfti/

train /trn/

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 A Closer Look 2

  1. Write sentences with It. Use these cues. 2. Work in pairs. Ask and answer questions about distances in your neighbourhood. 3. Choose the correct option in brackets. 4. Complete each sentence, using should / shouldn't. 5. Look at the pictures. Make sentences, using should / shouldn't and the cues.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Communication

  1. Listen and read the conversation, paying attention vĩ đại the highlighted parts. 2. Work in pairs. Take turns vĩ đại ask and answer about the means of transport your family members use every day 3. When you go on the road, which side tự you keep, vĩ đại the right or vĩ đại the left? 4. Listen and kiểm tra your answers in 3. Then listen again and complete the sentence with no more phàn nàn THREE words. 5. Read the strange driving rules below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 1

  1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? 2. Read the following text and choose the correct answer. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Ask and answer the following question. 5. Read the following sentences about these people. Then work in groups. Discuss who is being safe, and who isn't.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Skills 2

  1. What can you see in this picture? What is special about it? 2. Listen vĩ đại the recording and choose the correct answer A, B, or C. 3. Listen again and write ONE word or number in each gap. 4. Tick (✓) the traffic problems in big cities in Viet Nam. 5. Write a paragraph of about 70 words about the traffic problems in your town/city. Use the cues above, and the following outline.

 • Tiếng Anh 7 Unit 7 Looking back

  1. Label each sign. 2. Fill in each gap with one word vĩ đại complete the sentences. 3. Write complete sentences, using these cues. 4. Choose A, B, or C vĩ đại complete the sentences.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: sự kiện có tính đột phá làm xói mòn trật tự hai cực ianta là