tiếng anh 8 unit 10 skills 1Lời giải bài xích tập luyện Unit 10 lớp 8 Skills 1 trang 109, 110 vô Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 10.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 10 skills 1

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Reading

1 (trang 109 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. List as many ways of communication as you can (Làm việc bám theo cặp. Liệt kê càng rất nhiều cách tiếp xúc càng tốt)

Gợi ý:

meeting face-to-face, sending letters, sending emails, texting, chatting online, sending voice messages, making phone calls, making group calls, having Clip calls, etc.

Hướng dẫn dịch:

gặp mặt mũi thẳng, gửi thư, gửi gmail, nhắn tin cẩn, truyện trò trực tuyến, nhắn tin nhắn thoại, gọi Smartphone, gọi group, gọi Clip, v.v.

2 (trang 109-110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read an interview with two students, Minh and Tom. Then tick (V) the speaker of each sentence (Đọc một cuộc phỏng vấn với 2 học viên, Minh và Tom. Sau tê liệt khắc ghi (V) người rằng của từng câu)

TELEPATHY

MC: Hi everyone. Today, I'll ask some members of the Technology Club đồ sộ predict how people will communicate in the future. Let’s meet Minh and Tom.

Minh & Tom: Hi everyone.

MC: Minh and Tom, how bởi you and your friends keep in contact?

Minh: Well, we mostly text each other. We also send voice messages.

Tom: I often see my friends in person, but sometimes we điện thoại tư vấn via the Internet.

Quảng cáo

MC: Do you think these ways of communication will still be popular in 50 years?

Tom: Not really. We'll use more advanced ways, lượt thích telepathy. We'll pass our thoughts đồ sộ another person without talking and...

MC: Hold on. I think only a very few people may have this ability.

Minh: Yes, but in the future, everyone will be able đồ sộ use telepathy. We'll wear a tiny device đồ sộ catch our thoughts and send them đồ sộ other people.

MC: Cool! But will there be any problems with telepathy?

Tom: Hmm, telepathy devices can “read” one’s mind, so sánh bad people might take advantage of it đồ sộ control someone else.

MC: Besides that, some people will be too lazy đồ sộ even talk anymore.

Hướng dẫn dịch:

THẦN GIAO CÁCH CẢM

MC: Chào người xem. Hôm ni, tôi tiếp tục mơid một vài member của Câu lạc cỗ Công nghệ Dự kiến cơ hội người xem tiếp tục tiếp xúc vô sau này. Hãy bắt gặp Minh và Tom.

Minh & Tom: Chào người xem.

MC: Minh và Tom, nhì các bạn lưu giữ liên hệ cùng nhau như vậy nào?

Quảng cáo

Minh: À, Shop chúng tôi đa số nhắn tin cẩn lẫn nhau. Chúng tôi cũng nhắn tin nhắn thoại.

Tom: Tôi thông thường bắt gặp đồng chí thẳng, tuy nhiên nhiều khi Shop chúng tôi gọi năng lượng điện qua quýt Internet.

MC: Quý khách hàng với cho là những cơ hội tiếp xúc này tiếp tục vẫn thịnh hành vô 50 năm nữa không?

Tom: Không thực sự. Chúng tôi tiếp tục dùng những cơ hội tiên tiến và phát triển rộng lớn, như thần phú cơ hội cảm. Chúng tớ tiếp tục truyền tâm lý của tôi cho tất cả những người không giống tuy nhiên ko cần thiết rằng và...

MC: Thôi nào là. Tôi cho là chỉ một vài cực kỳ không nhiều người hoàn toàn có thể với năng lực này.

Minh: Đúng, tuy nhiên trong sau này, người xem tiếp tục hoàn toàn có thể dùng thần phú cơ hội cảm. Chúng tớ tiếp tục treo một khí giới nhỏ nhằm ghi lại tâm lý của tôi và gửi bọn chúng cho tất cả những người không giống.

MC: Tuyệt! Nhưng sẽ sở hữu yếu tố với thần phú cơ hội cảm chứ?

Tom: Hmm, khí giới thần phú cơ hội cảm hoàn toàn có thể “đọc” tâm lý của một người, vậy nên những kẻ xấu xa hoàn toàn có thể tận dụng nó nhằm tinh chỉnh người không giống.

MC: Hình như, một vài người tiếp tục vượt lên trên chểnh mảng biếng nhằm thủ thỉ nữa.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Ai bảo rằng …?

1. Anh ấy nhắn tin nhắn thoại cho chính mình bè

2. Anh ấy gọi mang đến đồng chí bằng phương pháp dùng Internet

3. Mọi người tiếp tục hoàn toàn có thể dùng thần phú cơ hội cảm vô tương lai

4. Mọi người cần thiết một khí giới nhỏ nhằm gửi tâm lý của tôi cho tất cả những người khác

5. Người xấu xa hoàn toàn có thể tận dụng thần phú cơ hội cảm nhằm hãm hoảng hồn người khác

Đáp án:

1. Minh

2. Tom

3. Minh

4. Minh

5. Tom

3 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the interview again. Choose the correct answer A, B, or C (Đọc lại cuộc phỏng vấn. Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C)

1. What is the interview mainly about?

A. One way of future communication.

B. Voice chats and online calls.

C. Problems of telepathy.

2. Which way of communication below is NOT mentioned in the interview?

A. Meeting face đồ sộ face.

B. Writing an gmail.

C. Telepathy.

3. According đồ sộ Tom, telepathy means _______________.

A. making phone calls via the Internet

B. talking on tiny devices

C. communicating by thoughts

4. The MC says that ________________.

Xem thêm: tính chất đường trung bình của tam giác

A. telepathy is perfect

B. not all people can bởi telepathy

C. she disagrees with Minh's opinion

5. What does the MC think may be a problem with telepathy?

A. People won't want đồ sộ meet each other.

B. Telepathy devices can be expensive.

C. Some people won't want đồ sộ talk anyrnore.

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. B

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Nội dung đa số của cuộc phỏng vấn là gì?

Một cơ hội tiếp xúc vô sau này.

2. Cách tiếp xúc nào là sau đây KHÔNG được kể vô cuộc phỏng vấn?

Viết một bức thư năng lượng điện tử.

3. Theo Tom, thần phú cơ hội cảm Tức là tiếp xúc bởi vì ý nghĩ về.

4. MC bảo rằng ko nên toàn bộ người xem đều hoàn toàn có thể thần phú cơ hội cảm.

5. MC nghĩ về điều gì hoàn toàn có thể là yếu tố với thần phú cơ hội cảm?

Một số người sẽ không còn ham muốn thủ thỉ nữa.

Speaking

4 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Read the following ideas about online calls. Put the ideas in the correct column. (Làm việc bám theo cặp. Đọc những ý tưởng phát minh tại đây về những cuộc gọi trực tuyến. Đặt những ý tưởng phát minh vô đích thị cột)

a. They’re cheap or even không lấy phí.

b. There must be an Internet connection.

c. You can talk đồ sộ people from distant places.

d. You may receive unwanted calles.

e. You can make group calls.

f. You need a smart device.

Đáp án:

Advantages: a, c, e

Disadvantages: b, d, f

Hướng dẫn dịch:

a. Chúng rẻ rúng hoặc thậm chí còn không tính phí.

b. Phải với liên kết Internet.

c. Quý khách hàng nói theo một cách khác chuyện với những người dân kể từ những điểm xa thẳm xôi.

d. Quý khách hàng hoàn toàn có thể cảm nhận được những cuộc gọi ko mong ước.

e Quý khách hàng hoàn toàn có thể triển khai cuộc gọi group.

f. Quý khách hàng cần thiết một khí giới lanh lợi.

5 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Choose a way of communication and discuss its advantages and disadvantages. Then report your answers đồ sộ the class (Làm việc group. Chọn một cơ hội tiếp xúc và thảo luận về những ưu thế và điểm yếu kém của chính nó. Sau tê liệt report câu vấn đáp của người tiêu dùng cho tất cả lớp)

Gợi ý:

I think there are both advantages and disadvantages of online calls. Online communication makes life more accessible because it can help people learn and develop. It is also worth admitting that online communication is helpful because it contributes đồ sộ the fact that ordinary people have access đồ sộ information that they did not previously know. In addition đồ sộ that, online communication has also participated in enriching the research field. Irrespective of the information above, it is impossible đồ sộ ignore the fact that online communication can imply some drawbacks. The possible disadvantages include the “lack of security, Internet addiction, information overload, and loss of social contacts”.

Hướng dẫn dịch:

Tôi cho là đối với tất cả ưu thế và điểm yếu kém của những cuộc gọi trực tuyến. Giao tiếp trực tuyến thực hiện mang đến cuộc sống thường ngày dễ dàng tiếp cận rộng lớn vì như thế nó hoàn toàn có thể gom người xem học hỏi và chia sẻ và trở nên tân tiến. Cũng xứng đáng quá nhận rằng tiếp xúc trực tuyến cực kỳ hữu ích vì như thế nó thêm phần gom những người dân thông thường với quyền truy vấn vô vấn đề tuy nhiên trước đó bọn họ ko biết. Hình như, truyền thông trực tuyến cũng thêm phần thực hiện đa dạng và phong phú nghành phân tích. Bất kể vấn đề phía trên, ko thể bỏ lỡ thực tiễn là tiếp xúc trực tuyến hoàn toàn có thể bao hàm một vài điểm yếu kém. Những bất lợi hoàn toàn có thể bao hàm “thiếu bảo mật thông tin, nghiện Internet, vượt lên trên vận chuyển vấn đề và thất lạc liên hệ xã hội”.

Lời giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem tăng tiếng giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang đến teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Shop chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài xích tập luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: giải vở bài tập toán lớp 3 kết nối tri thức