tiếng anh 9 unit 11 a closer look 1Với câu nói. giải bài xích tập luyện Unit 11 lớp 9: A closer look một trong những Unit 11: Changing roles in society Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11.

Unit 11 lớp 9: A closer look 1

Unit 11 lớp 9: A closer look 1 (phần 1 → 6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 1

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 11 Changing roles in society - A closer look 1 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Complete the table with appropriate words. (Hoàn trở thành bảng với kể từ quí hợp)

Quảng cáo

Unit 11 lớp 9: >A Closer Look 1 | Hay nhất Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Đáp án:

VerbNounNoun (person)
1.attendattendanceattendant
2.facilitatefacilityfacilitator
3.provideprovisionprovider
4.developdevelopmentdeveloper
5.interviewinterviewinterviewer
6.evaluateevaluationevaluator
7.participateparticipationparticipant
8.applyapplicationapplicant

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Động kể từ - danh kể từ - danh kể từ chỉ người

1. tham lam dự  - sự tham gia - người tham lam dự

2. tạo nên tiện lợi - sự tiện lợi - người hỗ trợ

3. hỗ trợ - sự hỗ trợ - ngôi nhà cung cấp

4. trở nên tân tiến - sự trở nên tân tiến - người phân phát triển

5. phỏng vấn - cuộc phỏng vấn - người phỏng vấn / phỏng vấn viên

6. Reviews - sự Reviews - người tiến công giá

7. nhập cuộc - sự nhập cuộc - người tham lam gia

8. ứng tuyển chọn - sự ứng tuyển chọn - người ứng tuyển

2. Use the words in the table in 1 to lớn complete the sentences. (Sử dụng những kể từ ở trên bảng 1 nhằm hoàn thiện câu.)

1. A lot of people have come tonight to lớn _________ the diễn đàn.

2. The application of technology in the school will _________ self-learning.

Quảng cáo

3. Even in distant areas, the teacher will no longer be the only _________ of knowledge.

4. Who has _________ the idea into this remarkable event?

5. In the programme, he _________ ordinary people about their future plans.

6. The discussion included a critical _________ of the new course.

7. We require your full _________ in this discussion.

8. She decided to lớn _________ for a job as an engineer.

Đáp án:

1. attend2. facilitate3. provider4. developed
5. interviews6. evaluation7. participation8. apply

Giải thích:

1. attend (v) sở hữu mặt

2. facilitate (v) tạo nên điều kiện     

3. provider (n) ngôi nhà cung cấp

Quảng cáo

4. developed (Ved) phân phát triển

5. interview (v) phỏng vấn

6. evaluation (n) tiến công giá

7. participation (n) sự tham lam gia

8. apply (v) vận dụng, ứng tuyển

Hướng dẫn dịch:

1. Tối ni nhiều người đã đi đến nhằm nhập cuộc forums.

2. Ứng dụng technology nhập ngôi trường học tập tạo nên ĐK tiện lợi mang đến việc tự động học tập.

3. Thậm chí ở những vùng xa xôi xôi, nhà giáo không hề đơn thuần người truyền đạt kỹ năng.

4. Ai tiếp tục trở nên tân tiến phát minh trở thành sự khiếu nại hoành tá tràng này?

5. Trong lịch trình anh ấy phỏng vấn những người dân thông thường về plan sau này.

6. Cuộc thảo luận bao hàm những Reviews phê bình về khóa huấn luyện và đào tạo mới mẻ.

7. Chúng tôi đòi hỏi sự nhập cuộc không thiếu thốn của doanh nghiệp nhập buổi thảo luận.

8. Cô ấy tiếp tục đưa ra quyết định nộp làm hồ sơ nhập việc làm kỹ sư.

3. Choose the correct answer A, B or C which is closest in meaning to lớn the underlined word/ phrase in the sentences. (Chọn đáp án đích A, B, hoặc C ngay sát nghĩa nhất với từ/ cụm kể từ gạch ốp chân nhập câu.)

1. In the future, fathers may be externally employed or stay at trang chính and look after their children.

A. tự extra work                        B. go out to lớn work             C. work full-time

2. There will still be actual classrooms where teachers and students can interact face to lớn face.

A. virtual                                    B. online                          C. traditional

3. The most facinating change happening to lớn women is their increasing involvement education and employment.

A. participation                          B. roles                             C. power

4. Viet Nam used to lớn be male-dominated, with men being the voice of the family and society.

A. men doing housework

B. men playing the leading role

C. men earning money

5. Women get a job to lớn tư vấn their families as well  as to lớn be financially independent.

A. economically                         B. physically                    C. totally

Đáp án:

1.B2.C3.A4.B5.A

Giải thích:

1. be externally employed = go out to lớn work (v) ra phía bên ngoài thực hiện việc

2. actual = traditional (adj) truyền thống

3. involvement = participation (n) sự tham lam gia

4. male-dominated = men playing the leading role (adj) nam nhi vào vai trò công ty đạo

5. financially = economically (adv) về tài chính, tài chính

Xem thêm: ngã cật tây hồng thị

Hướng dẫn dịch:

1. Trong sau này, những ông thân phụ hoàn toàn có thể ra phía bên ngoài thao tác làm việc hoặc trong nhà che chở những con

2. Sẽ vẫn còn đó những lớp học tập truyền thống lâu đời điểm những nhà giáo và học viên hoàn toàn có thể tương tác thẳng.

3. Sự thay cho thay đổi thú vị nhất xẩy ra với phụ nữa là tăng thêm sự nhập cuộc nhập dạy dỗ và tuyển chọn dụng.

4. VN từng sở hữu chính sách trọng nam giới khinh thường phái đẹp, nam nhi nổi tiếng thưa nhập mái ấm gia đình và xã hội.

5. Phụ phái đẹp sở hữu việc thực hiện nhằm hõ trợ mái ấm gia đình hao hao song lập về tài chủ yếu.

4. Complete the sentences with phrases formed with "sense of". (Hoàn trở thành câu với những cụm kể từ được tạo hình kể từ "sense of")

1. He has a very good ______. He never gets lost.

2. She has such a good ______. She makes everyone laugh at work.

3. I don't have much ______. I always seem to lớn be late for appointments.

4. He has a strong ______. You can always rely on him.

5. She has no ____ at all. She never chooses the right colour or the right clothes for herself.

Đáp án:

1. sense of direction.

2. sense of humour.

3. sense of time.

4. sense of responsibility.

5. sense of style.

Giải thích:

1. sense of direction: tài năng toan hướng

2. sense of humour: năng khiếu hài hước

3. sense of time: ý thức về thời gian

4. sense of responsibility: ý thức trách cứ nhiệm

5. sense of style: phong thái ăn mặc

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy xác lập phương phía rất hay. Anh ấy ko lúc nào lạc đàng.

2. Cô ấy đặc biệt vui nhộn. Cô ấy thực hiện người xem mỉm cười khi thao tác làm việc.

3. Tôi ko chất lượng xác lập giờ. Tôi luôn luôn cút muộn những cuộc hứa hẹn.

4. Anh ấy khôn cùng sở hữu trách cứ nhiệm. Quý Khách hoàn toàn có thể luôn luôn tin yêu tưởng anh ấy.

5. Cô ấy không tồn tại phong thái ăn diện 1 chút nào. Cô ấy ko lúc nào lựa chọn color hoặc ăn mặc quần áo phù phù hợp với cô ấy.

5. Listen carefully and tick (V) the correct box. Then listen again and repeat. (Nghe cẩn trọng và lưu lại (V) nhập dù đích. Sau cơ nghe lại và tái diễn.)

Bài nghe:

1. No one can deny it?

2. All of us can see your point.

3. We will help him with the money.

4. You will be cooking.

5. Well, you may be right.

Đáp án:

1. Lên2. Xuống3. Xuống4. Lên4. Lên

Hướng dẫn dịch:

1. Không ai hoàn toàn có thể lắc đầu nó?

2. Tất cả Cửa Hàng chúng tôi hoàn toàn có thể thấy ý kiến của doanh nghiệp.

3. Chúng tôi sẽ hỗ trợ anh tao với chi phí.

4. Quý Khách tiếp tục nấu bếp.

5. Chà, chúng ta cũng có thể đích.

6. Mark Mike's sentences with falling (agreeing) or rising (disagreeing) arrows. Then listen and kiểm tra. (Đánh vệt những câu với mũi thương hiệu trở lại ( đồng ý) hoặc mũi thương hiệu tăng trưởng ( ko đồng ý). Sau cơ nghe và đánh giá.)

Bài nghe:

Bài giảng: Unit 11: Changing roles in society - A closer look 1 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 11 khác:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 58-59-60 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. These words/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 61-62 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the table ... 2. Use the words ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Choose the future ... 2. Rewrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-4 trang 64-65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Work in groups ... 2. Work in groups ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 65-66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Discuss in groups 2a. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Look at the maps ... 2. Listen to lớn the mô tả tìm kiếm ...

 • Looking Back (phần 1-5 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the sentences ... 2. Use the words...

 • Project (phần 1 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) There have been a lot of ...

Xem tăng những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: anh em sai rồi

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-11-changing-roles-in-society.jsp