tiếng anh 9 unit 9 getting startedUnit 9: English in the world

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 getting started

Unit 9 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 9 English in the world - Getting started - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1 Listen and read (Nghe và đọc)

Quảng cáo

Bài nghe:

Để học tập chất lượng tốt giờ đồng hồ anh 9 mới nhất | Giải bài bác luyện giờ đồng hồ anh 9 mới

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Giáo viên: Chào mừng cho tới với câu lạc cỗ giờ đồng hồ Anh. Hôm ni, tôi tiếp tục thực hiện một câu thách thức nhanh chóng nhằm đánh giá kiến thức và kỹ năng của chúng ta về giờ đồng hồ Anh. Câu chất vấn loại nhất: Có nên giờ đồng hồ Anh là ngữ điệu được thưa trước tiên vì như thế đa số quý khách bên trên toàn cầu không?

Dương: Tất nhiên rồi ạ.

Giáo viên: Không trúng. Là giờ đồng hồ Trung Quốc. Câu chất vấn loại 2: Có nên giờ đồng hồ Anh là ngữ điệu rộng thoải mái nhất không?

Vy: Vâng, với xấp xỉ 500.000 kể từ và 300.000 thuật ngữ nghệ thuật.

Giáo viên: Đúng rồi, chủ yếu xác! Đó là chính vì sự dỡ phanh của giờ đồng hồ Anh. Tiếng Anh được mượn từ không ít ngữ điệu không giống.

Dương: Ồ! Nếu không tồn tại rất nhiều kể từ, nó sẽ bị dễ dàng và đơn giản rộng lớn nhằm tất cả chúng ta thâu tóm nó!

Giáo viên: Ha ha... tuy nhiên hình dáng giản dị và đơn giản thực hiện cho tới giờ đồng hồ Anh dễ dàng học tập. đa phần kể từ nhập giờ đồng hồ Anh đang được giản dị và đơn giản hóa trải qua không ít thế kỉ. Bây giờ là thắc mắc loại 3: Ai nói theo một cách khác cho tới tôi biết một kể từ giờ đồng hồ Anh có công dụng như 1 danh kể từ, một động kể từ và một tính từ?

Quảng cáo

Mai: Em suy nghĩ kể từ subject có công dụng như 1 danh kể từ, một động kể từ và một tính kể từ ạ.

Giáo viên: Xuất sắc. Trong giờ đồng hồ Anh, kể từ tương tự động rất có thể có công dụng như nhiều phần của bài bác thưa. Điều ê thực hiện cho tới nó vui nhộn. Câu chất vấn loại 4: Từ nhiều năm nhất nhập giờ đồng hồ Anh chỉ tồn tại một nguyên vẹn âm là gì?

Dương: Có nên là length không?

Vy: Không, bản thân suy nghĩ này đó là strengths.

Giáo viên: Đúng rồi, Vy. Cuối nằm trong, thắc mắc 5: Ai nói theo một cách khác tôi biết tối thiểu 3 sự phong phú và đa dạng của giờ đồng hồ Anh?

Mai: Tiếng Anh của những người Mỹ, giờ đồng hồ Anh của những người Úc và... er, vâng giờ đồng hồ Anh của những người đè Độ.

a. Read the conversation again and find the nouns of the adjectives 'simple' and 'flexible'. (Đọc đoạn đối thoại đợt tiếp nhữa và thăm dò danh kể từ của tính kể từ "simple" và "flexible")

Adjective Noun
Simple Simplicity
Flexible Flexibility

b. Convert these adjectives into nouns. You may use a dictionary. (Chuyển những tính kể từ nên danh kể từ. quý khách hàng rất có thể dùng tự điển.)

Quảng cáo

AdjectiveNoun
darkdarkness
stupidstupidity
popularpopularity
happyhappiness
punctualpunctuality

c. Read the conversation again and choose the correct answers. (Đọc đoạn đối thoại đợt tiếp nhữa và lựa chọn đáp án trúng.)

1. Which language is most spoken as a first language in the world?

A. English                        B. Chinese                        C. Vietnamese

2. English has about ___________ words and technical terms.

A. 500,000                       B. 300,000                       C. 800,000

3. The ___________ of sườn makes English easy to lớn learn.

A. simplicity                    B. flexibility                     C. openness

4. One of the reasons why the vocabulary of English is open is that it has ___________.

A. a lot of words              B. many varieties             C. borrowed many words

5. Some English verbs are ___________ their nouns or adjectives.

A. very different from      B. the same as                  C. changed according to

Đáp án:

1.B2.C3.A4.C5.B

Giải thích:

1. Thông tin:

- Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

- Of course, it is.

- Incorrect. Chinese is.

2. Thông tin: Vy: Yes, with approximately 500,000 words and 300,000 technical terms.

3. Thông tin: But the simplicity of sườn makes English easy to lớn learn.

4. Thông tin: English has borrowed words from many other languages.

5. Thông tin: In English, the same word can operate as many parts of speech.

Hướng dẫn dịch:

1. Ngôn ngữ nào là là giờ đồng hồ u đẻ của tương đối nhiều nước bên trên thế giới?

- Tiếng Trung Quốc.

2. Tiếng Anh có tầm khoảng 800,000 kể từ và thuật ngữ kỹ năng.

3. Sự giản dị và đơn giản của công thức làm cho giờ đồng hồ Anh dễ dàng nhằm học tập.

4. Một trong mỗi nguyên vẹn nhân tại vì sao kể từ vựng giờ đồng hồ Anh được không ngừng mở rộng là nó đang được mượn nhiều kể từ.

5. Một vài ba động kể từ giờ đồng hồ Anh như là danh kể từ hoặc tính kể từ của chính nó.

2. Match the words/phrases in column A with the definitions in column B. (Nối kể từ, cụm kể từ nhập cột A với khái niệm nhập cột B.)

A

B

1. first language

2. second language

3. official language

4. accent

5. dialect

A. a way of pronouncing the words of a language that shows which country or area a person comes from

B. this language is generally used in the government, public administration, law and the education system

C. the language that you learn to lớn speak from birth

D. a regional sườn of a language in which some words and grammar differ slightly from the standard sườn of the same language

E. a language that you learn to lớn speak well and that you use for work or at school, but that is not the language you learned first at home

Đáp án:

Xem thêm: tóm tắt hồn trương ba da hàng thịt

1-c2-e3-b4-a5-d

Hướng dẫn dịch:

1. Ngôn ngữ trước tiên = ngữ điệu nhưng mà bạn làm việc thưa kể từ khi sinh đi ra.

2. Ngôn ngữ loại nhị = ngữ điệu bạn làm việc thưa thuần thục, chúng ta sử dụng nhập việc làm hoặc ở ngôi trường, ko nên học tập trước tiên ở quê căn nhà.

3. Ngôn ngữ đầu tiên = ngữ điệu được dùng rộng thoải mái nhập khối hệ thống cơ quan chính phủ, ban ngành pháp lý và dạy dỗ.

4. Chất giọng = cơ hội trừng trị âm của những kể từ ngữ nhưng mà thông qua đó quý khách biết chúng ta tới từ quốc gia và vùng miền nào là.

5. Từ khu vực = ngữ điệu đặc thù của một vùng miền và kể từ ngữ và ngữ pháp khá không giống đối với ngữ điệu chuẩn chỉnh.

3. Match the beginning of each sentence (1-6) to lớn its ending (a-f). (Nối phần khai mạc của từng câu (1-6) với kết thúc giục của chính nó (a-f)

A

B

1. English is

A. learning English worldwide.

2. The British Council estimates that about 375 million people speak

B. all contributed to lớn the growth of English.

3. At present, over a billion people are

C. English regularly as a second language.

4. Immigration, new technologies, popular culture and even war have

D. though all can be understood, more or less, by speakers of other varieties.

5. Nowadays, there are many varieties of English all over the world such as

E. British English, American English, Australian English, Indian English, etc.

6. There are many differences in accents and dialects between varieties of English

F. used as a first language in at least 75 countries around the world.

Đáp án:

1-f2-c3-a4-b5-e6-d

Hướng dẫn dịch:

1. Tiếng Anh được dùng như giờ đồng hồ u nhằm bên trên tối thiểu 75 vương quốc bên trên toàn cầu.

2. Hội đồng Anh dự tính rằng có tầm khoảng 375 triệu con người thưa giờ đồng hồ Anh như ngữ điệu loại nhị.

3. Hiện bên trên rộng lớn 1 tỷ người đang được học tập giờ đồng hồ Anh bên trên từng toàn cầu.

4. Sự di trú, technology mới nhất, văn hóa truyền thống cộng đồng và thậm chí là là cuộc chiến tranh đang được góp phần nhập sự trở nên tân tiến của giờ đồng hồ Anh.

5. Ngày ni có rất nhiều thay đổi thể của giờ đồng hồ Anh bên trên từng toàn cầu ví dụ như Anh Anh, Anh Úc, Anh Mỹ, Anh đè,...

6. Có nhiều sự không giống nhau về hóa học giọng và ngữ điệu khu vực trong số những thay đổi thể giờ đồng hồ Anh tuy nhiên toàn bộ đều được hiểu không nhiều hoặc nhiều vì như thế người thưa của những thay đổi thể.

4. Work in pairs. Ask and answer questions about the English language using the information from 3. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về: Ngôn ngữ Tiếng Anh dùng vấn đề kể từ câu 3)

Gợi ý:

A: How many people speak English regularly as a second language?

B: The British Council estimates that about 375 million people.

A: How many people are learning English worldwide?

B: At present, over a billion people are.

A: What are the varieties of English all over the world?

B: There are British English, American English, Australian English, Indian English and ví on.

Hướng dẫn dịch:

A: Có từng nào người thưa giờ đồng hồ Anh thông thường xuyên như 1 ngữ điệu loại hai?

B: Hội đồng Anh dự tính rằng khoảng tầm 375 triệu con người.

A: Có từng nào người đang được học tập giờ đồng hồ Anh bên trên toàn thế giới?

B: Hiện bên trên, rộng lớn một tỷ người.

A: Các loại giờ đồng hồ Anh bên trên từng toàn cầu là gì?

B: Có giờ đồng hồ Anh Anh, giờ đồng hồ Anh Mỹ, giờ đồng hồ Anh Úc, giờ đồng hồ Anh đè Độ, v.v.

Bài giảng: Unit 9: English in the world - Getting started - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 Unit 9 khác:

 • Từ vựng Unit 9: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 30-31-32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Match the word/phrases ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 33-34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the words/phrases ... 2a. Choose the correct ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 35-36 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Read this sentence ... 2. Rewwrite the sentences ...

 • Communication (phần 1-3 trang 37 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Make notes about yourself 2. Work in pairs ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 38 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the follơing text about .... 2a. Read the text ...

 • Skills 2 (phần 1-4 trang 39 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen to lớn four ... 2. Listen to lớn the extracts ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 40-41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Underline the correct ... 2. Read what three people ...

 • Project (phần 1-3 trang 41 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the chart ... 2. Choose two varieties ...

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của công ty chúng tôi được biên soạn một trong những phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-9-english-in-the-world.jsp

Xem thêm: soạn văn 11 bài vào phủ chúa trịnh