tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 a closer look 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

The present simple

(Ngữ pháp: Thì lúc này đơn)

1. Choose the correct answer A, B, or C.

(Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C.)

1. We ________ new subjects for this school year.

A. have B. has  C. having

2. Duy ________ to tướng school every day.

A. cycling         B. cycle       C. cycles

3. My new school________  in the centre of the vilage.

A. not              B. isn't           C. doesnt

4. I live near here. Where________live?

A. bởi you        B. you            C. are you

5. My friend has a sister, but she________ brother.

A. not has      B. don't have C. doesn't have

Lời giải chi tiết:

1. A

2. C

3. B

4. A

5. C

1. We have new subjects for this school year.

(Chúng tôi với những môn học tập mới mẻ vô năm học tập này.)

2. Duy cycles to school every day.

(Duy giẫm xe pháo cho tới ngôi trường thường ngày.)

3. My new school isn't  in the centre of the vilage.

(Trường mới mẻ của tôi ko ở trung tâm của ngôi làng mạc.)

4. I live near here. Where do you live?

(Tôi sinh sống mới gần đây. quý khách sinh sống ở đâu?)

5. My friend has a sister, but she doesn't have a brother.

(Bạn của tôi với cùng 1 chị gái, tuy nhiên chúng ta ấy không tồn tại anh trai.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Miss Nguyet is interviewing Duy for the school newsletter. Write the correct size of the verbs.

(Cô Nguyệt đang được phỏng vấn Duy mang lại nội dung bài viết bạn dạng tin yêu của ngôi trường. Viết dạng đích thị của những động kể từ.)

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school (1. have) _________ a large playground.

Miss Nguyet: _________ you (2. have) _________ any new friends?

Duy: Yes. And I (3. like) _________ my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: _________ Vy (4. walk) _________ to tướng school with you?

Duy: Well, we often (5. ride) _________ our bicycles to tướng school.

Miss Nguyet: What time bởi you go home?

Duy: I (6. go) _________ trang chính at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Lời giải chi tiết:

1. has

2. Do you have

3. like

4. Does Vy  walk

5. ride

6. go

Miss Nguyet: Tell us about your new school, Duy.

Duy: Sure! My school has a large playground.

Miss Nguyet: Do you have any new friends?

Duy: Yes. And I like my new friends, Vy and Phong.

Miss Nguyet: Does Vy  walk to school with you?

Duy: Well, we often ride our bicycles to tướng school.

Miss Nguyet: What time bởi you go horne?

Duy: I go home at 4pm. every day.

Miss Nguyet: Thank you!

Tạm dịch hội thoại:

Cô Nguyệt: Hãy kể mang lại bọn chúng cô nghe về ngôi ngôi trường mới mẻ của em nhé, Duy.

Duy: Vâng ạ! Trường em với cùng 1 Sảnh đùa rộng lớn.

Cô Nguyệt: Em với chúng ta này mới mẻ không?

Duy: Có ạ. Và em mến những người dân chúng ta mới mẻ của tớ, Vy và Phong.

Cô Nguyệt: Vy với đi dạo cho tới ngôi trường với em không?

Duy: À, bọn chúng em thông thường giẫm xe pháo tới trường.

Cô Nguyệt: Mấy giờ em về nhà?

Duy: Em về căn nhà khi 4 giờ chiều thường ngày ạ.

Cô Nguyệt: Cảm ơn em nhé!

Bài 3

Xem thêm: bài 27 trang 22 sgk toán 8 tập 2

Video chỉ dẫn giải

3. Fill the blanks with usuallysometimes or never.

(Điền vô điểm trống rỗng với “thường xuyên”, “thỉnh thoảng” hoặc “không khi nào.”)

Write a sentence with one of these adverbs.

(Viết một câu với cùng 1 trong mỗi trạng kể từ này.)

Lời giải chi tiết:

2. usually       

3. sometimes    

5. never

- always: luôn luôn luôn

- usually: thông thường xuyên

- sometimes: thỉnh thoảng

- rarely: khan hiếm khi

- never: ko bao giờ

I always get up early in the morning to tướng bởi exercise.

(Tôi luôn luôn dậy sớm vô buổi sáng sớm nhằm tập dượt thể dục thể thao.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Choose the correct answer A or B to tướng complete each sentence.

(Chọn đáp án đích thị A hoặc B nhằm hoàn thành xong câu.)

1. I ________ late on Saturdays.

A. get up usually  B. usually get up

2. My mum ________ to tướng work late.

A. rarely goes                B. goes rarety

3. ________ at weekends?

A. Do you often travel    B. Often bởi you travel

4. What kind of music________ ?

A. usually does Susan listen to

B. does Susan usually listen to

5. When________ go on holiday each year?

A. bởi you usually                B. you usually

Lời giải chi tiết:

1. B

2. A    

3. A     

4. B     

5. A

1. I usually get up late on Saturdays.

(Tôi thông thường xuyên thức dậy muộn vô loại Bảy.)

2. My mum rarely goes to work late.

(Mẹ tôi khan hiếm Khi đi làm việc muộn.)

3. Do you often travel at weekends?

(Bạn với thông thường chuồn du ngoạn vô vào cuối tuần không?)

4. What kind of music does Susan usually listen to?

(Susan thông thường nghe loại nhạc nào?)

5. When do you usually go on holiday each year?

(Mỗi năm chúng ta thông thường chuồn ngủ đuối Khi nào?)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in pairs. Make questions, and then interview your partner.

(Làm việc theo đuổi cặp. Tạo thắc mắc và tiếp sau đó phỏng vấn chúng ta của em.)

1. you / often / ride your bicycle / to tướng school

2. you / sometimes / study / in the school library

3. you / lượt thích / your new school!

4. your friends / always / go to tướng school /with you

5. you / usually / bởi homework / after school

Lời giải chi tiết:

1. Do you often ride your bicycle to tướng school?

(Bạn với thông thường giẫm xe pháo cho tới ngôi trường không?)

2. Do you sometimes study in the school library?

(Bạn với thỉnh phảng phất học tập vô tủ sách ngôi trường không?)

3. Do you lượt thích your new school?

(Bạn với mến ngôi trường học tập mới mẻ của tớ không?)

4. Do your friends always go to tướng school with you?

(Bạn bè của doanh nghiệp với luôn luôn tới trường nằm trong chúng ta không?)

5. Do you usually bởi homework after school?

(Bạn với thông thường thực hiện bài bác tập dượt về căn nhà sau giờ học tập không?)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: phân tích nhân vật mị trong vợ chồng a phủ