tiếng anh lớp 6 unit 5 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 5 a closer look 2

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Countable and uncountable nouns

(Ngữ pháp: Danh kể từ kiểm điểm được và ko kiểm điểm được)

1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable) or U (uncountable).

(Danh kể từ được gạch ốp bên dưới là kiểm điểm được hay là không kiểm điểm được? Viết C (đếm được) hoặc U (không kiểm điểm được)).

1. The children are very tired after a day of fun.

(Bọn con trẻ cực kỳ mệt nhọc sau đó 1 ngày phấn khởi đùa.)

2. Be careful! The water is deep.

(Hãy cẩn thận! Nước thâm thúy cơ.)

3. My mother uses real butter in the cakes she bakes.

(Mẹ tôi dùng bơ thiệt Lúc nướng bánh.)

4. Remember to tướng bring the necessary travel items.

(Nhớ đem theo gót những đồ dùng quan trọng Lúc cút du ngoạn.)

5. - How about meeting in the canteen for some tea? - Sure. What time?

(- Gặp nhau ở căng tin yêu tợp trà nhé? – Được thôi. Mấy giờ?)

Phương pháp giải:

- day: ngày

- water: nước

- butter:

- items: dụng cụ

- tea: trà

Lời giải chi tiết:

1. C

2. U

3. U

4. C

5. U

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Choose the correct option for each sentence.

(Chọn đáp án trúng cho từng câu.)

1. I have___________questions to tướng ask you.

A. a few           

B. a little

2. nước Australia is very nice. It has___________natural wonders.

A. much              

B. many

3. This is a difficult lesson, ví only___________students can understand it.

A. a few           

B. many

4. It is a very dry area. They don't have___________rain in summer.

A. a little         

B. much

5. We've got very___________time before our train leaves. We must hurry up!

A. little           

B. much

Phương pháp giải:

- a few + danh kể từ số nhiều: một ít

-  many + danh kể từ số nhiều: nhiều

- little/ a little + danh kể từ ko kiểm điểm được: một chút

- much + danh kể từ ko kiểm điểm được: nhiều

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

1. I have a few questions to tướng ask you.

(Tôi sở hữu một vài ba thắc mắc mong muốn căn vặn chúng ta.)

2. nước Australia is very nice. It has many natural wonders.

(Nước Úc rất tuyệt đẹp nhất. Nó có khá nhiều kỳ quan liêu vạn vật thiên nhiên.)

3. This is a difficult lesson, ví only a few students can understand it.

(Đây là một trong bài bác khó khăn nên có thể một số trong những không nhiều học viên rất có thể nắm vững.)

4. It is a very dry area. They don't have much rain in summer.

(Đó là một trong chống cực kỳ thô. Họ không tồn tại nhiều mưa vô ngày hè.)

5. We've got very little time before our train leaves. We must hurry up!

(Chúng tớ chỉ với cực kỳ không nhiều thời hạn trước lúc chuyến tàu xuất hành. Chúng tớ cần nhanh chóng lên!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Fill each blank with a, any, some, much, or many.

(Điền vào cụ thể từng khu vực rỗng với a, any, some, much, hoặc many.)

1. How__________books are there in your bag?

2. There isn't__________milk in the fridge.

3. How__________sugar tự you need for your tea, Mum?

4. We need to tướng buy__________new furniture for the house.

5. There is__________big cave in this area. 

Phương pháp giải:

- a + danh kể từ số ít: một

- any + danh kể từ số nhiều/ danh kể từ ko kiểm điểm được; thông thường người sử dụng vô câu phủ định/ nghi hoặc vấn.

- some + danh kể từ số nhiều/ danh kể từ ko kiểm điểm được; thông thường người sử dụng vô câu xác minh.

- much + danh kể từ ko kiểm điểm được; thông thường người sử dụng vô câu phủ định/ nghi hoặc vấn

Xem thêm: nông nghiệp hiểu theo nghĩa rộng gồm

- many + danh kể từ số nhiều; thông thường người sử dụng vô câu phủ định/ nghi hoặc vấn

Lời giải chi tiết:

1. many

2. any

3. much

4. some

5. a

1. How many books are there in your bag?

(Có từng nào cuốn sách vô cặp của bạn?)

2. There isn't any milk in the fridge.

(Không còn tý sữa nào là trong gầm tủ rét mướt.)

3. How much sugar tự you need for your tea, Mum?

(Mẹ cần thiết từng nào đàng mang lại ly trà của u ạ?)

4. We need to tướng buy some new furniture for the house.

(Chúng tôi cần thiết mua sắm một số trong những đồ gia dụng thiết kế bên trong mới mẻ mang lại mái ấm.)

5. There is a big cave in this area.                  

(Có một hầm động rộng lớn vô chống này.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Modal verb: must/ mustn’t

(Động kể từ khuyết thiếu: phái/ ko được)

4. Fill each blank with must or mustn't.

(Điền vào cụ thể từng khu vực rỗng với must hoặc mustn’t.)

1. You_________leave the khách sạn room before 12 o'clock.

2. You_________make lots of noise in the museum.

3. My mum says you_________always tell the truth.

4. You know you_________go to tướng bed with your shoes on.

5. I want to tướng speak English better. I_________practise more.

Phương pháp giải:

- must + V: phải

- mustn’t + V: ko được

Lời giải chi tiết:

1. must

2. mustn't     

3. must   

4. mustn't     

5. must

1. You must leave the khách sạn room before 12 o'clock.

(Bạn cần tách ngoài phòng tiếp khách sạn trước 12 giờ.)

2. You mustn't make lots of noise in the museum.

(Bạn ko được tạo ra tiếng ồn ào ở viện kho lưu trữ bảo tàng.)

3. My mum says you must always tell the truth.

(Mẹ tôi bảo rằng con cái cần luôn luôn trực tiếp trình bày thực sự.)

4. You know you mustn't go to tướng bed with your shoes on.

(Bạn hiểu được chúng ta ko được đem giầy cút ngủ tuy nhiên.)

5. I want to tướng speak English better. I must practise more.

(Tôi mong muốn trình bày giờ Anh chất lượng tốt rộng lớn. Tôi cần rèn luyện nhiều hơn thế nữa.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Read the classroom rules below. Write some more rules for you and your classmates.

(Đọc quy lăm le vô lớp học tập bên dưới. Viết một số trong những quy lăm le mang lại em và chúng ta vô lớp của em.)

1. We must arrive on time.

(Chúng tớ cần cho tới trúng giờ.)

2. We mustn't pick flowers in the school garden.

(Chúng tớ ko được hái hoa vô vườn ngôi trường.)

3. We must...........................

4. We mustn't ......................

5. .........................................

Lời giải chi tiết:

1. We must arrive school on time.

(Chúng tớ cần cho tới ngôi trường trúng giờ.)

2. We mustn't get out of class before breaktime.

(Chúng tớ ko được thoát khỏi lớp trước giờ giải lao.)

3. We must raise our hands when we want to tướng ask questions in classroom.

(Chúng tớ cần giơ tay Lúc mong muốn đặt điều thắc mắc vô lớp học tập.)

4. We musn't gossip in class.

(Chúng tôi ko thì thầm phiếm vô lớp.)

5. We must be gentle with each other.

(Chúng tớ cần đối đãi chất lượng tốt cùng nhau.)

6. We mustn't eat during lesson.  

(Chúng tớ ko được ăn vô giờ học tập.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Xem thêm: soạn văn 8 tức cảnh pác bó