tôi phong thần trong trò chơi kinh dị

Tôi Thành Thần Trong Vòng Lặp trò chơi Kinh Dị

Tác giả: Hồ Ngư Lạt Tiêu

Bạn đang xem: tôi phong thần trong trò chơi kinh dị

Thể loại: Đam mỹ – Hiện đại – Vô hạn lưu – 1×1 – HE

Editor: Vện

Giới thiệu

Sau khi thất nghiệp, Bạch Liễu bị cuốn vào trong 1 trò đùa phân phát sóng thẳng vô tận. Trong trò đùa đem đầy đủ loại yêu thương ma mãnh quỷ tai ác và những người dân đùa ôm tâm lý thịt cho nhau.

Mới đầu người nào cũng nhận định rằng Bạch Liễu đơn thuần người thông thường lạc đàng nhập trò đùa. Về sau bọn họ mới nhất biết, trò đùa này người sử dụng thắng lợi và vòng nguyệt quế nhằm cung nghênh vị thần vốn liếng thuộc sở hữu nó, nhằm phát biểu với Bạch Liễu rằng, mừng anh về ngôi nhà.

Mục lục

01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10

11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20

21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30

31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40

41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50

—o0o—

51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60

61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70

71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80

81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90

91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100

—o0o—

101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110

111 – 112 – 113 – 114 – 115 – 116 – 117 – 118 – 119 – 120

121 – 122 – 123 – 124 – 125 – 126 – 127 – 128 – 129 – 130

131 – 132 – 133 – 134 – 135 – 136 – 137 – 138 – 139 – 140

141 – 142 – 143 – 144 145 – 146 – 147 – 148 – 149 – 150

—o0o—

151 – 152 – 153 – 154 – 155 – 156 – 157 – 158 – 159 – 160

161 – 162 – 163 – 164 – 165 – 166 – 167 – 168 – 169 – 170

171 – 172 – 173 – 174 – 175 – 176 – 177 – 178 – 179 – 180

Xem thêm: vô thượng luân hồi

181 – 182 – 183 – 184 – 185 – 186 – 187 – 188 – 189 – 190

191 – 192 – 193 – 194 – 195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200

—o0o—

201 – 202 – 203 – 204 – 205 – 206 – 207 – 208 – 209 – 210

211 – 212 – 213 – 214 – 215 – 216 – 217 – 218 – 219 – 220

221 – 222 – 223 – 224 – 225 – 226 – 227 – 228 – 229 – 230

231 – 232 – 233 – 234 – 235 – 236 – 237 – 238 – 239 – 240

241 – 242 – 243 – 244 – 245 – 246 – 247 – 248 – 249 – 250

—o0o—

251 – 252 – 253 – 254 – 255 – 256 – 257 – 258 – 259 – 260

261 – 262 – 263 – 264 – 265 – 266 – 267 – 268 – 269 – 270

271 – 272 – 273 – 274 – 275 – 276 – 277 – 278 – 279 – 280

281 – 282 – 283 – 284285 – 286 – 287 – 288 – 289 – 290

291 – 292 – 293 – 294 – 295 – 296 – 297 – 298 – 299 – 300

—o0o—

301 – 302 – 303 – 304 – 305 – 306 – 307 – 308 – 309 – 310

311 – 312 – 313 – 314 – 315 – 316 – 317 – 318 – 319 – 320

321 – 322 – 323 – 324 – 325 – 326 – 327 – 328 – 329 – 330

331 – 332 – 333 – 334 – 335 – 336 – 337 – 338 – 339 – 340

341 – 342 – 343 – 344 – 345 – 346 – 347 – 348 – 349 – 350

—o0o—

351 – 352 – 353 – 354 – 355 – 356 – 357 – 358 – 359 – 360

361 – 362 – 363 – 364 – 365 – 366 – 367 – 368 – 369 – 370

371 – 372 – 373 – 374 – 375 – 376 – 377 – 378 – 379 – 380

381 – 382 – 383 – 384 – 385 – 386 – 387 – 388 – 389 – 390

Xem thêm: bề tôi trung thành

391 – 392 – 393 – 394 – 395 – 396 – 397 – 398 – 399 – 400

—o0o—

401 – 402 – 403 – 404 – 405 – 406 – 407 – 408 – 409 – 410