trùng sinh mạt thế độc sủng

 • Reads 862,483
 • Votes 37,013
 • Parts 139

Complete, First published Sep 03, 2016

Bạn đang xem: trùng sinh mạt thế độc sủng

Table of contents

 • Chương 1: Tận thế báo thù

  Sun, Sep 4, 2016

 • Chương 2 Chuẩn Bị Cho Tận Thế (1)

  Sun, Sep 4, 2016

 • Chương 3: Chuẩn bị mang đến tận thế (2)

  Sun, Sep 4, 2016

 • Chương 4: Chuẩn bị mang đến tận thế (3)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 5: Tận thế ùa tới (1)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 6: Tận thế ùa tới (2)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 7: Tận thế ùa tới (3)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 8: Tận thế ùa tới (4)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 9: Tận Thế Ập Đến (5)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 10: Lòng Người Thời Tận Thế (1)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 11: Lòng Người Thời Tận Thế (2)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 12: Lòng Người Thời Tận Thế (3)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 13: Lòng Người Thời Tận Thế (4) Sun, Sep 18, 2016
 • Chương 14: Lòng Người Thời Tận Thế (5)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 15: Lòng Người Thời Tận Thế (6)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 16: Lòng Người Thời Tận Thế (7)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 17: Lòng Người Thời Tận Thế (8)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 18: Lòng Người Thời Tận Thế (9)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 19: Lòng Người Thời Tận Thế (10)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương20: Lòng Người Thời Tận Thế (11)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 21: Lòng Người Thời Tận Thế (12)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 22: Lòng Người Thời Tận Thế (13)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 23: Lòng Người Thời Tận Thế (14)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 24: Lòng Người Thời Tận Thế (15)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 25: Lòng Người Thời Tận Thế (16)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 26: Lòng Người Thời Tận Thế (17)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 27: Lòng Người Thời Tận Thế (18)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 28: Lòng Người Thời Tận Thế (19)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 29: Lòng Người Thời Mạt Thế (20)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 30: Hành Trình Tận Thế (1)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 31: Hành Trình Tận Thế (2)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 32: Hành Trình Tận Thế (3)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 33: Hành Trình Tận Thế (4)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 34: Hành Trình Tận Thế (5)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 35: Hành Trình Tận Thế (6)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 36: Hành Trình Tận Thế (7)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 37: Hành Trình Tận Thế (8)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 38: Hành trình tận thế (9)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 39: Hành Trình Tận Thế (10)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 40: Tình yêu thương thời tận thế (1)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 41: Tình yêu thương thời tận thế (2)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 42: Tình cảm thời tận thế (3)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 43: Tình cảm thời tận thế (4)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 44: Tình cảm thời tận thế (5)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 45: Tình cảm thời tận thế (5)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 46: Tình cảm thời tận thế (7)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 47: Tình cảm thời tận thế (8)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 48: Tình cảm thời tận thế (9)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 49: Tình cảm thời tận thế (10)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 50: Tình cảm thời tận thế (11)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 51: Tình cảm thời tận thế (12)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 52: Nhiệm vụ ở thời tận thế (1)Sun, Sep 18, 2016
 • Chương 53: Nhiệm vụ ở thời tận thế (2)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 54: Nhiệm vụ ở thời tận thế (3)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 55: Nhiệm vụ ở thời tận thế (4)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 56: Nhiệm vụ ở thời tận thế (5)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 57: Nhiệm vụ ở thời tận thế (7)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 58: Nhiệm vụ ở thời tận thế (7)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 59: Nhiệm vụ ở thời tận thế (8)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 60: Nhiệm vụ ở thời tận thế (9)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 61: Nhiệm vụ thời tận thế (10)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 62: Nhiệm vụ thời tận thế (11)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 63: Trí tuệ thời tận thế (1)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 64: Trí tuệ thời tận thế (2)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 65: Trí tuệ thời tận thế (3)

  Sun, Sep 18, 2016

 • Chương 66: Trí tuệ thời tận thế (4)

  Thu, Sep 22, 2016

 • Chương 67: Trí tuệ thời tận thế (5)

  Thu, Sep 22, 2016

 • Chương 68: Trí tuệ thời tận thế (6)

  Thu, Sep 22, 2016

 • Chương 69: Trí tuệ thời tận thế (7)

  Xem thêm: bố y quan đạo

  Thu, Sep 22, 2016

 • Chương 70: Trí tuệ thời tận thế (8)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 71: Trí tuệ thời tận thế (9)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 72: Trí tuệ thời tận thế (10)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 73: Trải nghiệm ở tận thế (1)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 74: Trải nghiệm ở tận thế (2)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 75: Trải nghiệm ở tận thế (3)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 76: Trải nghiệm ở tận thế (4)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 77: Trải nghiệm ở tận thế (5)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 78: Trải nghiệm ở tận thế (6)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 79: Trải nghiệm ở tận thế (7)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 80: Trải nghiệm ở tận thế (8)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 81: Trải nghiệm ở tận thế (9)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 82: Trải nghiệm ở tận thế (10)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 83: Căn cứ ở tận thế (1)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 84: Căn cứ ở tận thế (2)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 85: Căn cứ ở tận thế (3)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 86: Căn cứ ở tận thế (4)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 87: Cứu viện ở tận thế (4)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 88: Cứu viện ở tận thế (2)

  Mon, Sep 26, 2016

 • Chương 89: Cứu viện ở tận thế (3)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 90: Cứu viện ở tận thế (4)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 91: Cứu viện ở tận thế (5)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 92: Cứu viện ở tận thế (6)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 93: Cứu viện ở tận thế (7)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 94: Cứu viện ở tận thế (8)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 95: Cứu viện ở tận thế (9)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 96: Cứu viện ở tận thế (10)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 97: Cứu viện ở tận thế (11)

  Sun, Oct 16, 2016

 • Chương 98: Thảnh thơi ở tận thế (1)

  Thu, Nov 3, 2016

 • Chương 99: Thảnh thơi ở tận thế (2)

  Thu, Nov 3, 2016

 • Chương 100: Thảnh thơi ởi mạt thế

  Thu, Nov 3, 2016

 • Chương 101: Thảnh Thơi ở Mạt thế (4)

  Thu, Nov 3, 2016

 • Chương 102: Thảnh thơi ở tận thế (5)

  Fri, Mar 3, 2017

 • Chương 103: Thảnh thơi ở tận thế (6)

  Fri, Mar 3, 2017

 • Chương 104: Thảnh Thơi Tại Tận Thế (7)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 105: Thảnh Thơi Tại Tận Thế (8)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 106: Thảnh Thơi Tại Tận Thế (9)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 107: Thảnh Thơi Tại Tận Thế (10)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 108: Thảnh Thơi ở Tận Thế (11)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 109: Thảnh Thơi Tại Tận Thế (12)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 110: Thảnh Thơi Tại Tận Thế (13)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 111: Thảnh thơi ở tận thế (14)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 112: Thảnh Thơi Tại Tận Thế (15)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 113: Thảnh Thơi Tại Tận Thế 16

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 114: Thảnh Thơi Tại Tận Thế (17)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 115: Bình Minh Tại Tận Thế (1)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 116: Bình Minh Tại Tận Thế (2)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 117: Bình Mình Tại Tận Thế (3)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 118: Bình Minh Tại Tận Thế (4)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 119: Bình Minh Tại Tận Thế (5)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 120: Bình Minh Tại Tận Thế (6)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 121: Bình Minh Tại Tận Thế (7)

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 122: Bình Minh Tại Tận Thế 8

  Sat, Apr 15, 2017

 • Chương 123: Bình minh ở tận thế (9)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 124: Bình minh ở tận thế (10)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 125: Bình minh ở tận thế (11)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 126: Bình minh ở tận thế (12) Tue, Dec 1, 2020
 • Chương 127: Bình minh ở tận thế (13)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 128: Bình minh ở tận thế (14)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 129: Bình minh ở tận thế (15)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 130: Kết cổ động tận thế (1)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 131: Kết cổ động tận thế (2)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 132: Kết cổ động tận thế (3) Tue, Dec 1, 2020
 • Chương 133: Kết cổ động tận thế (4)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 134: Kết cổ động tận thế (5)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 135: Kết cổ động tận thế (6)

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 136: Lời cuối sách mạt thế

  Tue, Dec 1, 2020

 • Chương 137: Ngoại truyện mạt thế

  Tue, Dec 1, 2020

  Xem thêm: truyện tuyệt thế võ thần

 • Tue, Dec 1, 2020

 • Tue, Dec 1, 2020

Thể loại: trọng sinh, mạt thế, 3S, HE
  
  Số chương: 135 chương + 4 PN
  
  Editor: Linh Lan & nằm trong sự
  
  Nguồn convert: TTV 
  
  Tình trạng sáng sủa tác: hoàn
  
  Tiến chừng edit: Bò trườn...
  
  Văn án:
  
  Một mon trước lúc tận thế ko buông xuống, góc nhìn Lâu Điện nhìn cô ngày càng lộ liễu khiến cho cô sợ hãi hãi!
  
  Trong cuộc sống từng thế giới luôn luôn xẩy ra thật nhiều trở nên cố bất thần.
  
  Khi Lâu Linh ko sẵn sàng, tận thế ùa tới.
  
  Lâu Điện dạy dỗ cô thực hiện thế này tồn tại nhập mạt thế, mang đến cô món ăn quý giá chỉ nhất, tuy nhiên tức thì từ trên đầu dục vọng cùn ác của anh ý rõ ràng ràng ràng.
  
  Tại thời tận thế này, Lâu Điện giống hệt như quý công tử trọn vẹn độc lúc lắc, kìm hãm cô, bắt cô phát triển thành vật chiếm hữu của riêng rẽ anh!
  
  Anh tựa như một loại chất độc hại tạo nên nghiện, giật thột xoay đầu thì đang được trọn vẹn đắm chìm.
  
  PS: Đây là chuyện xưa của một phái mạnh chủ yếu xà tinh ma bệnh* và em gái mức độ sinh sống ương ngạnh ở tận thế vui vẻ nghịch tặc vui chơi giải trí (OOXX)! =__= !
  
  PSS: Vui vẻ ngọt văn!
  
  Nội dung nhãn: Trùng sinh không khí, đem theo đòi người sinh sống ở tận thế
  
  Từ ngữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâu Điện, Lâu Linh ┃Phối thích hợp diễn: Lâm chỉ bảo chỉ bảo, Đàm Mặc, Lâu Triển, Nghiêm Cách...
  
  *Xà tinh ma bệnh: dịch thần kinh trung ương.
  
  Mạt thế tức thị tận thế, do một tác nhân này bại liệt khiến cho thế giới biến hóa trở thành zombie, những tương tự loại không giống cũng thay cho thay đổi.

#32trongsinh